SWOT analýza za odvetvie stavebníctva, geodézie a kartografie

V súčasnej odbornej praxi existuje viacero metód strategickej analýzy – SWOT analýza, PESTLE analýza vonkajšieho prostredia, PESTLE analýza metódou MAP, analýza stakeholders, Porterov model analýzy piatich konkurenčných síl, BCG matica pre analýzu portfólia firmy, analýza tržného podielu, analýza finančná a ďalšie. Po dôkladnom preštudovaní všetkých typov analýz a po konzultáciách s manažmentom mnohých slovenských organizácií a firiem a posúdení charakteru, rozsahu a programov podnikania sa javí ako najúčelnejšia primárna metóda SWOT.

Návrh parametrov jednotlivých zložiek SWOT je zadefinovaný nasledovne:

Primárna analýza SWOT – SILNÉ STRÁNKY

Silné stránkyVýkonnosť
<1-5>
Váha
<0 – 1>
Vypočítaná hodnotaMax. hodnota
1.  Dobré meno sektora, história a prezentácia diel a projektov na svetovej úrovni40,10,40,5
2.  Tradícia, dlhodobé kladné výsledky z projektov40,10,40,5
3.  Lojálni a skúsení odborne zdatní pracovníci, flexibilita, operatívnosť a schopnosť improvizácie pri výkone, nástup na trendy informačnej explózie50,140,70,7
4.  Stabilný prevádzkový kapitál na režijný chod podnikov sektora40,160,640,8
5.  Komplexnosť nosného programu, produktov a špecializácia v produktových segmentoch sektora, individualita poznania domáceho trhu a malá ohrozenosť zahraničnou konkurenciou kvôli lokálnemu charakteru geodetických a kartografických prác40,140,560,7
6.  Overený externý tím pripravený riešiť odborné pracovné kapacity na mieru, dobrá orientácia geodetov pre kataster a ich schopnosť riešiť problémy klientov20,120,240,6
7.  Schopnosť manažmentov a zamestnancov sektora tvoriť a organizovať portfólio a typológiu stabilných zákazníkov s osvetou a odbornou pripravenosťou pre definovanie ich potrieb a očakávaní dlhodobo na trhu30,10,30,5
8.  Vlastná publikačná a prezentačná tvorba, prezentácia úspechov a výsledkov sektora na celonárodnej i európskej úrovni20,090,180,45
9.  Vlastný výskum a vývoj nových metodík a postupov pre riadenie investičných projektov a diel zákazníkov, budovanie prístupu k presnosti a spoľahlivosti výsledkov sektora, využívanie rozsahu digitalizácie procesov riadenia a stavebnej výroby, dobrá technologická, prístrojová a SW interná vybavenosť firiem v oblasti geodézie a kartografie40,050,10,25
  1,003,525,00

Primárna analýza SWOT – SLABÉ STRÁNKY

Slabé stránkyVýkonnosť
<1-5>
Váha
<0 – 1>
Vypočítaná hodnotaMax. hodnota
10. Sektor sa neetabluje významne na zahraničných trhoch, slabá kapacita, pružnosť a údernosť firiem, lokálny charakter uplatnenia sa osôb a aj odborníkov geodézie a kartografie limituje účasť v medzinárodných projektoch10,080,080,4
11. Odbornosť a obhajoba záujmov zákazníka má prednosť pred obchodným záujmom firiem a organizácií sektora30,10,30,5
12. Schematické formálne vykonávanie rutinných činností zamestnancov v projektoch zákazníka bez záujmu o skutočný výsledok, vysoká závislosť na klimatických a lokálnych podmienkach30,130,390,65
13. Nízka inovatívnosť a absencia nových nápadov v inžinieringu, slabé investície do nových technológií, najmä v segmente MSP40,150,60,75
14. Vysoký tlak na mobilitu a široký záber odbornosti tímov a personálu u zákazníka, pretrvávajúci pretlak počtov stavebných firiem ale aj osôb z oblasti geodézie a kartografie pri súčasnom náraste automatizácie procesov a meracích postupov a technológií.20,140,280,7
15. Nepravidelný príjem pracovníkov viazaný len na ukončené úspešné projekty, nízka rentabilita sektora v nosných činnostiach tzv. veľkého stavebníctva, neochota presunu pracovných kapacít30,120,360,6
16. Náročné a problémové vyhľadávanie schopných nových členov tímov, veľká fluktuácia pracovnej sily a zlá pracovná disciplína30,130,390,65
17. Konzervatívne vedenie firiem a organizácií sektora, slabé manažérske, slabé inovačné a jazykové komunikačné schopnosti a obmedzenie možností prezentácie na významných zahraničných odborných podujatiach40,150,60,75
  1,003,005,00

Primárna analýza SWOT – PRÍLEŽITOSTI

PríležitostiVýkonnosť
<1-5>
Váha
<0 – 1>
Vypočítaná hodnotaMax. hodnota
18. Možnosť prijatia strategického externého partnera do firiem a odborných činností sektora, získanie kapitálu, vedomostnej bázy, nových technológií a prístupu na trhy v EÚ a alternatívne aj uplatnenia možnosti zapojenia sa do financovania zo štrukturálnych fondov EÚ a projektov pozemkových úprav v geodézii a kartografii40,160,640,8
19. Schopnosť zamestnancov sektora k vnímaniu a osvojeniu postupov a nových informácií o trendoch trhu, o robotizácii, automatizácii a digitalizácii i plánovaní výstavby30,10,30,5
20. Udržanie stabilného verného tímu ľudí na základe dlhoročných osobných vzťahov40,130,520,65
21. Možnosť využiť stabilné technické, administratívne a priestorové zázemie firiem a organizácií sektora a modernizačné a revitalizačné aktivity a zavádzať nové postupy, modernú prefabrikáciu, ekologickú výstavbu a modernizačné a revitalizačné aktivity 20,120,240,6
22. Možnosť pripraviť ľudské zdroje v sektore na zmeny v novej technike predaja a novej organizačnej kultúre, významne posilňovať schopnosti manažmentov organizácií a firiem sektora pre bezpečnostné a hygienické postupy a predpisy30,150,450,75
23. Zapojenie sa do národných a profesijných podnikových združení a sietí nadnárodných stavebných záujmových skupín20,10,20,5
  0,762,353,8

Primárna analýza SWOT – OHROZENIA

OhrozeniaVýkonnosť
<1-5>
Váha
<0 – 1>
Vypočítaná hodnotaMax. hodnota
24.  Vzdelávanie, preškolenie a tréning zamestnancov na zvládanie zásahov konkurencie, na ekonomické otrasy, recesiu a krízové vlny, živelné a zdravotné pohromy; zmena myslenia manažmentu a zamestnancov v starostlivosti a prístupe k cieľovej skupine zákazníkov sektoru20,090,180,45
25.  Strata súčasnej pozície sektora na trhu, ukončenie dotácií EÚ a štátu, významné negatívne cenové výkyvy vstupov30,120,360.60
26.  Strata ľudí z tímov, absencia záujmu o prácu v sektore, odchod pracovníkov do zahraničia, pokles nezamestnanosti, príchod nekvalifikovanej a nedisciplinovanej pracovnej sily30,10,30,5
27.  Zhoršenie úrovne manažmentu firiem sektora, prestarnutosť pracovnej kapacity, absencia stavebných remesiel, nízky počet študentov, nepochopenie trendov inovácií a rastu kvalitatívnych nárokov, ale aj strata schopnosti vplyvom modernej automatizačnej techniky logicky posudzovať a vyhodnocovať presnosť a spoľahlivosť výsledkov práce.20,10,20,5
28.  Nedostatočná pripravenosť a zaškolenie zamestnancov sektora na zvládanie pracovných a procesných konfliktov so zákazníkmi, nezvládnutie primeranej ľudskej tolerancie u environmentálnych prístupov k produkcii30,130,390,65
29.  Zmätočná a premenlivá legislatíva, zdĺhavé prípravné, stavebné a realizačné konania, neriadené a nesystémové zásahy, premenlivosť manažmentov ústrednej štátnej správy a samosprávy bez dostatočného odborného zázemia vyvolávajúca trvalú absenciu riešení pre sektor20,050,10,25
30.  Nestabilita a nedodržanie uzatvorených zmlúv zo strany zákazníkov, platobná nedisciplinovanosť a reťazenie neplnení vzájomných obchodných vzťahov v sektore významne ohrozuje sociálne a mzdové istoty zamestnancov v sektore a spolupôsobiacich ľudských zdrojov aj z iných sektorov40,10,40,5
  0,691,933,45

V ďalšom postupe boli zistenia z primárnej analýzy zapracované do jednotlivých hodnotiacich matíc nasledovne:

Matica výkonnosti a dôležitosti pre silné stránky

Matica výkonnosti a dôležitosti pre slabé stránky

Matica príležitostí

Matica ohrození

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.