Analýza sektora

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo je definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:

24 Výroba a spracovanie kovov

Ekonomická výkonnosť sektora

Sektor má v súčasnosti 0,9 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne klesá. Z hľadiska tvorby HDP tak patrí medzi top 17 % sektorov s najnižším príspevkom k tvorbe HDP. 

V 6 krajinách EÚ má sektor dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie má sektor v krajinách Rakúsko (1 %) a Slovinsko (1 %). Slovenská republika sa nachádza medzi 26 % krajín EÚ s najvyšším podielom tohto sektora na celkovom HDP.  

Najvýznamnejšími spoločnosťami sú U. S. Steel  Košice, s.r.o. a Železiarne Podbrezová a.s. (skrátene „ŽP a.s.“), ktoré spolu tvoria 50 % celkového HDP v sektore. Top 10 spoločností tvorí približne 78 % HDP v sektore.  

Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Košickom kraji, kde tvorí približne 8 % krajského HDP a v Banskobystrickom kraji s podielom daného sektora na úrovni 5 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 76 % celkového HDP sektora v SR.  

Na základe dlhodobých vývojových tendencií očakávame v sektore v najbližších 10 rokoch mierny pokles pridanej hodnoty, avšak podiel na celkovom HDP v SR bude výrazne klesať. Je potrebné sa zamerať na zvýšenie úsilia generovať pridanú hodnotu v tomto tradične silnom odvetví.

Vývoj HDP v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v mil. EUR a podiel sektora na celkovom HDP v období 2001 - 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 1

Vývoj HDP v sektore, podiel sektora na HDP v SR a vo vybraných krajinách v rokoch a očakávaný vývoj do roku 2030

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 2

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo má aktívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, že vyvážame o 7 % viac produktov sektora ako dovážame. Podiel vývozu sektora na celkovom vývoze zo SR predstavuje 5,6 %, pričom tento podiel poklesol od roku 2010 o 3 p. b. Dovoz produktov sektora predstavuje 5,3 % z celkového dovozu v SR a tento podiel klesá. Sektor patrí medzi 17 % sektorov s najvyšším vývozom a 21 % sektorov s najvyšším dovozom v SR.

Vývoj importu v období 2010 – 2020 a najviac dovážané tovary a služby v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 3

Vývoj exportu v období 2010 – 2020 a najviac vyvážané tovary a služby v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 4

Podniky v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo mali v roku 2019 celkové tržby vo výške 4 611,8 mil. EUR, podnikateľské subjekty (vrátane fyzických osôb – podnikateľov) mali v priemere 4 943,0 tis. EUR tržieb. V porovnaní s ostatnými sektormi majú podniky v sektore pomerne vysoké tržby. Najvyššie tržby majú (v prepočte na podnik) podniky s 500 – 999 zamestnancami, ktoré majú priemerné tržby na úrovni takmer 94 509 tis. EUR. Od roku 24 poklesli tržby na zamestnanca v podnikoch s 1 000 a viac zamestnancami o 48 %.

Tržby spoločností v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 5

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patrí medzi 8 % sektorov s najnižšími ziskami na podnik a 8 % sektorov s najnižšími ziskami na zamestnanca. Na jedno euro tržieb podniku v tomto sektore pripadá 0,6 EUR zisku, t. j. jedná sa o sektor s podpriemernou rentabilitou tržieb. Najziskovejšie sú stredné podniky, ktoré vyprodukujú v priemere 496,2 tis. EUR zisku ročne a na jedného zamestnanca pripadá 4,5 tis. EUR zisku. Nie všetky podniky v sektore končia v „čiernych číslach“. Približne 35 % podnikov v sektore ukončilo svoje hospodárenie v roku 2019 so stratou. V roku 2015 bolo takýchto podnikov 27 % a teda ich podiel rastie. Najvyšší podiel stratových podnikov je vo veľkostnej kategórii 500 – 999 zamestnancov, kde stratu vykazuje 67 % podnikov. 

Hoci sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patrí medzi 21 % sektorov s najvyššou produktivitou práce, produktivita práce v tomto sektore je o 13 % nižšia ako v SR. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k poklesu produktivity práce o 29 %. Na tomto znížení produktivity práce sa podieľalo zníženie pridanej hodnoty o 27 % a súčasné zvýšenie počtu pracujúcich o 4 %. V sektore má 5 % podnikov vysoko nadpriemernú produktivitu – zamestnávajú 3 % zamestnancov sektora. Najviac, takmer 59 % podnikov v sektore má vysoko podpriemernú produktivitu, jeden zamestnanec v nich vyprodukuje v priemere -2 tis. EUR pridanej hodnoty za rok. Tieto podniky zamestnávajú približne 7 % zamestnancov sektora.

Sektor má v SR o 37 % nižšiu produktivitu práce ako v EÚ a patríme medzi 41 % krajín EÚ s najnižšou produktivitou práce v tomto sektore. Najvyššia produktivita práce sektora je v krajinách Luxembursko, Fínsko a Belgicko kde je o 307 % až 323 % vyššia ako v SR.

Produktivita práce sektora

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 6

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.