Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie

Celková dodatočná potreba v sektore bude v období rokov 2021 – ­2025 na úrovni približne
– 200 osôb, to je na úrovni – 3 % súčasného počtu pracujúcich. V období rokov 2021­ – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl. V sektore ťažba a úprava surovín, geológia tak vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl v priemere 100 pracovných príležitostí ročne.

Potreby trhu práce 

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 23

V období rokov 2021­ – 2025 príde na trh práce 14,6 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 97 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 3 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov.

Príchod absolventov na trh práce

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 24

Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce pre sektor ťažba a úprava surovín, geológia sa 1 % uplatňuje v tomto sektore a zvyšných 99 % si nachádza zamestnanie v iných sektoroch (definované podľa sektorových zamestnaní). Pri stredoškolských absolventoch sa uplatňuje v sektore 1 % a pri vysokoškolských absolventoch 5 %. Hlavnými sektormi (mimo tohto sektora) využívajúcimi absolventov pre sektor ťažba a úprava surovín, geológia sú pri vysokoškolákoch informačné technológie a telekomunikácie (22 %) a administratíva, ekonomika, manažment (22 %) a stredoškolákoch automobilový priemysel a strojárstvo (31 %) a doprava, logistika, poštové služby (17 %).

 Uplatnenie absolventov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 25
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 25

V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných celkovo do tisíc osôb, pričom sa očakáva príchod 15 tisíc absolventov. Približne 99 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa očakáva do roku 2025 skôr prebytok absolventov ako nedostatok.

Disparity

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 26 

Najvýraznejší pokles počtu zamestnancov v sektore zaznamenáva 8111001 Baník. V danom zamestnaní poklesol počet zamestnancov za ostatných sedem rokov približne o 500 osôb, čo predstavuje pokles o 28 %. Najväčšie úbytky počtu zamestnancov sa v tomto sektore prejavili v nízkokvalifikovaných zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci.

Zamestnania s najvyšším úbytkom počtu zamestnancov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 27

Najväčší nárast počtu zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia zaznamenávajú nízkokvalifikované zamestnania. V zamestnaní 8111005 Tunelár bol zaznamenaný za posledných sedem rokov nárast o 223 %, resp. približne o 300 osôb.

Zamestnania s najvyšším nárastom počtu zamestnancov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 28

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 61 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť až 3,7 tisíc zamestnancov. Z toho budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách 8111001 Baník, 8112007 Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín a 8112001 Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov.  

Približne 40 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o pomerne nízky podiel.  

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude.  

Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku, teda rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. Pri uvažovaní o implementovaní špecifickej technológie do výrobného procesu sa snaží podnik ovplyvňovať nákladovú položku. Pokiaľ náklady na technológiu (investičné a prevádzkové) sú vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná. Samozrejme, do tohto rozhodovania vstupujú aj ďalšie faktory, ako flexibilita kapitálu a ľudskej práce (ako operatívne môžeme meniť parametre procesu), alebo strategické zámery spoločností. Kapitálová investícia je totiž často investíciou s dlhodobou návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú dávku rizika. Niekedy sa podnikom, predovšetkým bez dlhodobých strategických zámerov, alebo bez plnej moci nad svojou budúcnosťou (produkujú vo veľkej miere pre ostatné sektory a nie pre finálnych spotrebiteľov) neoplatí podstúpiť investíciu, ktorá vo vzdialenejšej budúcnosti prinesie zefektívnenie výroby na úkor súčasných ziskov.  

Tiež je potrebné si uvedomiť, že hlavnou nákladovou položkou ľudskej práce sú mzdy a tie sú zas výslednicou dopytu a ponuky na trhu práce. Pokiaľ podniky začnú implementovať technológie substituujúce ľudskú prácu vo väčšom rozsahu a súčasne nebude vytváraný dopyt po týchto pracovníkoch inde (v hospodárstve SR), tak bude klesať mzda, za ktorú sú tieto osoby ochotné pracovať. To vyústi do opätovného spomalenia implementácie technológií, keďže ľudská práca sa stane pre podnik rentabilnejšou ako bola pred implementáciou technológií. Tento prirodzený trhový princíp a zisková motivácia podnikov bude v skutočnosti brániť tomu, aby automatizácia a robotizácia mali extrémny nárazový vplyv na trh práce a zamestnancov.

Automatizácia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 29 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 30

Rozloženie zamestnancov podľa vplyvu technológií na pracovné činnosti

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 31

Najviac zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 2413 Mechanik strojov a zariadení (úplné stredné odborné vzdelanie – štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 1 077 žiakov denného štúdia. V období rokov 2021 – ­2025 príde v SR na trh práce celkovo
1 083 – 1 283 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1,3 % absolventov sa uplatňuje v spoločnostiach sektora ťažba a úprava surovín, geológia. Druhým najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2466 Mechanik opravár (stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ – vyučenie). V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 156 – 256 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 1,9 % z nich sa uplatní v tomto sektore. 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa v najbližších piatich rokoch očakáva v zamestnaní 7212002 Zvárač kovov, ktoré nie je špecifickým zamestnaním pre tento sektor. Sektor ťažba a úprava surovín, geológia bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 0 – 83 osôb v tomto zamestnaní, 64,1 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní sa očakáva nízka dodatočná potreba v zamestnaní 8112007 Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín, a to 0 – 80 osôb. Celkovo bude v tomto zamestnaní v SR dodatočne potrebných 29 – 129 osôb.  

Najviac, približne 20 osôb v sektore ťažba a úprava surovín, geológia bude potrebných v zhluku zamestnaní STROJÁRSTVO (SŠ). Popritom do roku 2025 príde na trh práce približne 11,7 tisíc absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce, sa v sektore uplatňuje približne 1 %, v sektore sa tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva mierny prebytok absolventov.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2019/2021, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2021 – 2025 a ich uplatnenie v sektore Ťažba a úprava surovín, geológia

Kód a názov odboru vzdelania Stupeň vzdelania Počet žiakov/študentov  
v odbore v školskom roku 2020/2021 
Počet absolventov prichádzajúcich  
na trh práce v SR  
v rokoch  
2021 – 2025 
Podiel absolventov pracujúcich  
v sektore v roku 2020 
z celkového počtu absolventov odboru 
Podiel zamestnaných  
s absolvovaným odborom vzdelania  
z celkového počtu zamestnaných  
v sektore v roku 2020 
2413 Mechanik strojov a zariadení úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 1 077 1 083 – 1 283 1,3% 9,1% 
2466 Mechanik opravár stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 230 156 – 256 1,9% 8,8% 
3661 Murár stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 877 784 – 884 1,4% 6,2% 
2414 Strojárstvo úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 524 1 040 – 1 240 0,6% 4,5% 
2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) 144 170 – 270 0,7% 3,3% 
7902 Gymnázium úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou) 69 093 28 072 – 30 072 0,1% 3,0% 
3355 Stolár stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 787 985 – 1 185 0,8% 2,8% 
2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou) 4 745 2 577 – 2 777 0,4% 2,7% 
2153 Baníctvo druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské 38 9 – 109 30,7% 2,7% 
3678 Inštalatér stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) 721 552 – 652 0,9% 2,6% 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 32

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach
s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore

Zamestnanie SK ISCO-08 Dodatočná potreba pracovných síl  
v SR v období  
2021 – 2025 
Podiel nahradzujúceho dopytu v SR  
v období  
2021 – 2025 
Dodatočná potreba pracovných síl  
v sektore  
v období  
2021 – 2025 
7212002 Zvárač kovov 2 535 – 2 735 64,1% 0 – 83 
8112007 Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín 29 – 129 100,0% 0 – 80 
9112000 Upratovačka 10 783 – 12 783 86,9% 0 – 74 
8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení 415 – 515 100,0% 0 – 74 
8332004 Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla 1 622 – 1 822 59,3% 0 – 68 
8342001 Operátor stavebných strojov 868 – 968 73,1% 0 – 65 
8113003 Ťažiar 0 – 65 100,0% 0 – 65 
7223003 Obrábač kovov 2 779 – 2 979 63,1% 0 – 63 
7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikár 1 548 – 1 748 100,0% 0 – 60 
8112001 Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov 0 – 93 100,0% 0 – 59 
5414005 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) 5 639 – 6 639 74,5% 0 – 58 
8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo) 2 088 – 2 288 75,3% 0 – 58 
1221001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ) 1 408 – 1 608 30,7% 0 – 58 
1211001 Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ) 749 – 849 66,3% 0 – 58 
8121012 Peciar 0 – 77 83,9% 0 – 57 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 33

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor Ťažba a úprava surovín, geológia s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore 

Zamestnanie SK ISCO-08 Dodatočná potreba pracovných síl  
v SR v období  
2021 – 2025 
Podiel nahradzujúceho dopytu v SR  
v období  
2021 – 2025 
Dodatočná potreba pracovných síl  
v sektore  
v období  
2021 – 2025 
8112007 Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín 29 – 129 100,0% 0 – 80 
8113003 Ťažiar 0 – 65 100,0% 0 – 65 
8112001 Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov 0 – 93 100,0% 0 – 59 
8111004 Lamač 0 – 65 78,5% 0 – 57 
1322001 Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle 0 – 62 96,3% 0 – 56 
8111003 Strojník ťažného stroja v bani 0 – 90 39,1% 0 – 54 
2146011 Ložiskový špecialista 0 – 57 100,0% 0 – 53 
3117001 Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín 0 – 57 100,0% 0 – 52 
7542000 Strelmajster 0 – 63 84,0% 0 – 51 
2146006 Banský merač 0 – 53 100,0% 0 – 51 
3139002 Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle 0 – 59 100,0% 0 – 51 
3121003 Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle 0 – 52 100,0% 0 – 51 
2146001 Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov 0 – 51 100,0% 0 – 51 
2146004 Banský špecialista projektant 0 – 51 100,0% 0 – 51 
2114001 Geochemik 0 – 53 64,3% 0 – 51 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 33

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore v období 2021 – 2025

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 34

Zoznam zamestnaní SK ISCO-08 zo zhluku zamestnaní STROJÁRSTVO (SŠ)

Kód a názov zamestnania SK ISCO-08 
8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe 
7223003 Obrábač kovov 
7223999 Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov inde neuvedený 
7222002 Prevádzkový zámočník (údržbár) 
7212002 Zvárač kovov 
7222001 Strojný zámočník (okrem banského) 
7543012 Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe 
3122012 Majster (supervízor) v strojárskej výrobe 
7222999 Zámočník, nástrojár a podobný pracovník inde neuvedený 
7223001 Nastavovač CNC strojov 
3115004 Strojársky technik v oblasti údržby 
9329013 Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe 
7214000 Prípravár a montér kovových konštrukcií 
7233001 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení 
7222004 Nástrojár 
7132006 Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov 
7233999 Mechanik, opravár poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení inde neuvedený 
8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení 
7233008 Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov 
3115001 Strojársky technológ (okrem zvárania) 
7223002 Nastavovač priemyselných robotov 
3118000 Technický kreslič 
7233005 Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve 
7213001 Stavebný klampiar 
7213003 Klampiar (okrem stavebného klampiara a karosára) 
3115006 Programátor CNC strojov 
7212001 Rezač kovov 
7233004 Mechanik, opravár textilných a odevných strojov 
7224002 Brúsič nástrojov 
7215000 Montér lán a zdvíhacích zariadení 
7212999 Zvárač a rezač kovov inde neuvedený 
8114003 Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu 
8343002 Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika) 
7224999 Leštič, brúsič a ostrič kovov a nástrojov inde neuvedený 
7233006 Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín 
8189005 Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc 
3115005 Technik v oblasti zvárania 
7233003 Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení 
3115007 Strojársky laborant 
7222005 Stavebný zámočník 
7233010 Mechatronik 
7233002 Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve 
3119030 Technik protikoróznej ochrany 
9629007 Repasér 
7212003 Zvárač plastov 
7311004 Výrobca, opravár meteorologických nástrojov 
3119038 Technik nedeštruktívnych skúšok 
7212005 Zoraďovač zvárania 
7212004 Spájkovač 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 35

Zoznam odborov vzdelania v zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania 

Kód a názov odboru vzdelania 
2411K Mechanik nastavovač 
2413K Mechanik strojov a zariadení 
2426K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
2414L Strojárstvo 
2381M Strojárstvo 
2387M Mechatronika 
2478F Strojárska výroba – ručné spracovanie kovov      /šp/ 
2464H Strojný mechanik 
2433H Obrábač kovov 
3917M Technické a informatické služby 
2466H Mechanik opravár 
4524H Agromechanizátor, opravár 
2423H Nástrojár 
2381Q Strojárstvo 
2412K Mechanik číslicovo riadených strojov 
2417L Prevádzka strojov a zariadení 
2477F Obrábanie kovov 
2430H Operátor strojárskej výroby 
2439H Lakovník 
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 35

Vplyv inovácii na národné štandardy zamestnaní

Inovácie v procese (v bani)Inteligentná baňa – 5G systémTechnológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíkaNové metódy dobývaniaVirtuálna a robotická podpora v bani – zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín33233
Pomocný pracovník v bani22321
Vŕtač
Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok 33333
Pomocný lamač  1111
Vodič banskej lokomotívy12331
Lamač1111
Strelmajster23313
Strojník ťažného stroja v bani21322
Baník12311
Baník, strojník1111
Tunelár12331
Technik geológ11221
Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov23222
Strojník briketárne33231
Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín23221
Ťažiar
Paleontológ
Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle23332
Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín22321
Banský elektromechanik12321
Banský zámočník 22321
Geofyzik22222
Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)11311
Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle12321
Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle11321
Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín11212
Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume11211
Technik banského monitoringu1111
Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle11322
Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle11311
Technológ pre úpravu nerastných surovín33133
Technik banskej záchrannej služby13231
Banský technik, mechanik11321
Geochemik12122
Hydrogeológ12222
Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
Banský geológ 11212
Banský merač
Banský špecialista technológ11311
Vetrací technik11111
Banský špecialista projektant11311
Špecialista pre banskú mechanizáciu11211
Ložiskový inžinier
Vrtný špecialista
Mineralóg, petrológ 222
Petrofyzik
Geológ (okrem banského geológa)2222
Inžiniersky geológ2222
Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle22322
Vedúci bane/lomu11211
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Škála vplyvu: významný – 1, stredne významný – 2, mierny – 3, žiadny – prázdne pole.

Trvalo udržateľný rozvoj v odvetví sektora sa bude prejavovať:

Pandémia neovplyvnila výrobu v sektore, nespôsobila výrazné zmeny v štruktúre ľudských zdrojov a nemala vplyv na odborné vedomosti/odborné zručnosti. Na stredných odborných školách sa vytvorili špeciálne laboratóriá (Internet of Things – internet vecí (ďalej len „IoT“), smart technológie, CISCO akadémia). Stredné odborné školy v rámci svojich programov reagujú na IoT a zvyšujú IT zručnosti. Vysoké školy prechádzajú na nový akreditačný systém, orientujú sa pritom na inovácie, výskum a moderné prístrojové vybavenie laboratórií. Na vysokých školách sa presadzuje potreba zlepšenia vybavenosti laboratórií modernými meracími prístrojmi a zariadeniami. Snahou je dovybaviť laboratóriá prístrojmi pre praktickú výučbu, na podporu manuálnych  zručností, vrátane moderných softvérových počítačových prostriedkov pre oblasť plánovania, navrhovania, projektovania a ekonomického hodnotenia ťažobného podnikania. 

Pre oblasť stredného školstva je implementácia inovácií do odborov vzdelávania rozdelená do dvoch úrovní. Prvá úroveň sa týka štátnych vzdelávacích programov. Ide o spoločný predpis na celonárodnej úrovni platný pre odbory na všetkých školách. Škola musí garantovať dodržanie učebných osnov a plánov zo štátneho vzdelávacieho programu/odboru. Štátny vzdelávací program (ďalej len „ŠVP“) nevie pružne reagovať na zmeny v sektore (posledná úprava bola zverejnená v roku 2013). Druhú úroveň tvoria školské vzdelávacie programy, ktoré si škola vypracuje na základe ŠVP a do tohto procesu vstupuje aj zamestnávateľ, ktorý využíva hlavne systém duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“) v odbornej praxi alebo výcviku, za ktorý je aj zodpovedný. Samotnou účasťou žiaka v SDV vie zamestnávateľ reagovať aj na potrebné inovácie v sektore a žiaka pripraviť pre svoje potreby. Zamestnávateľ môže ovplyvniť odbornú prax alebo výcvik aj mimo SDV, ak škola spolupracuje so zamestnávateľmi v procese odborného vzdelávania a prípravy. Tento proces využívajú zamestnávatelia v sektore v spolupráci so školou. Sektor využil experimentálne overovanie odboru „technik mineralurg“, je to ďalšie riešenie zavádzania odboru ako celku s potrebnými vedomosťami a zručnosťami prepojenými na konkrétne povolania, ktoré v sektore chýbajú pre naplnenie potreby zamestnávateľov.

Sektorová rada do roku 2030 predpokladá vznik nového zamestnania – Operátor banskej mechanizácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.