Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie

Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou nášho života a jeho kvalita závisí od mnohých faktorov. Za najkomplexnejší faktor možno považovať kvalitu vzdelávacej inštitúcie, pretože v nej sú zakódované podmienky vzdelávania, kvalita učiteľov, kvalita učebných pomôcok, kvalita praktickej prípravy a samozrejme inovácie, ktoré majú stále väčší význam. S nárastom objemu poznatkov a schopnosťou konkurovať na trhu práce, je veľmi dôležité aby vzdelávacie inštitúcie mali v mechanizmoch trvalého zlepšovania zabudované aj postupy inovácií všetkých procesov. Navrhované inovácie vzdelávacieho systému:

Vysoké školy

V súčasnom období univerzity pripravujú podklady pre novú akreditáciu, súčasťou ktorej budú nevyhnutne aj obsahové a koncepčné inovácie. Študijné programy bude potrebné koncipovať v súlade s definovanými odbornými vedomosťami a zručnosťami, v kontexte novej legislatívy, digitalizácie a informatizácie. Nevyhnutné bude aj zapracovanie požiadaviek tzv. Európskej zelenej dohody do predmetov a študijných programov tak, aby študenti nadobúdali aj ekologické myslenie a dokázali záväzky v tejto dohode postupne napĺňať. S tým bude súvisieť aj optimalizácia študijných programov, ktorú bude potrebné robiť v spolupráci s absolventmi, trhom práce a požiadavkami spoločnosti. Veľmi dôležité pre rozvoj inovácií bude budovanie, modernizácia a inovácia priestorov a vybavenia pre študijné programy, vytváranie podmienok pre projektové, interaktívne a simulačné metódy výučby s podporou rozvoja infraštruktúry. S inováciami veľmi úzko súvisí aj rozvoj služieb orientovaných na študenta – profesijné a kariérové poradenstvo, pobyty v zahraničí a pod. Každá vzdelávacia inštitúcia bude musieť neustále hľadať prieniky ako implementovať do výučby inovácie, ktoré budú základom nových študijných programov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti. Univerzity musia pripravovať študentov tak, aby boli kvalifikovanou pracovnou silou na trhu práce, schopnou a ochotnou sa priebežne prispôsobovať a adaptovať. Len pracovná sila s odbornosťou, kompetenciami a schopnosťami dokáže plniť náročné požiadavky v praxi. Nový systém akreditácie veľmi úzko súvisí aj s kvalitou vzdelávania, výskumom a inováciami. Bez zvyšovania kvality nebude možné zlepšiť náš vzdelávací systém, konkurencieschopnosť a udržať študentov na našich univerzitách.

Stredné školy

V stredoškolskom vzdelávacom systéme je zavádzanie inovácií umožnené úpravou školských vzdelávacích programov. Školy tak môžu v rámci jednotlivých odborov a vyučovacích predmetov reagovať na aktuálny vývoj nových technológií, zavádzanie nových moderných postupov, nových predmetov a pod. Dôležitú úlohu zohráva aj kvalita odborných učiteľov, ich ochota neustále sa odborne vzdelávať, vyhľadávať a získavať najnovšie informácie a zapracovávať ich do obsahu vyučovania.

Stredná odborná škola potravinárska v Nitre (ďalej len “SOŠP v Nitre”) tiež reaguje na to, že súčasná doba si vyžaduje inovácie a modernizáciu vo všetkých oblastiach. Reakcia na implementáciu inovácii je nasledovná:

Teoretické vyučovanie – odborní učitelia sledujú vývojové trendy v oblasti technológií v jednotlivých potravinárskych odboroch a následne tieto informácie uplatňujú vo vyučovaní vďaka úprave školského vzdelávacieho programu.

V predmete mäsiarska technológia odbor mäsiar kuchár – využívajú moderné linky na jatočné spracovanie ošípaných a hydiny.

V predmete cukrárska technológia odbor cukrár kuchár, cukrár pekár – využívajú nové trendy v cukrárskej výrobe a zdobenie výrobkov. V predmete laboratórne cvičenia – vyrábajú tartaletky, makrónky, minidezerty – mini Pawlova tortička.

V predmete technológia v nadstavbovom štúdiu, reagovali na momentálny trend – výrobu kváskového pečiva a chleba.

Na SOŠP v Nitre zaviedli aj nový odborný predmet – špeciálne techniky – v odboroch cukrár kuchár, cukrár pekár (vyučuje sa vo všetkých ročníkoch) s obsahovým zameraním na výrobu a zdobenie cukrárskych výrobkov podľa najnovších trendov.

Praktické vyučovanie – majstri odborného výcviku sa snažia o to, aby bol tento predmet praktického vyučovania atraktívny. Zavádzajú moderné technologické postupy, modernizujú tvary cukrárskych a pekárskych výrobkov, inšpirácie mnohokrát prinášajú aj samotní žiaci.

Vedenie školy vytvára veľmi dobré podmienky pre kvalitnú realizáciu praktického vyučovania. Vďaka projektu finančne podporovaného z EÚ sa rekonštruujú odborné dielne, ktoré budú vybavené najmodernejším strojno-technologickým zariadením pre cukrárov a pekárov. Praktické zručnosti budú žiaci získavať na nových zariadeniach – šokový schladzovač „šoker“ na prípravu mousových zákuskov, dražírovačka na prípravu obaľovaných cukroviniek v čokoláde, alebo karameli. Modernizujú sa aj klasické šľahacie stroje, pece, kysiareň, rožkový stroj, baliaca technika.

Školy podľa svojich možností reagujú svojimi cukrárskymi a pekárskymi výrobkami aj na potreby trhu, v školských predajniach sú zákazníkmi žiadané bezlepkové výrobky, výrobky bez múky, bezlaktózové produkty, výrobky so sójovým, ovseným, kokosovým mliekom, alebo úplne nové produkty – tartaletky, chous, eclair.

SOŠP v Nitre umožňuje svojim žiakom využívať moderný spôsob prípravy na budúce povolania prostredníctvom duálneho vzdelávania. Žiaci tak majú možnosť už od 1. ročníka sa v rámci praktického vyučovania pripravovať na povolanie pre konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Táto forma realizovania praktického vyučovania posúva vzdelávanie študenta na vyššiu úroveň a umožňuje aktívne reagovať na potreby trhu. V systéme duálneho vzdelávania je momentálne v SOŠP v Nitre zapojených viac ako 50 žiakov, spolupracuje s 11 zamestnávateľmi. Zamestnávatelia sú zapojení do realizácie záverečných a maturitných skúšok, najmä praktickej časti odbornej zložky MS (tento rok to, vzhľadom na pandemickú situáciu, nebolo možné).

Vedenie školy vyzdvihuje aj spoluprácu strednej školy a vysokých škôl. V rámci odborného výcviku odboru kontrolór potravín má škola dlhoročnú spoluprácu s SPU Nitra, ktorá umožňuje zabezpečenie odbornej výučby v moderných laboratórnych priestoroch, mnohí žiaci na základe tejto skúsenosti po ukončení strednej školy pokračujú v štúdiu na niektorom zo študijných odborov na SPU Nitra.

SOŠP v Nitre plánovala tiež vykonávať odbornú stáž pre študentov končiacich ročníkov priamo v priestoroch výroby u potencionálnych zamestnávateľov v oblasti cukrárstva, pekárstva a mäsiarskej výroby (spracovanie divinového mäsa) – avšak, pandemická situácia zabrzdila túto aktivitu.

Škola priaznivo zareagovala na súčasnú potrebu potravinárskeho trhu – nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti mäsiarskej a mliekarskej výroby – otvorením inovovaných učebných odborov mäsiar lahôdkarbiochemik – mliekarská výroba.

SOŠP v Nitre podporuje a realizuje ďalšie odborné vzdelávanie formou akreditovaných rekvalifikačných kurzov pre cukrárov a pekárov v Centre odborného vzdelávania a prípravy v cukrárstve a pekárstve.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.