Vplyv pandémie Covid-19 na sektor elektrotechniky

Začiatkom roka 2020 sa svetom rozšírili znepokojujúce správy o pandémii Covid-19, ktorá sa postupne z ázijského kontinentu rozšírila aj v Európe. Pandémia sa dotkla každého aspektu moderného spôsobu života ľudí, a rovnako sa značne dotkla aj celého sektora elektrotechniky bez ohľadu na to, či ide o výrobu alebo poskytovanie služieb. Reakcia podnikov v sektore bez ohľadu na ich veľkosť bola vyžadovaná prakticky z dňa na deň. Najväčšou výzvou bolo zabránenie šírenia vírusu prostredníctvom prijímania rôznych opatrení a reakciou na jednotlivé situácie. Reakcie zamestnávateľov a samotných pracovníkov museli byť veľmi rýchle v záujme zachovania výrobných procesov a taktiež v záujme ochrany zdravia. Medzi najviac využívané opatrenia v sektore patrili povinné nosenie rúšok a respirátorov na pracovisku, pravidelné meranie teploty pri nástupe aj počas výkonu práce, a povinné testovanie zamestnancov. Vo veľkej miere sa taktiež začala využívať práca z domu na pracovných pozíciách, ktorých charakter to umožňuje. Prax tohto druhu práce ukázala, že výkony zamestnancov v sektore vôbec neklesali, ako tomu nasvedčovali predpoklady, ale naopak došlo k rastu produktivity práce. Dennodenné osobné porady sa presunuli do virtuálneho sveta, čo prinútilo zamestnancov aj manažment zvýšiť kompetenciu svojich digitálnych zručností. Využitie virtuálneho sveta sa však prejavilo naprieč celým hospodárstvom, čo len viac utvrdilo význam elektrotechnických technológií vo svete. Spolupatričnosť a pomoc medzi samotnými zamestnancami taktiež veľmi prispeli k prekonaniu krízy v rámci možností.

Samotná pandémia však z istého hľadiska priniesla aj príležitosti pre podniky v sektore, ktoré sa rýchlo prispôsobili tejto kritickej situácii. Minimalizácia prestojov vo výrobe, hľadanie nových dodávateľov a odberateľov, prispôsobenie samotných produktov a najmä ochrana zdravia zamestnancov prispeli k získaniu určitej konkurenčnej výhody, ktorú si tieto podniky môžu niesť aj po skončení pandémie. Do budúcna však pandémia utvrdila, že sektor elektrotechniky je pripravený na nové výzvy a zmeny, ktoré sa v tejto náročnej dobe prejavili, a význam tohto sektora bude rásť aj naďalej.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.