Vnútorná strategická analýza sektora

SWOT analýza nadväzuje na PESTLE analýzu, pričom sú v nej sledované vplyvy súvisiace s ekonomickou situáciou, demografickým vývojom, štruktúrou jestvujúcej sústavy vzdelávacích ustanovizní, legislatívnymi podmienkami, technologickými trendmi, globalizáciou a medzinárodnou konkurenciou, úrovňou a intenzitou vedeckej a výskumnej činnosti spojenej so sektorom, resp. vplyvy spojené s inými oblasťami. PESTLE analýzu dopĺňa o hodnotiace úsudky a podrobnejšie posúdenie jednotlivých oblastí navrhnutých v rámci PESTLE analýzy s previazaním na otázky trhu práce a problematiku rozvoja ľudských zdrojov

SWOT analýza

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.