Dispečer v sklárskej a keramickej výrobe

Dispečer v sklárskej a keramickej výrobeDispečer v sklárskej a keramickej výrobe monitoruje stav prevádzkovania jednotlivých výrobných zariadení, stav a hladiny vstupných zásob, hodnoty energií a ostatných médií určených pre výrobný proces. Formou dispečerského riadenia zabezpečuje plnenie priebežných výrobných plánov. Podieľa sa na plánovaní výroby. Kontroluje harmonogram výroby, jeho aktualizáciu, dodržiavanie logistiky dodávok materiálu, zmesí, hmôt a polotovarov do výroby a kontroluje tok hotovej výroby. Spolupracuje pri vydávaní výrobných a operatívnych príkazov a riadení kapacít plánovania. V zmysle noriem pre zabezpečenie systému kvality koordinuje vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a noriem. V prípade vzniku odchýlok od výrobných plánov, alebo v prípade vzniku nežiadúcich udalostí vydáva výrobno-technologické a organizačné rozhodnutia a komunikuje s príslušnými manažérmi a organizáciami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3492/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354,454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Komplexné poznanie výrobného programu a jednotlivých výrobných objektov a prevádzok.
ISCO-08
3139
SK ISCO-08
3139004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
3139004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy analyzovania dopadov na výrobu z pohľadu: straty kľúčového zákazníka a trhového segmentu, poznanie konkurencie, zvýšenie cien energií, komodít, zmeny výrobného sortimentu a procesu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy systémov riadenia kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pri aplikácii moderných metód a postupov podľa systémov riadenia kvality výroby a výrobkov: 5S, AM, LM, Six Sigma, TPM a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky ukladania, skladovania a ochrany dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy a podmienky pri ukladaní, uvoľňovaní, evidencii, vyraďovaní a skartácii výrobných dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti energickej náročnosti výroby, plánovania odberových diagramov el. energie vo výrobe, znižovania spotreby el. energie, návrhov a možností využitia nízkoenergetických strojov a zariadení a ich aplikácia vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
enviromentálna legislatíva vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: V sklárskej výrobe a keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Význam zmlúv a zmluvných vzťahov, vznik zmluvných vzťahov najmä z pohľadu vzťahu dodávateľ - zákazník. Napr. zmluvné požiadavky zákazníka na výrobok a jeho vlastnosti z dôvodov riešenia reklamácií, dodávateľko-odberateľských vzťahov, inovácií, záručnej doby, testovania výrobkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy používania prostriedkov VT a softvérového vybavenia podnikového informačného systému pre každodenné riadenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Plánovaci systém v modernom manažmente, podstata firemného plánovania, charakteristika jednotlivých úrovní plánovania, druh plánov, výrobný plán.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aplikácia moderných informačných technológii v dispečerskom riadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálny manažérsky systém
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy a aplikácia požiadaviek systému enviromentalného manažmentu ISO 14000.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe/v keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické procesy vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia výroby a spracovania skla/keramiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy koordinácie priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej/keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika riadenia priemyselnej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Ekonomika podnikov, výrobných a informačných technológií a riadenie podnikových procesov najmä s ohľadom na výrobné náklady a zisk.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
formy simulácie ľudskej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
poloautomatické výrobné stroje a zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Využívané v sklárskej výrobe/keramickej výrobe. Poznanie druhov strojov a zariadení potrebných na úpravu a spracovanie nekovových surovín, hmôt a zmesí.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia výroby a spracovania skla a keramiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály, suroviny a ich vlastnosti vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy skladovania, balenia a expedície finálneho výrobku na výstupe výroby podľa logistických štandardov (FIFO, LIFO), alebo podľa zákazníckych priorít.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Pravidlá, predpisy a normy BOZP a PO pre daný druh výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prostredníctvom systémov 5S, AM dosahovať trvalú BOZP a PO pre každé pracovisko/každého pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pravidlá, predpisy a normy BOZP a PO pre daný druh výroby skla a keramiky. Používanie OOPP pri práci, dodržiavanie bezpečnostných prestávok v práci, plnenie podmienok na prácu nadčas, na výkon nočnej práce v rámci ZP, zabezpečenie osvetlenia, vetrania a pitného režimu a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V sklárskej/keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, vnútropodnikových a technických predpisov týkajúcich sa riadenia, obsluhy a bežnej údržby výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh opatrení na zvládnutie rizík a využitie príležitostí projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na výrobných pracoviskách vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej/keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe/keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Návrh racionalizačných procesov na základe údajov z kontrolingu výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe/keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia operatívnych plánov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej/keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza energickej náročnosti elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. znižovanie spotreby el. energie, návrh a možnosti využitia nízkoenergetických strojov a zariadení a ich aplikácia v prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využitie databáz na vyhľadávanie informácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a spracovanie výsledkov odpočtov meracích prístrojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Pravidelné vyhodnocovanie meracích prístrojov energií (elektrickej, plynovej, vodnej, parnej) s cieľom optimalizácie spotreby energií vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. spracovanie technických podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca s podnikovým archivárom pri ukladaní, uvoľňovaní, evidencii, vyraďovaní a skartácii výrobných dokumentov. Participácia s kontrolingom na ekonomickom úseku pri analyzovaní optimalizácie výroby z hodnotenia priamych/nepriamych výrobných nákladov, úspor a zisku. Spolupráca s technológom/technikom výroby pri kontrole správnosti použitých technologických postupov vo výrobe, navrhovanie ich optimalizácie, inovácií, šetrenia energií, zvýšenia BOZP a PO.
Perspektíva: Aktuálna
4
činnosti súvisiace so zabezpečovaním rozvodu plynu, elektrickej a tepelnej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Analýza energickej náročnosti výroby, plánovanie odberových diagramov el. energie vo výrobe, znižovanie spotreby el. energie, návrh a možnosti využitia nízkoenergetických strojov a zariadení a ich aplikácia vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
uvádzanie elektrických zariadení a ich súčastí do prevádzky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o archivované dokumenty/písomnosti/záznamy v registratúrnom stredisku/archíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia so surovinami vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej/keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nanočastíc a nanovlákien v oblasti výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
aplikácia simulácie ľudskej inteligencie na programovateľných strojoch a zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
využívanie a obsluha zabezpečovacích, oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky v sklárskej a keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a riadenie procesov zmeny
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment riadenia procesov zmeny na základe požiadavky zákazníka, predchádzania a riešenia havarijnej situácie, škodovej udalosti, zmeny výrobného procesu, výrobku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri riadení projektu pri zmene parametrov výrobku, spustení výroby nového výrobku, alebo spustení novej technológie výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri zavádzaní noriem spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu výrobných činností a ich vzájomných väzieb vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe/keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia plánov, operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov a koordinácia priebehu väzieb výrobných činností v sklárskej výrobe a vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie procesov pre zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
riešenie krízových stavov a havarijných situácií vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riešenie krízových stavov a havarijných situácií pri sklárskej výrobe/keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie procesov aplikácie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
riadenie procesov využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
riadenie procesov pri výrobe a zavádzaní nových ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
riadenie procesov aplikácie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.