Vonkajšia analýza sektora

Strategická analýza prostredia (vonkajšia analýza) zachytáva vonkajšie vplyvy pôsobiace na sektor sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály s presahom na ľudské zdroje.  

PESTLE analýza je metóda slúžiaca k strategickej analýze (hodnoteniu) vonkajšieho prostredia ovplyvňujúceho sektor skla, keramiky, minerálnych látok a žiaruvzdorných materiálov. Pomocou PESTLE analýzy sa určujú vonkajšie činitele ovplyvňujúce ľudské zdroje v sektore: politická situácia, makroekonomická a sociálna situácia, vplyv technologického pokroku, legislatívny rámec a environmentálne a ekologické činitele. Podstatou PESTLE analýzy je identifikovať pre každú skupinu faktorov najvýznamnejšie javy, udalosti, riziká a vplyvy, ktoré ovplyvňujú daný sektor hospodárstva. Výsledky PESTLE analýzy slúžia ako vstup do SWOT analýzy. 

PESTLE analýza je koncipovaná tak, aby načrtla základné oblasti, ktoré majú vplyv aj na problematiku rozvoja ľudských zdrojov v sektore: 

PESTLE analýza

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Špecifikácia jednotlivých ukazovateľov s vplyvom na ľudské zdroje

P – politické:

E – ekonomické:

S – sociálne:

T – technologické:

L – legislatívne:

E – ekologické:

Ekologické ciele vo výrobe je potrebné smerovať na vytváranie zdravšieho a bezpečnejšieho pracovného prostredia zamestnancov, napr. zvýšenie BOZP, zníženie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Zároveň je potrebné zamerať sa na produkciu ekologických výrobkov, používanie ekologických procesov vo výrobe a triedenie a minimalizovanie odpadov. Pre dodržanie zdravšieho a bezpečnejšieho pracovného prostredia je potrebné sa zamerať na nasledovné:

Všetky predchádzajúce parametre budú mať vplyv na ľudské zdroje, predovšetkým však budú znamenať postupný zánik nízko kvalifikovaných síl. Dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch znamená dôraz na zásadnú zmenu formálneho a neformálneho vzdelávacieho systému a systému celoživotného vzdelávania.


[1]     Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko 2018 – 2027.

[2]     Stratégia digitálnej transformácie Slovensko 2030

[3]     CEAP: Circular Economy Action Plan

[4]     EAP: Environent Action Programme

[5]     European Framework Directive for Waste

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.