Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Súhrnná PESTLE analýza sektora stavebníctva, geodézie a kartografie

Analýza PESTLE ako sekundárna podporná metóda je chápaná ako mechanizmus pre uľahčenie tvorby celej strategickej primárnej SWOT analýzy a hlavne štruktúry hodnotenia sektora stavebníctva, geodézie a kartografie a pozície jej stratégie viazanej na rozvoj ľudských zdrojov a súvisiace inovácie v sektore.

Jednotlivé stĺpce tabuľky popisujú jednotlivé vonkajšie atribúty a ich parametre a zároveň aj výsledok ich ohodnotenia – významovosti, kde 1 = minimum, resp. najmenej významná hodnota parametra, 2 = významná hodnota parametra, 3 = veľmi významná hodnota parametra. Zároveň sú v tabuľke farebne zvýraznené tie parametre vonkajšieho prostredia – ohrozenia a príležitosti, ktoré podstatne ovplyvňujú súčasný stav, ale hlavne budúci vývoj sektora z aspektu rozvoja ľudských zdrojov a požiadaviek na personál.

PESTLE analýza sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.