PESTLE

Politické

Ekonomické

Sociálne

Technologické

Legislatívne

Ekologické

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.