Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálovFormár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vyrába, opravuje a nastavuje formy na výrobu žiaruvzdorných materiálov podľa technickej dokumentácie. Zostavuje ich, lícuje, odskúšava a uvádza do výroby. Obsluhuje a zoraďuje kovoobrábacie stroje, CNC stroje a nekonvenčné kovoobrábacie stroje (páliace stroje, elektroiskrové obrábacie stroje a pod.). Upravuje tvary a povrchy, brúsi, leští zložité tvary foriem s vysokými požiadavkami na kvalitu povrchu. Zhotovuje prototypové formy podľa požiadavky zákazníka na špeciálny sortiment. Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov premeriava a prerysováva zložité súčasti a diely vo viacerých polohách podľa výkresovej dokumentácie. Ručne opracováva strojné súčiastky. Strojne ryje znaky, ornamenty a odznaky rydlom, gravírovacou frézkou alebo rycím strojom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
495929/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKFormár - nástrojár
SKKovoobrábač - formár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
7314
SK ISCO-08
7314004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
7314004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Technológia povrchových úprav foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vo výrobe foriem v žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
postupy a spôsoby opracovávania a spájania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obrábacie stroje a zariadenia na rytie a gravírovanie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
CNC nástrojárske brúsky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napr. páliace stroje, elektroiskrové obrábacie stroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
aplikácia novej koncepcie automatizácie a možností jej uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
vyhotovovanie záznamov o testoch strojárskych materiálov výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba a montovanie zlievarenských modelov a jaderníkov do jedného celku
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Pre výrobu foriem vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ručná výroba jadier
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Výroba modelov pre odliatok.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypaľovanie, čistenie a párovanie kovových tvárnic (foriem)
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie prototypových foriem podľa špecifických požiadaviek vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prerysovanie súčastí a dielov podľa výkresovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné opracovávanie strojných súčiastkok
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napr. pilovaním, sekaním, rovnaním, ohýbaním, vŕtaním a vystužovaním, rezaním závitu, zlisovaním, montážou, demontážou, sťahovaním časti strojov, zaškrabávaním, zabrusovaním, spájaním súčastí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
oprava foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie foriem vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie nanotechnológie (nano náterov) pri údržbe strojov a zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
separovanie odpadu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha konvenčných vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha lisovacích zariadení vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojové rytie písmen, číslic, značiek, stupníc, ornamentov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Na pantografických frézkach podľa šablón a na CNC frézkach a podľa dodaného programu.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha CNC vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha a zoraďovanie kovoobrábacích strojov, CNC strojov a nekonvenčných kovoobrábacích strojov (napr. páliace stroje, elektroiskrové obrábacie stroje a pod.). Úprava tvarov a povrchov napr. brúsením, leštením zložitých tvarov foriem s vysokými požiadavkami na kvalitu povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.