Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Celková dodatočná potreba ľudských zdrojov v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 4,5 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 10 % súčasného počtu pracujúcich, t. j. približne ku každému desiatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 87 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore potravinárstvo tak vznikne v priemere ročne 800 pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.

Potreba zamestnancov v sektore potravinárstva

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 42

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 14,8 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 48 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 52 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich desiatich rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov.

Absolventi z korešpondujúcich odborov vzdelania

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 43

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor potravinárstvo sa 4 % uplatňuje v tomto sektore a zvyšných 96 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa sektorových zamestnaní). Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 7 % a pri vysokoškolských absolventoch 1 %. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi absolventov pre sektor potravinárstvo sú pri vysokoškolákoch administratíva, ekonomika, manažment (38 %) a verejné služby a správa (12 %) a stredoškolákoch obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch (33 %) a automobilový priemysel a strojárstvo (15 %).

Uplatnenie SŠ absolventov v sektore potravinárstvo

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 44

Uplatnenie VŠ absolventov v sektore potravinárstvo

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 44

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.