Schválené národné štandardy zamestnaní v VI. etape tvorby a revízie

03.12.2021

V termíne  od 7. januára do 28. januára 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XVII. etapy 59 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v VI. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Fytoinšpektor
 2. Kombajnista
 3. Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
 4. Technik v akvakultúre
 5. Úradný veterinárny asistent
 6. Úradný veterinárny lekár
 7. Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Baník, strojník
 2. Tunelár
 3. Technik geológ

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Inšpektor kontroly potravín vo výrobe
 2. Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Špecialista technológ v textilnej výrobe

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Lakovač a natierač dreva
 2. Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Fyzikálny chemik
 2. Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach
 2. Peciar

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
 2. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 3. Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
 4. Špecialista riadenia sklárskej výroby
 5. Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
 6. Výrobca technickej a stavebnej keramiky

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Autolakovník
 2. Inžinier zvárania
 3. Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
 4. Mechanik pneuservisu
 5. Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič
 6. Strojársky špecialista automatizácie

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Elektronik

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Technik recyklácie (zhodnotenia) nebezpečných odpadov

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Stavebný dozor
 2. Stavebný rozpočtár, kalkulant
 3. Stavebný stolár

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Predavač

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

 1. Operátor v železničnej doprave
 2. Prepravný pracovník v železničnej doprave
 3. Vozmajster
 4. Špecialista pre integrovanú dopravu
 5. Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD)

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

 1. Kustód
 2. Publicista
 3. Spravodajca
 4. Dizajnér autorských a solitérnych produktov
 5. Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
 2. Psovod
 3. Špecialista kontroly fondov EÚ
 4. Špecialista pre protokolárne záležitosti
 5. Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
 6. Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Pracovník podateľne
 2. Všeobecný administratívny pracovník

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Pediatrický nefrológ
 2. Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii
 3. Riaditeľ zariadenia pre seniorov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.