Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie

Vzdelávací systém v sektore výroby textilu, odevov, obuvi a spracovania kože je zameraný na získanie všeobecných a odborných vedomostí a kompetencií potrebných pre výkon povolaní v daných sektoroch. Celý vzdelávací systém priebežne reaguje i na inovácie a inovuje obsah vzdelávania. Vo všeobecnosti však nie je v dostatočnom súlade s potrebami trhu práce. Dostatok kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily je hlavným problémom. Pokiaľ sa situácia v príprave novej generácie na výkon povolaní v sektore zásadne nezlepší, hrozí, že už v blízkej budúcnosti bude väčšina profesií z hľadiska nových pracovných síl nedostatková. Podľa dokumentu Moderné a úspešné Slovensko – NIRP prejde celý slovenský vzdelávací systém na všetkých stupňoch škôl zásadnými reformami. Reformy sa budú týkať tak vyučujúcich (ich odmeňovanie, príprava a profesijný rozvoj), ako aj zmeny obsahu a formy vzdelávania smerom k získavaniu zručností využiteľných v živote (STEAM zručnosti, digitálne a podnikateľské zručnosti). Súčasťou reformy bude i zabezpečenie širokej dostupnosti predprimárneho vzdelávania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.