Inovácie

Sektor potravinárstva patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 78 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 23,9 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe a 7512001 Pekár.

Približne 68 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o pomerne vysoký podiel. Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude.

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Pri uvažovaní o implementovaní špecifickej technológie do výrobného procesu sa snaží podnik ovplyvňovať nákladovú položku. Pokiaľ náklady na technológiu (investičné a prevádzkové) sú vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná. Samozrejme, do tohto rozhodovania vstupujú aj ďalšie faktory, ako flexibilita kapitálu a ľudskej práce (ako operatívne môžeme meniť parametre procesu), alebo strategické zámery spoločností. Kapitálová investícia je totiž často investíciou s dlhodobou návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú dávku rizika. Niekedy sa podnikom, predovšetkým bez dlhodobých strategických zámerov, alebo bez plnej moci nad svojou budúcnosťou (produkujú vo veľkej miere pre ostatné sektory a nie pre finálnych spotrebiteľov) neoplatí podstúpiť investíciu, ktorá vo vzdialenejšej budúcnosti prinesie zefektívnenie výroby na úkor súčasných ziskov.

Činnosť zamestnancov nahraditeľná strojmi

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 48

Zamestnania s najvyššou náhradou technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 49

Riziko náhrady

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 50

V sektore potravinárstva je identifikovaných 25 inovácií v 15 kategóriách. Aktuálny zoznam inovácií vrátane charakteristík je uvedený v Tabuľke č. 1.

Prehľad charakteristík inovácií

Kategória inovácieNázov inovácieCharakteristika
3D technológie a materiály3D tlačTrojrozmerné (3D) tlačiarne sa už využívajú napr. pre výrobu cukríkov alebo prípravu menu pre astronautov (šetrenie priestoru pri vynášaní na obežnú dráhu). Pomocou 3D technológie bude možné vytvoriť jedlo z vyhodených potravín, ale sú aj aplikácie, ktoré dokážu napríklad vytlačiť pizzu, čokoládové figúrky alebo rôzne pasty. Vedci vyvíjajú 3D tlačiareň potravín, ktorá pomocou softvéru riadeného počítačom dokáže vyrábať jedlá varením z jedlých pást, gélov, práškov a tekutých prísad – v prototype, ktorý vyzerá ako elegantný kávovar. 3D tlačiarne budú vedieť vyrobiť na základe digitálnych receptov množstvo výživných potravín na mieru, premenia základné prísady dodávané v mrazených kazetách na nutrične vyvážené jedlá. Na rozdiel od konvenčného pečenia v rúre bude 3D tlačiareň schopná variť rôzne ingrediencie pri rôznych teplotách a rôznych dobách trvania, všetko pod kontrolou novo vyvíjaného softvéru – softvér dokáže predpovedať, ako bude 3D-tlačený tvar vyzerať potom, čo bol varený určitý čas pri nastavenej teplote.
Nové a inovatívne potravinyAlternatívne zdroje bielkovín  (Chrobáky, Hmyz, Umelé mäso)Vzhľadom na ekologické problémy a trvalo udržateľný rozvoj je potrebné hľadať iné alternatívne riešenie pri spotrebe bielkovín a preto  je nevyhnutné vytvárať iné bielkovinové zdroje. Patria k nim hmyz, chrobáky, umelé mäso a iné.  Chrobáky (hmyz) ako zdroj bielkovín budúcnosti – hmyz predstavuje významný potenciál pre riešenie problému s dostatkom bielkovín, najmä pre svoju početnosť a pomerne jednoduchú starostlivosť. Má vysokú výživovú hodnotu. Hmyzí proteín je vysoko kvalitný a v porovnaní s hovädzím mäsom sú napr. také cvrčky zložené zo 69 % bielkovín, zatiaľ čo bielkoviny pri hovädzom mäse tvoria len 29 % hmotnosti. Múka ako hotový produkt obsahuje napr. viac vápnika ako kravské mlieko a viac železa ako špenát. Exoskelet hmyzu obsahuje polysacharid chitín, ktorý prirodzene zvyšuje imunitný systém hydiny a eliminuje potrebu antibiotík, ktoré vstupujú do potravinového reťazca u ľudí. Bielkoviny z hmyzu vytvárajú tiež potenciál pre krmivá. Umelé mäso sa vyrába z kultivovaných živočíšnych svalových buniek, ktoré sa zvieratám odoberajú šetrne pomocou biopsie. Tieto bunky sa potom za prítomnosti aminokyselín, cukrov a soli kultivujú v tzv. bioreaktore. Počas celého procesu sa nepoužívajú žiadne antibiotiká. Tieto nové mäsové a bielkovinové výrobky, známe ako „umelé mäso“, využívajú prelomové technológie určené na riešenie problémov, ktorým čelí konvenčný mäsový priemysel. Umelé mäso, in vitro alebo kultivované mäso a mäso z geneticky modifikovaných organizmov, nemá v súčasnom prostredí skutočnú kapacitu konkurovať konvenčnej produkcii mäsa. Avšak náhrady mäsa vyrobené z rastlinných bielkovín a mykoproteínov sú v súčasnosti najväčšími konkurentmi mäsa a získavajú na trhu určité percento.
AutomatizáciaManufacturing Automation (Automatizácia vo výrobe)Automatizáciou sa rozumie etapa rozvoja techniky, pre ktorú je charakteristické uskutočňovanie výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Ide o proces kedy sa napr. výrobná linka naučí procesy, ktoré predtým vykonával operátor. Môže to byť robot, ktorý váži jednotlivé komponenty podľa receptúry, rozdeľuje suroviny podľa charakteru (alergén, bio, hustota, atď.), ukladá komponenty na paletu v určenom poradí, premiestňuje ich na plánovanú destináciu podľa výrobného plánu cez vozíky AGV (automated guided vehicles), operátora naviguje v akom poradí má komponenty nasypať do miešačky v procese miešania.
Big DataDátová analytika (Big Data)Big Data je termín používaný na opis súboru údajov, ktoré sú rozsiahle a napriek tomu časom exponenciálne rastú. Vylepšené služby zákazníkom, lepšia prevádzková efektívnosť, lepšie rozhodovanie sú len niektoré výhody Big Data. Práca s dátami vo všeobecnosti v sebe pritom zahŕňa veľmi široký rozsah činností, od jednoduchého reportingu až po predikcie s pomocou umelej inteligencie. Dátová analytika je nevyhnutným nástrojom na optimalizáciu a automatizáciu výrobných procesov a riadenia logistiky aj v potravinárstve. Využíva IT nástroje ako Microsoft Power BI. Power BI je cloudová technológia, ktorá pracuje na základe rôznych vstupov napr. reportov z BW, SAPu, vizualizuje výstupy napr. ak sú 2 ukazovatele ako zhoda s centrovaním a defekty kvality. Power BI ich zvizualizuje dokopy a ukáže priamu súvislosť, pričom zvýrazňuje novú dimenziu, nápomocnú pre ďalšie rozhodovanie.
Nové materiályBiodegradovateľné plastyBioplast je všeobecné označenie pre biologicky odbúrateľné plasty a/alebo plasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Biologicky odbúrateľný plast je plast, u ktorého za vhodných podmienok vplyvom pôsobenia prírodných mikroorganizmov dôjde k odbúraniu polymérneho reťazca na v prírode sa bežne vyskytujúce látky. Plast vyrobený z obnoviteľných surovín je plast,  ktorý je vyrábaný z obnoviteľných zdrojov, napr. kukurica, cukrová trstina, sójové boby, Ďalšou významnou skupinou plastov, ktoré môžu pozitívne prispieť k redukcii uhlíkovej stopy, sú recykláty. Ak sa výrobok z biodegradovateľného plastu dostane do styku so zemou, mikroorganizmy ho degradujú ďalej až na oxid uhličitý (alebo metán – bez prístupu vzduchu), vodu a biomasu. Z hľadiska biodegradovateľných materiálov z obnoviteľných zdrojov sú akceptovateľné kompostovanie ako prírodná biodegradácia, využitie génového inžinierstva na manipuláciu organizmov pre praktické veci a prípravu užitočných produktov, ako napríklad poskytuje tzv. biela biotechnológia (biotechnologická výroba bioplastov PHA).
Informačná a kybernetická bezpečnosť BiometriaBiometria je súbor metód určených na identifikáciu alebo verifikáciu osôb podľa jedinečných fyzických (fyziologických) znakov alebo zvykových (behaviorálnych) čŕt jedinca. Ide o systémy na identifikáciu alebo verifikáciu jedinca na základe odtlačku prsta, obrazu tváre, rozmerov ruky, vlastností dúhovky resp. sietnice oka, ale aj podpisu, hlasu či chôdze. Rozsah biometrických aplikácií a súvisiacich služieb bude v potravinárstve v budúcom období narastať. Budú sa využívať snímače, ktoré snímajú príchodové a odchodové transakcie prostredníctvom senzora. Biometrické zámky sa používajú ako technológie odtlačkov prstov. Bezpečnosť biometrie je na vysokej úrovni a pre používateľov je veľmi pohodlná. Vyžaduje však spoľahlivú a najmä fungujúcu kombináciu hardvéru a softvéru. Popularita biometrického bezpečnostného riešenia je tak vysoká, že výrobcovia stále hľadajú nové spôsoby, vylepšujú bezpečnosť a zdokonaľujú svoje riešenia.
Nové a inovatívne potravinyBiopotravinyPri biopotravinách ide o rozširovanie podielu a sortimentu biopotravín, v kontexte stratégie biodiverzity. Biodiverzita znižuje zaťaženie životného prostredia a konzumácia potravín z takéhoto prostredia menej zaťažuje ľudské telo chemickými látkami (pesticídy, herbicídy a pod). Zároveň je to príležitosť na zefektívnenie produkcie biopotravín, príležitosť na rozširovanie pestovania, produkcie a spotreby zdravších potravín a zároveň zvýšením exportného potenciálu.
Technológia distribuovaných záznamov a blockchainBlockchainBlockchain je v informatike špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu z vonka, ako aj zo strany samotných uzlov peer-to-peer siete. Jednotlivé záznamy sú spájané pomocou šifrovania. Prostredníctvom QR kódu na výrobku môže zákazník vysledovať pôvod, zloženie a celý distribučný tok potraviny.
AutomatizáciaBusiness Automation   (Automatizácia obchodných procesov)Business automation je automatizácia mechanicky sa opakujúcich obchodných procesov a efektívnejšie vykonávanie backupových operácií. Z pohľadu architektúry ide o technológie a prístupy pokrývajúce digitalizáciu a spracovanie vstupov, infraštruktúru pre aplikácie, uskladnenie dát a nasadenie nástrojov na riadenie obsahu, či workflow. Rovnako môže byť výsledkom nasadenie portálu na predaj produktov, či služieb alebo rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi. Riešenia sa môžu prevádzkovať v prostredí verejného, privátneho alebo hybridného cloudu.
Nové potravinyClean labelClean label predstavuje nový trend zameraný na zníženie až odstránenie prídavných látok v potravinách. Cieľom je použitie len prírodných zložiek potravín tak, aby sa dosiahli požadované nutričné, senzorické a technologické vlastnosti finálnych produktov. Tento proces je kontinuálnou snahou o znižovanie množstva prídavných látok až po ich úplné odstránenie. Vyžaduje  si znalosť zloženia potravín a ich vlastností ako aj zmenu technológie od tradičných agresívnych metód k novým, citlivým na termo a oxilabilné zložky. Tzv. čisté výrobky alebo potraviny kitchen cupboard (potraviny, na prípravu ktorých nájdeme suroviny v kuchyni) sú potraviny s odstránenými palmovými olejmi, glukózovým sirupom, maltodextrínom, so zníženým množstvom cukru a soli.
DigitalizáciaDigitalizácia, softverizáciaDigitalizácia a softverizácia ponúkajú rôzne vyspelé softvérové aplikácie v oblastiach online predaja alebo marketingu, CRM systémy, na zlepšenie komunikácie so zákazníkmi, ale aj internej komunikácie vo firme či inej inštitúcii. Dnes je digitalizácia oveľa dostupnejšia a potrebnejšia. Prináša vyššiu efektivitu vo všetkých oblastiach – či už ide o výrobné procesy, online predaj alebo bežné firemné činnosti, vrátane administratívy. Digitalizácia umožňuje zhromažďovanie a vytváranie informácií medzi jednotlivými strojmi rýchlo, efektívne a flexibilne. Zabezpečí extrémne rýchle a presné spracovanie aktuálnych dát a všetkých informácií s ušetreným časom. Eliminuje chyby spôsobené ľudským faktorom. Poskytuje flexibilný prístup k dokumentom bez obmedzenia. Zároveň je vďaka minimálnej spotrebe papiera ekologická. Cieľom digitalizácie je aj optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
DronyDrony a iná alternatívna dopravaDrony umožnili efektívnejší a ekonomickejší plošný zber dát v menších lokalitách. Sú finančne prístupné aj menším firmám a fyzickým osobám vykonávajúcim podnikateľskú činnosť. V potravinárstve ich možno využiť na mapovanie terénu, mapovanie priestorov výrobných závodov, na vonkajšiu a vnútornu kontrolu. Drony majú využitie pre zabezpečenie objektov 24/7.
Nezaradené  Inovácie funkčných vlastností potravín  Ide o získavanie a zachovávanie biologicky aktívnych látok z prírodných zdrojov. Vychádza z poznania vplyvu potravín na ľudské zdravie. Až 50 % všetkých ochorení je spôsobených nevhodným stravovaním.  Ide teda o nesprávny výber surovín, nezdravé formy tukov, cukrov s nevhodným pomerom,  deficit vitamínov a minerálnych látok, či absenciu biologicky aktívnych látok. Nevhodnou technológiou dochádza k ich poškodeniu a zničeniu a vo finálnom produkte sa často už ani nenachádzajú. Hlavná snaha je tieto nutrične významné látky zachovať, izolovať až koncentrovať a vhodnou formou zabezpečiť ich trvalý prísun v potrave v priebehu celej doby trvanlivosti. Na to je potrebná komplexná rekonštrukcia a modernizácia technologických liniek a používaných procesov.
Internet vecíInternet vecí (IoT), Priemyselný internetJeho základnou myšlienkou je používať senzory a automatizáciu na zefektívnenie procesov, všadeprítomné dáta v reálnom čase a dynamické rozhodovanie, ktoré môžu podnikom priniesť významný nárast efektivity a  výkonu. IoT má potenciál umožniť rýchlejšie a lepšie rozhodovanie. Zmena, ktorú môže IoT priniesť, úzko súvisí s projektmi digitálnej transformácie, na ktorých mnohé podniky  pracujú. Poskytnutím mimoriadne podrobných údajov v reálnom čase môže IoT pomôcť spoločnostiam lepšie pochopiť ich výrobné a obchodné procesy. Analýzou údajov môže zefektívniť procesy a dokonca otvoriť nové možnosti generovania výnosov. Internet vecí patrí medzi smart riešenia. Príkladom môže byť rozsvietenie miestností podľa vonkajších podmienok, ohlásenie alarmu monitorovaného priestoru bezpečnostnej službe, spustenie hasiaceho systému v skladoch.
Technológia distribuovaných záznamov a blockchainIT Performance (Distributed computing/Cloud a Edge computing) Technológia distribuovaných záznamov (Distributed ledger technology – DLT) je termín používaný na označenie technológie, ktorá umožňuje zdieľanie záznamov v počítačovej sieti. V potravinárstve sa takisto využíva výkon viacerých počítačov v iných destináciách, kde sa využíva spojený výkon. (Napr. 8GB RAM na 1 počítači môže byť prepojený s desiatimi, ktoré majú určitú kapacitu pamäte a je tak možnosť získať niekoľkonásobne vyšší výkon.)
Informačná a kybernetická bezpečnosťKybernetická bezpečnosťV súčasnosti narastá hodnota dát a možnosť ovládania prostredia na diaľku. Narastá však aj počet a rozmanitosť útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia IoT. Je preto potrebné integrovať kybernetickú bezpečnosť, bezpečnosť prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrolu prístupu, kontrolné platformy a pod. Dôležitá je recertifikácia prístupov do aplikácií, proces cloudov so špeciálnymi požiadavkami na prístupové heslá.
Nové a inovatívne potravinyNové probiotiká a postbiotikáProbiotiká sú definované ako živé mikroorganizmy, ktoré ak sa podávajú v dostatočnom množstve, prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu hostiteľa. Ako probiotické kultúry sa zvyčajne používajú baktérie, ktoré prirodzene obývajú ľudský tráviaci trakt. Najpoužívanejšie sú baktérie rodov Lactobacillus spp. Bifidobacterium. Prebiotiká sú nestráviteľné oligosacharidy, ktoré stimulujú rast a/alebo aktivitu určitej baktérie alebo skupiny baktérií, ktoré majú pozitívny účinok na ľudské zdravie. Inulín, oligofruktóza, galaktooligosacharidy a laktulóza spĺňajú všetky kritériá prebiotík. Synbiotiká sú kombinácie probiotík a prebiotík. Príkladom synbiotickej potraviny je mliečny kvasený výrobok (jogurt) obsahujúci bifidobaktérie a oligofruktózu.
Nové a inovatívne  potravinyPersonalizované potraviny, nutrigenomikaŠtruktúra potravín, zloženie, spôsob prípravy, obsah makro zložiek, mikro zložiek a biologicky aktívnych látok sú pre každú individualitu rozdielne. Snahou je pripraviť potraviny vhodné pre príslušnú skupinu obyvateľov a ich rozdielne potreby na základe veku, pohlavia, fyzickej a psychickej záťaže, zdravotného stavu, náboženstva, osobných preferencií, zdravých trendov výživy a pod. Tento trend v plnom rozsahu reflektuje nový odbor nutrigenomika.
Nové a inovatívne potravinyPlant based food (Potraviny na rastlinnej báze)Je to revolúcia vo všetkých oblastiach. Je to inovácia s využitím potenciálu potravín rastlinného pôvodu (na báze rastlinných potravín a produktov). Nové globálne trendy, neschopnosť tejto planéty vyprodukovať produkty živočíšneho pôvodu pre narastajúci počet obyvateľstva, väčšie nároky na vodu, produkcia skleníkových plynov – uhlíková stopa, zdravotné hľadisko – nutričné, zdravotné, alergie, intolerancie sú len niektoré z dôvodov prečo sa čoraz viac ľudí orientuje na plant based food. Je to momentálne najsilnejšie rastúci segment na celom svete a dotýka sa všetkých odvetví. Tento typ potravín uprednostňuje predovšetkým časť populácie, ktorej záleží na budúcnosti, udržateľnej produkcii, podpore obnoviteľných zdrojov, naprieč všetkými vekovými kategóriami.
Nové materiály Inovácie prostredníctvom biotechnológiíSú to inovácie založené na mikrobiálnych, enzymatických a environmentálnych biotechnológiách, ktoré nahradili energeticky náročné a chemické postupy. Snahou je návrat k prírode, k procesom a postupom, ktoré sa využívajú v prírodnom prostredí pri premene látok –  asimilácii, disimilácii, kvasení, hydrolýze, hydratácii a pod. Tieto vychádzajú z činnosti mikroorganizmov, ktoré sú v prírode, alebo tráviacom trakte človeka, pôsobenia enzýmov, biotechnologických reakcií premeny látok. Tieto nezaťažujú životné prostredie a  sú zdrojom nutrične aj senzoricky aktívnych látok, ktoré sú trvale udržateľné.
RobotizáciaRobotizácia a kolaboratívne roboty vo výrobeIde o vlastný systém robota, ktorý je naprogramovaný so systémami riadenia v procese. Využite kolaboratívnych robotov je napr. pri ukladaní kartónov na paletu – ich použitie prináša zvýšenú bezpečnosť pri práci, ergonómiu, šetrenie ľudských zdrojov, ktoré je možné využiť efektívnejšie. Kolaboratívne roboty sú schopné nielen pracovať vedľa ľudí, ale dokonca aj priamo spolupracovať s ľuďmi na spoločnom zadaní a zabezpečiť absolútnu bezpečnosť, potrebnú flexibilitu a produktivitu. Malé, stredné aj veľké podniky môžu kolaboratívne roboty pomocou nástrojov a softvérových služieb ABB veľmi jednoducho inštalovať, naprogramovať a sprevádzkovať.
Nezaradené   Senzorika potravínSenzorická analýza využíva ako nástroj merania psychometrickej odozvy na preferenciu potravín ľudské zmysly. Objektivita získaných výsledkov je postavená na eliminácii externých rušivých vplyvov (regulované prostredie laboratória), výber a selekcia vhodných kandidátov s predispozíciou senzoricky rozpoznať rozdiely prípadne majú výbornú senzorickú pamäť, výber vhodnej metodiky a škálovacieho nástroja pre transfer pocitu na číselnú hodnotu. S exponenciálnym nástupom výpočtovej techniky do odvetvia senzorickej vedy sa čoraz častejšie využívajú nástroje umelej inteligencie, strojového učenia a viacrozmernej štatistiky, ktoré hľadajú latentné vzťahy medzi percepciou a inštrumentálne nameranými hodnotami. Vyskytujú sa aj aplikácie neuro-zobrazovacích a biometrických dát korelovaných k dátam senzorických a v rámci inovácie. Ide o komplexný spotrebiteľský pohľad (Big Data)  na preferencie.
Zelená ekonomika  Zelené inovácie v potravinárstveSú inovácie vznikajúce prostredníctvom zelených technológií, biotechnológií, znižovaním dosahu uhlíkovej stopy, či bezodpadovými technológiami. Ide samozrejme o úplne uzatvorený cyklus zahŕňajúci pestovanie, produkciu a konzumáciu bez produkcie akéhokoľvek odpadu. Dnes vnímaný odpad sa stane surovinou pre ďalšie technologické spracovanie a využitie a nezaťažuje životné prostredie. Dochádza aj k lepšiemu zhodnoteniu surovín a finálnych produktov. Ako príklad pestovania zeleniny a chovania zvierat je tzv. responsible sourcing = pestovanie zeleniny šetrné k životnému prostrediu, rešpektovanie farmárov, dobré životné podmienky pre chované zvieratá, dodržiavanie pravidiel ľudskej práce z hľadiska etického a humánneho.
Umelá inteligenciaUmelá inteligencia a Strojové učenieUmelá inteligencia je schopnosť zariadenia prejaviť schopnosti podobné človeku, ako sú uvažovanie, učenie, plánovanie a tvorivosť. Strojové učenie predstavuje formu naučenia strojných technologických zariadení jednotlivé kroky v procese, napr. adaptuje sa na špecifické a nové vplyvy, ktoré potom využíva a dokáže sa samostatne rozhodovať na základe vstupov. Následne aplikuje naučenú skúsenosť (umelú inteligenciu) aj v prípadoch, že nie je priamo naprogramovaná. Preto keď sa dnes hovorí o umelej inteligencii, myslí sa tým schopnosť stroja splniť akúkoľvek úlohu, aj pomerne jednoduchú, nad ktorou musí človek pri jej vykonávaní uvažovať.
Virtuálna a rozšírená realityVirtuálna a Rozšírená inteligencia / realita vo výrobe  Virtuálna realita je technológia umožňujúca používateľovi ocitnúť sa v simulovanom prostredí, ideálne sprevádzaná jeho interakciou s ním. Rozšírená realita je technológia, ktorá umožní zobrazenie reálneho obrazu sveta doplneného o objekty, ktoré sú vytvorené počítačom. Rozšírená inteligencia umožňuje aj ďalšie možnosti rozšírenej reality: vzdialená podpora – takmer vo všetkých odvetviach existujú situácie, keď pracovníci potrebujú spolupracovať so vzdialeným expertom. Príkladom sú okuliare (googles) – umožňujú vidieť výrobné prostredie, aktuálne parametre linky ako je teplota, rýchlosť, vlhkosť, príp. nejaké abnormality čo umožní robiť v správnom čase správne rozhodnutia.
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Je veľmi dôležité poukázať na tému inovácií v sektore potravinárstva a začlenenie inovačných trendov do jednotlivých potravinárskych odvetví. Takisto je potrebné identifikovať nielen samotné inovácie a ich charakteristiky, ale aj odborné vedomosti a zručnosti, ktoré na ľudské zdroje v sektore môžu vplývať mierne, stredne významne alebo významne. Vplyv závisí najmä od toho, či inovácia prinesie so sebou výrazné zmeny pre jednotlivé povolania v sektore, ktoré môžu hraničiť až so zánikom danej pracovnej pozície alebo enormný tlak na zamestnancov, ktorí budú musieť prejsť ďalším vzdelávacím procesom, aby si nové odborné vedomosti a zručnosti doplnili a zdokonalili sa v nich. Prehľad inovácií, odborných vedomostí a zručností, stupeň vplyvu a identifikované povolania sú uvedené v Kartách inovácií v Prílohe č.3.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.