SWOT

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.