Syntéza výsledkov výpočtov zo SWOT analýzy

V ďalšom kroku sú spracované výstupy z modelovej SWOT strategickej analýzy a zvolená stratégia smerovania odvetvia. Je dôležité uvedomiť si, že pri silných stránkach je nutné maximálne využiť ich hodnoty a pri slabých stránkach je cieľom zmenšovať ich vplyvy. Príležitosti je potrebné využívať účelne a hrozby bezpodmienečne znižovať.

Vyznačenie výsledkov SWOT analýzy a voľba stratégie

S = 3,52   W = 3,00   O = 2,35   T = 1,93


S = 3,52 – 3,00 = 0,52

O = 2,35 – 1,93 = 0,42

Na základe výsledkov vznikol najatraktívnejší strategický variant: Ofenzívna stratégia.

V sledovanom sektore – jeho firmách a organizáciách v priemere prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami, pritom je do budúcej dlhodobej stratégie sektora vhodné navrhnúť aj spôsob, akým túto strategickú ofenzívu realizovať – či to bude útok na príležitosti konkurentov, či na ich slabé a rizikové miesta, nepriama alebo partizánska ofenzíva, či prevencia alebo spolupráca.

SWOT ANALÝZAPOPIS ZISTENÍ A ODPORÚČANÍ
SILNÉ STRÁNKYSektor má v kvadrante VV činnosti s najvyššou dôležitosťou a najsilnejším efektom. Majú najvyššiu prioritu stratégie, podporu, stabilný prevádzkový kapitál, overené a stabilné zázemie pracovnej sily a spolupracovníkov, odbornosť a lojalitu vlastného personálu a sústavnú vlastnú tvorbu know- how a prezentácie, sú „zlatým vajíčkom“ sektora. Kvadrant VN má vysokú dôležitosť, ale v súčasnosti nízky efekt, a preto ho treba posilňovať – výraznou inováciou bude prehĺbenie vlastného výskumu a vývoja nových riadiacich metód pre zákazníkov. V poli NN sú prvky nízkej dôležitosti a zároveň aj nízkej efektivity. Komplexnosť nosnej stratégie sektora, ktorú si táto doteraz veľmi cenila, a tiež akési škatuľkovanie širokého okruhu zákazníkov v neustále meniacom sa trhu a rôznorodých projektoch nemá význam – budúcnosť je v pružnom, operatívnom sortimente služieb v poradenstve. Zóna NV obsahuje dobré meno sektora a jeho tradície i výsledky projektov, stavieb a diel i produkcie stavebných hmôt ako faktory nízkej dôležitosti s vysokým efektom z čoho vyplýva, že pri pomerne nízkej minimálnej nákladovosti opatrení prinášajú skutočný image a Good – will sektora a preto ich treba v ďalšom období pestovať.
SLABÉ STRÁNKYV prvom kvadrante sú stránky s vysokou dôležitosťou a nízkym efektom výkonnosti, ktorým musí sektor venovať mimoriadnu pozornosť a dosiahnuť zvýšenie výkonnosti. Ide o faktory ako inovatívnosť a nápady, prekonanie konzervativizmu vo vedení firmy, výrazné zlepšenie prístupu k výkonom z projektov a zlepšenie metodiky vyhľadávania a motivácie nových pracovníkov s príslušným stupňom kvalifikácie, vedomostí a zručností do tímov firiem a organizácií v rámci sektora. Kvadrant VV uvádza slabé stránky sektora, ale vysokej dôležitosti, ako je uprednostňovanie odbornosti pred obchodnými schopnosťami u jednotlivých členov tímov a pracovníkov pri ich pôsobení u zákazníkov, čo ohrozuje tržby. Zároveň je rizikom nepravidelný príjem a meniaca sa štruktúra zamestnanosti, čo je síce viazané na úspešnosť projektov (podiel na tržbe a zisku), ale mnohokrát tento príjem nezaisťuje základný pravidelný sociálny štandard, aký by mal dosahovať človek s danými vedomosťami a schopnosťami. Je nutné, aby sektor výrazne pretvoril tento kvadrant na silné stránky. Tretí kvadrant nemá dôležitosť v podmienkach sektora a nemá definované ani žiadne relevantné faktory. Posledné pole VN obsahuje faktory ako tlak na mobilitu a odbornosť ľudí, ale aj  nevýznamné zastúpenie sektora na zahraničných trhoch, avšak ide o nedôležité faktory a ich zlepšovaním sa nedá očakávať účinný vplyv.
PRÍLEŽITOSTI1. kvadrant popisuje činnosti vysokej príťažlivosti, a zároveň vysokej pravdepodobnosti úspechu, a to je inovatívny prístup voči terajšiemu stavu, ktorý zaistí budúci rozvoj a stabilitu –  ide o prijatie strategického partnera a udržiavanie stáleho tímu zaisťujúceho odbornosť jednotlivých projektov, stavieb, diel a výrobnej produkcie v rámci sektora. Ostatné činnosti v poli NV a NN sú iba podporné a pomocné, je potrebné ich sledovať a udržiavať.
OHROZENIASektor sa musí prednostne pripraviť na prekonanie, korekciu a elimináciu ohrození v kvadrante VV – nezvládnutie rôznych konfliktov, rizík a sporov s potrebami a očakávaniami zákazníkov a spotrebiteľov na stavebnom trhu, nestabilitu a nedodržiavanie plnení zmlúv zo strany zákazníka, čo ohrozuje financie, hospodárenie a celkovú kondíciu sektora.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.