Vývojové tendencie

Prognóza vývoja na trhu práce

Celková dodatočná potreba ľudských zdrojov v sektore bude v období rokov 2021 – ­2025 na úrovni približne 9,6 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tomto sektore bude na úrovni 19 % súčasného počtu pracujúcich; t. j. približne ku každému piatemu pracujúcemu bude potrebné doplniť ďalšiu osobu. Pri analýze dodatočnej potreby ľudských zdrojov je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 72 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore elektrotechnika tak vznikne v priemere ročne 1,4 tisíc pracovných príležitostí v dôsledku náhrady pracovných síl.  Štruktúra dodatočných potrieb ľudských zdrojov sektora v najbližších piatich rokoch podľa divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je nasledovná: 33 % pracovných príležitostí vznikne v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 67 % v divízii 27 Výroba elektrických zariadení.  

Vyššie uvedené hodnoty vyjadrujú potreby trhu práce z pohľadu sektorových zamestnaní. Ak sa však pozrieme na sektor z hľadiska spoločností a odvetví patriacich do sektora, celková dodatočná potreba pracovných síl v období 2021 – 2025 bude nižšia, na úrovni 8,1 tisíc osôb, z ktorých bude 56 % tvoriť náhrada pracovných síl.  

Dodatočná potreba zamestnancov v období 2021 – 2025 podľa odvetví v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 42 

V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce 26,9 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 68 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 32 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských aj vysokoškolských absolventov.

Dodatočná ponuka ľudských zdrojov v horizonte piatich rokov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 43

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo 10 tisíc osôb, pričom sa očakáva príchod 26 tisíc absolventov. Približne 87 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore elektrotechnika sa tak očakáva do roku 2025 nedostatok pracovných síl z radov absolventov na úrovni približne 6 tisíc osôb.

Dodatočná potreba ľudských zdrojov v sektore do roku 2025

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 45

Sektor elektrotechnika patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 64 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 42,1 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, 8212003 Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov a 7412001 Elektromechanik (okrem banského).

Približne 66 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %) ide o pomerne vysoký podiel.

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude.

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Pri uvažovaní o implementovaní špecifickej technológie do výrobného procesu sa snaží podnik ovplyvňovať nákladovú položku. Pokiaľ náklady na technológiu (investičné a prevádzkové) sú vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná. Samozrejme, do tohto rozhodovania vstupujú aj ďalšie faktory, ako flexibilita kapitálu a ľudskej práce (ako operatívne môžeme meniť parametre procesu), alebo strategické zámery spoločností. Kapitálová investícia je totiž často investíciou s dlhodobou návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú dávku rizika. Niekedy sa podnikom, predovšetkým bez dlhodobých strategických zámerov, alebo bez plnej moci nad svojou budúcnosťou (produkujú vo veľkej miere pre ostatné sektory a nie pre finálnych spotrebiteľov) neoplatí podstúpiť investíciu, ktorá vo vzdialenejšej budúcnosti prinesie zefektívnenie výroby na úkor súčasných ziskov.

Tiež je potrebné si uvedomiť, že hlavnou nákladovou položkou ľudskej práce sú mzdy a tie sú zas výslednicou dopytu a ponuky na trhu práce. Pokiaľ podniky začnú implementovať technológie substituujúce ľudskú prácu vo väčšom rozsahu a súčasne nebude vytváraný dopyt po týchto pracovníkoch inde (v hospodárstve SR), tak bude súčasne klesať mzda, za ktorú sú tieto osoby ochotné pracovať. To vyústi do opätovného spomalenia implementácie technológií, keďže ľudská práca sa stane pre podnik rentabilnejšou ako bola pred implementáciou technológií. Tento prirodzený trhový princíp a zisková motivácia podnikov bude v skutočnosti brániť tomu, aby automatizácia a robotizácia mali extrémny nárazový vplyv na trh práce a zamestnancov.

Obrázok č. 32 Potenciál automatizácie činností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 48

Zamestnania s najvyššou náhradou technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 49

Podiel zamestnancov podľa rizika náhrady technológiami

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 50

Najviac zamestnancov v sektore elektrotechnika malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia (úplné stredné odborné vzdelanie – štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 10 642 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce celkovo 4 527 – 5 527 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 3,4 % absolventov sa uplatňuje v spoločnostiach sektora elektrotechnika. Druhým najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje (úplné stredné odborné vzdelanie – štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou). V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 2 577 – 2 777 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 11,8 % z nich sa uplatní v tomto sektore. Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore elektrotechnika sa v najbližších piatich rokoch očakáva v zamestnaní 8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, ktoré je pre tento sektor špecifickým zamestnaním. Sektor elektrotechnika bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 980 – 1 180 osôb v tomto zamestnaní, 56 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní sa vysoká dodatočná potreba očakáva v zamestnaní 8212003 Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, a to 416 – 516 osôb. Celkovo v SR v tomto zamestnaní bude dodatočne potrebných 1 025 – 1 225 osôb.

Počet žiakov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2020/2021, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2021-2025 a ich uplatnenie v sektore

Kód a názov odboru vzdelaniaStupeň vzdelaniaPočet žiakov/študentov
v odbore v školskom roku 2020/2021
Počet absolventov prichádzajúcich
na trh práce v SR
v rokoch
2021 –  2025
Podiel absolventov pracujúcich
v sektore v roku 2020
z celkového počtu absolventov odboru
Podiel zamestnaných
s absolvovaným odborom vzdelania
z celkového počtu zamestnaných
v sektore v roku 2020
6317 Obchodná akadémiaúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)10 6424 527 – 5 5273,4 %6,4 %
2675 Elektrotechnikaúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)4 7452 577 – 2 77711,8 %6,1 %
7902 Gymnáziumúplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)69 09328 072 – 30 0722,6 %5,0 %
3152 Krajčírstredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie)191127 – 2277,6%3,7 %
3917 Technické a informatické službyúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)759570 – 6705,9 %3,1 %
3125 Odevníctvoúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)110 – 5413,6 %2,8 %
6352 Obchod a podnikanieúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)697428 – 5283,9 %2,8 %
2675 Elektrotechnikaúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)144170 – 2706,7 %2,5 %
2697 Mechanik elektrotechnikúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)4 3103 949 – 4 1496,3 %2,3 %
2414 Strojárstvoúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)5241 040 – 1 2403,6 %2,0 %
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 52

Počet dodatočnej potreby pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore

Zamestnanie SK ISCO-08Dodatočná potreba pracovných síl
v SR v období
2021 – 2025
Podiel nahradzujúceho dopytu v SR
v období
2021 – 2025
Dodatočná potreba pracovných síl
v sektore
v období
2021 – 2025
8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení1 137 – 1 33756,0 %980 – 1 180
8212003 Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov1 025 – 1 22570,8 %416 – 516
8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe5 034 – 6 03458,3 %377 – 477
4321001 Pracovník v sklade (skladník)6 074 – 7 07441,8 %306 – 406
8212001 Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení300 – 40079,6 %222 – 322
3113005 Elektrotechnik automatizovanej výroby266 – 36622,8 %206 – 306
7412001 Elektromechanik (okrem banského)863 – 963100,0 %188 – 288
8212999 Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený293 – 39361,4 %150 – 250
3113007 Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike168 – 26830,0 %96 – 196
7223003 Obrábač kovov2 779 – 2 97963,1 %88 – 188
7422002 Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení121 – 22161,2 %87 – 187
9112000 Upratovačka10 783 – 12 78386,9 %68 – 168
9329015 Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe235 – 33573,2 %64 – 164
7543013 Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester107 – 20767,8 %60 – 160
1120002 Výkonný riaditeľ1 308 – 1 50838,1 %46 – 146
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 53

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore

Zamestnanie SK ISCO-08Dodatočná potreba pracovných síl
v SR v období
2021 – 2025
Podiel nahradzujúceho dopytu v SR
v období
2021 – 2025
Dodatočná potreba pracovných síl
v sektore
v období
2021 – 2025
8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení1 137 – 1 33756,0 %980 – 1 180
8212003 Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov1 025 – 1 22570,8 %416 – 516
8212001 Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení300 – 40079,6 %222 – 322
3113005 Elektrotechnik automatizovanej výroby266 – 36622,8 %206 – 306
7412001 Elektromechanik (okrem banského)863 – 963100,0 %188 – 288
8212999 Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený293 – 39361,4 %150 – 250
9329015 Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe235 – 33573,2 %64 – 164
7543013 Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester107 – 20767,8 %60 – 160
3122016 Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe115 – 21568,6 %44 – 144
2151001 Špecialista elektrotechnik technológ181 – 28120,7 %30 – 130
2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov144 – 24424,8 %29 – 129
2152000 Špecialista elektronických zariadení59 – 15935,3 %21 – 121
2151003 Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji161 – 26126,4 %19 – 119
2151008 Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení36 – 13632,8 %12 – 112
1321013 Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe32 – 13275,4 %0 – 95
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 53

Najviac, približne 3,1 tisíc osôb v sektore elektrotechnika bude potrebných v zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA (SŠ). Popritom do roku 2025 príde na trh práce približne 12,5 tisíc absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce, sa v sektore uplatňuje približne 9 %, v sektore sa tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore v období 2021-2025

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 54

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.