Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov

Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálovOperátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov vykonáva pracovné postupy na pridelených strojoch. Zoraďuje nástroje a materiály na výrobné procesy. Nastavuje a analyzuje údaje z meracích prístrojov na kontrolu správnosti pracovných operácií na stroji. Zaznamenáva technické a technologické data z priebehu pracovného procesu. Kontroluje kvalitu výrobku/výrobnej operácie a triedenie odpadu. Pracuje podľa pracovnej a technologickej dokumentácie. Vykonáva nastavenie, dennú údržbu a jednoduchú opravu stroja. Uplatňuje zásady 5S a používa predpísané pracovné prostriedky a metódy. Dodržiava technológiu a zásady BOZP/PO.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
9608/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKObsluha strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
SKPracovník obsluhy zariadení na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
SKPracovník pre obsluhu strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8114
SK ISCO-08
8114002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
8114002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality ISO 9000 vo výrobe stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
3
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dôvody nastavenia a údržby, čítanie technických výkresov používaných pre stroje na výrobu stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
3
suroviny na výrobu minerálnych vlákien
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Triedenie a zloženie surovín podľa typu finálneho výrobku z minerálnych vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania minerálneho vlákna
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technologické procesy výroby minerálnych vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Špecifikácia použitia a kvality surovín na výrobu stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy EN STN na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Normy na výrobu stavebných materiálov a /alebo minerálnych vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technologické procesy výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy stavebných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov, napr. princípy triedenia, logistiky a charakterizácie odpadov vo výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
servisná robotika vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
poloautomatické výrobné stroje a zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
stroje a zariadenia vo výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Stroje a technologické zariadenia výroby stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a postupy nastavovania a obsluhy strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kontroly vo výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. postupy kontroly presnosti a tolerancie výrobku podľa konkrétneho zadania s cieľom minimálneho odpadu vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP a PO pri práci na strojoch na výrobu stavebných materiálov a /alebo minerálnych vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane minerálnych vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
aplikácia využívania druhotných surovín počas úpravy surovín a pri výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
aplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a pri výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane minerálnych vlákien. Práca s teplotnými senzormi počas nastavovania technologických parametrov využívania odpadového tepla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
kontrola presnosti výrobného spracovania minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola tolerancie a minimalizácie odpadu.
Perspektíva: Aktuálna
3
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov a minerálnych vlákien
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov a/alebo vo výrobe minerálnych vlákien.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zaznamenávanie technických a technologických údajov z priebehu pracovných procesov a pracovných výsledkov výroby stavebných materiálov, vrátane predpísaných skúšok a vzoriek, spolupráca na spracovaní dokumentácie skutočného stavu prevedenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava miešaného materiálu podľa technologických požiadaviek v technologických zariadeniach
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
autonómna údržba strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Jednoduché opravy a postupy pre nastavovanie strojov a/alebo výrobných zariadení/liniek.
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavenie a nastavenie funkcií nástrojov, strojov a materiálov pre pracovné procesy vo výrobe stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly ich funkcií a ich príslušných ovládacích prvkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vykonávanie pravidelnej údržby a odstraňovanie porúch na stroji na výrobu minerálnych vlákien a/alebo stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
zavážanie a uskladňovanie polotovarov v stabilných zásobníkoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie procesu sušenia suroviny, jej kontroly, potrebnej teploty, odberu plynu a elektrickej energie na vibračných triedičoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odber vzoriek stavebných materiálov a/alebo minerálnych vlákien
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
regulácia suroviny dodávanej do strojno-technologického zariadenia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Na strojoch na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha jednoduchých úpravárenských strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha výrobných liniek v stavebnej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Na výrobu minerálnych vlákien a/alebo stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení v stavebnej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha a riadenie zariadení a strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie nanotechnológie pri úprave surovín a výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
3
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a pri úprave stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby minerálnych vlákien.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
obsluha a kontrola robotov aplikovaných na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
obsluha prostriedkov digitalizácie na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe minerálnych vlákien a stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
obsluha programov využívaných na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.