Robotizácia

Robotizácia je proces, pri ktorom sa uskutočňuje riadenie, korekcia a údržba výrobných a podporných procesov bez priameho zásahu človeka využívaním výpočtovej a riadiacej techniky a zariadení. Človek za pomoci automatu kontroluje, riadi a nastavuje výrobné zariadenia.

Vplyv inovácií v sektore na nové OV / OZ

Zoznam ovplyvnených odborných vedomostí:

Zoznam ovplyvnených odborných zručností:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.