Normalizácia

Normalizácia je historickou aj charakteristickou črtou rozvoja priemyselnej výroby vo svete a bez existencie noriem by nejestvovala unifikácia v oblasti výrobkov a služieb, udržania ich konštantnej kvality, reprodukovateľnosti a bezpečnosti. Toto pochopili už naši predchodcovia a priekopníci v oblasti rozvoja svetového priemyslu, medzi ktorých patril aj Tomáš Baťa. Bez existencie noriem by nebolo možné efektívne zaznamenávať míľniky v rozvoji vedy a stavu techniky a nebolo by možné si predstaviť súčasnú globalizáciu trhov a možnosť konkurencieschopnosti výrobcov a poskytovateľov služieb na týchto trhoch. Kvalitná a zrozumiteľná normalizácia, najmä v oblasti elektrotechniky, predstavuje najťažiskovejšiu oblasť pre zvládnutie výziev v oblasti Priemysel 4.0. Mnoho ľudí si stále mylne predstavuje, že normalizácia a tvorba technických noriem (medzinárodných, európskych aj pôvodných národných) je aj v súčasnosti otázkou v pôsobnosti príslušných štátnych či európskych orgánov. Toto nesprávne vnímanie je spôsobené historickou zvyklosťou, že uplatňovanie technických noriem bolo povinné a tým, že tvorba obsahu noriem nie je otázkou činnosti štátnych orgánov, ale odborníkov z radov odbornej verejnosti. Súčasná normalizácia v európskom, národnom aj medzinárodnom kontexte dobrovoľnosti uplatňovania noriem si však vyžaduje oveľa intenzívnejšie a aktívnejšie zapájanie sa do normalizačných činností zo strany odborníkov z priemyslu, malých a stredných podnikov, školstva a celého podnikateľského sektora, pretože to je základom trhovej výhody, ktorou je konkurencieschopnosť. Bude to však vyžadovať zo strany zodpovedných orgánov (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Ministerstva hospodárstva (ďalej len „MH SR“) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)) zlepšenie pri vytváraní vhodných podmienok pre účasť odborníkov, aby sa napĺňali zakladajúce zásady normalizácie, t. j. koherencia, transparentnosť, otvorenosť, konsenzus, dobrovoľné uplatňovanie, nezávislosť od osobitných záujmov a efektívnosť. Taktiež je nevyhnutné technickej normalizácii (jej princípom, metodikám, významu pre spoločnosť, hospodárstvo a technický rozvoj) jednoznačne prinavrátiť jej dôležité postavenie, popularizovať normalizáciu na všetkých stupňoch formálneho aj neformálneho technického vzdelávania a zabezpečiť rozvoj príslušných vedomostí a zručností v oblasti normalizácie. Niektoré potrebné opatrenia boli prijaté aj do schválenej koncepcie štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie na roky 2021-2024, avšak súčasne nastavený systém normalizácie by vyžadoval, aj podľa skúsenosti zo zahraničia (napr. Česká republika), zásadnejšiu zmenu v štruktúre organizácie normalizačných činností. Bolo by potrebné, aby kvalitní odborníci v jednotlivých oblastiach normalizácie boli sústredení do tzv. Centier Technickej Normalizácie (ďalej len “CTN”), ktoré by zabezpečovali tvorbu návrhov noriem, preklady prijatých noriem, národné stanoviská k návrhom noriem na medzinárodnej aj európskej úrovni. Činnosť CTN by bola organizovaná zo strany príslušných odborných združení, zväzov a organizácií a národný normalizačný orgán by poskytoval príslušnú súčinnosť a financovanie normalizačných činností. Jedine takýmto spôsobom je možné dosiahnuť potrebné zlepšenia súčasného stavu normalizácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.