Investície a kapitálové zázemie

Podniky v sektore disponujú priemerným kapitálom na jedného zamestnanca na úrovni 294 tisíc EUR. Dlhodobý hmotný majetok z toho tvorí 97,3 %. Z hľadiska špecifických kapitálových položiek tvoria 23,7 % budovy a stavby, 60,8 % stroje a hnuteľné veci a 0,8 % softvérové vybavenie. Sektor má podpriemernú potrebu kapitálu na zamestnanca (o 49% nižšiu ako priemer v SR) a patrí medzi 33 % sektorov s najvyššou kapitálovou náročnosťou produkcie. Keďže objem kapitálu na zamestnanca rastie, rastie aj jeho dôležitosť v produkčných procesoch. Tento rast je menej výrazný ako v hospodárstve SR a je vyšší ako v 64 % sektorov.

Kapitálová vybavenosť sektora

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 7

Kapitálová vybavenosť sektora

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 8

Vývoj investícií v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 9

V roku 2019 investovali podniky v sektore o 22,4 % menej ako pred piatimi rokmi. Na jedného zamestnanca pripadali investície vo výške 11,9 tis. EUR, čo je o 44 % viac ako na národnej úrovni. Sektor tak má nadpriemernú dynamiku investičnej aktivity. Investície v sektore tvoria 1 % investičnej aktivity v SR. 96 % investícií smeruje do hmotného majetku. Hlavnou investičnou položkou sú stroje a hnuteľné veci, ktoré tvoria 55 % celkových investícií. Oproti roku 2015 vzrástol ich podiel na investíciách o 10,8 p. b. Investície do softvéru predstavovali 0,6 % celkových investícií a ich podiel za 5 rokov sa nezmenil. 

V roku 2019 investovali podniky v sektore do vedy a výskumu 9,1 mil. EUR. V porovnaní s ostatnými sektormi patrí sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo medzi sektory s podpriemernými investíciami do vedy a výskumu, pričom tvorí 1,2 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Priemerné výdavky na vedu a výskum na podnik rastú v sektore rýchlejšie ako v SR.

Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni zamestnanca možno vidieť výrazný rozdiel medzi sektorom hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a národnou úrovňou výdavkov. V sektore na jedného zamestnanca pripadá na vedu a výskum 284 EUR výdavkov. Nemenej dôležité sú výdavky na inovácie. Sektor investuje do inovácií v priemere 422,8 tis. EUR na podnik, čo je 33-krát viac ako je národný priemer. Celkovo sa sektor podieľa na celkových výdavkoch do inovácií v SR 2 %-ami.

Investície do vedy a výskumu v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 10

Investície do inovácií v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 11

Kapitál (investície) a práca sú hlavné výrobné faktory, prostredníctvom ktorých je realizovaná produkcia. Často sa intuitívne predpokladá, že s rastom podielu kapitálu na výrobe by mala klesať úroveň pracovných vstupov a rásť produktivita práce. Zjednodušene, rovnakú úroveň produkcie dokáže vyrobiť menšie množstvo pracovníkov. Medzi úrovňou investícií a produktivitou práce by tak za tohto predpokladu mala existovať priama závislosť. V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo tento vzťah neplatí. Takáto závislosť existuje v prípade, že podniky investujú predovšetkým do kapitálu zefektívňujúceho súčasnú výrobu (napríklad efektívnejšie stroje, automatizácia procesov a pod.). Pokiaľ však na investičnej aktivite prevažujú rozširujúce investície, produktivita práce rásť nemusí.

S investíciami tiež nemusí rásť produktivita práce v čase výraznej ekonomickej expanzie, keď je prítomný rast dopytu po produkcii sektora a sektor sa snaží tento zvýšený dopyt uspokojiť prostredníctvom vyššieho počtu pracovníkov. Faktor práce je totiž stále viac flexibilný ako kapitál. Pracovníci totiž môžu byť prijatí, keď sú potrební a prepustení, keď nie. O investíciách a kapitále to neplatí. Investície do kapitálu sú tak pre podnik omnoho rizikovejšie a v skutočnosti je to aj jedným z hlavných dôvodov obmedzujúcich rýchlosť technologického pokroku v podnikoch. Tu sa v plnej miere prejavuje zákon klesajúcej marginálnej produktivity, kedy každý ďalší pracovník prináša do finálneho outputu menší príspevok.

Podniky sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, v ktorých na jedného zamestnanca pripadá nadpriemerný objem kapitálu, majú nadpriemernú produktivitu práce. V podnikoch s nadpriemernými investíciami vzrástla produktivita práce o 2 %.

Vzťah kapitálu a produktivity práce v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 12
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 13

V roku 2017 poskytol štát sektoru hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo investičnú pomoc vo výške 6,2 mil. EUR na podporu konkurencieschopnosti a rozvoja. Sektor patrí medzi sektory s najvyššími investičnými stimulmi.

Vzťah rastu investícií a rastu produktivity v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 21

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.