Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Virtuálna a robotická podpora v bani – zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce

Virtuálna podpora pracovníkov hlbinných baní v rozšírenej realite – vývoj tejto oblasti povedie k väčšiemu významu bezpečnosti pri vstupe do ohrozených priestorov podzemia. Tvorba priestorových 3D máp a zabezpečenie lokalizácie osôb v reálnom čase. Technológia založená na obrazovom stvárnení prostredia, bude menej hardvérovo náročná a okrem toho umožní aj vysoko spoľahlivú simuláciu možných prípadov. Prepojenie 3D zobrazenia priestoru s grafickou simuláciou pre ovládanie robotov. Táto technológia je už prakticky dostupná a dá sa upraviť pre každú baňu. Takto bude celá prevádzka bane bez ohrozenia a úspešne sa zamedzí aj znečisteniu prostredia.


Samo sa opravujúce roboty znižujúce prestoje – pod týmto označením by sme mohli rozumieť prinajmenšom dve úrovne: mikroskopické opravy povrchového náteru alebo poškodení materiálu alebo skutočné opravovanie funkčných jednotiek (so závitmi a nitovaním atď.). Opravovanie funkčných jednotiek si vyžaduje skutočne drastický vývoj v umelej inteligencii. Tieto podmienky sú však predpokladom pre ustanovenie autonómnych banských robotov (len vtedy bude môcť byť úsilie o samo opraviteľné roboty považované za opodstatnené). To sú obrovské požiadavky na infraštruktúru podzemného aj povrchového dobývania, vrátane čistých komunikácií bez prekážok. Na zabezpečenie plynulého a neprerušovaného samo opravovania je potrebné prebudovať celý energetický systém od základu tak, aby došlo k neprerušovanému prenosu údajov a komunikácie a dozoru vykonávaného človekom. Výzvou bude vývoj robotov, ktoré budú ľahko manipulovateľné, ale zároveň schopné opraviť poruchy vlastných mechanizmov tak, aby nebola potrebná následná kontrola ľudským prvkom, čo prinesie úsporu času a financií. Vyvíjanie nových pokročilých materiálov – metaloidov (kovy s veľmi hustými uhlíkovými alebo plastickými vláknami) a kerametalov (keramika zmiešaná s kovmi) s pamäťovým efektom, ktorý môže byť spustený elektrickým alebo tepelným impulzom.

Vplyv inovácií v sektore na nové OV / OZ

Zoznam ovplyvnených odborných vedomostí:

Zoznam ovplyvnených odborných zručností:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.