Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ľudské zdroje v sektore

Vybrané ukazovatele v oblasti ľudských zdrojov v sektore z pohľadu:

Počet pracujúcich zamestnancov v podnikoch

Z celkového počtu 19 000 pracujúcich v sektore tvoria 86 % zamestnanci v podnikoch a 9 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia. Zvyšných 5 % sú zamestnanci fyzických osôb – podnikateľov.

Rozdelenie zamestnancov v podnikoch

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

V súčasnosti pracuje v sektore o 32 % menej osôb ako pred 20 rokmi a na celkovej zamestnanosti v SR sa sektor podieľa 1 %. Tento podiel od roku 2001 poklesol o 1 p. b. Priemerný medziročný pokles zamestnanosti v sektore je na úrovni 2 %. Najvyšší medziročný pokles počtu pracujúcich za posledných 20 rokov zaznamenal sektor v roku 2009 (o 11 %). Do roku 2030 sa očakáva pokles počtu pracovných síl.

V sektore prevažujú muži. Ich podiel rastie, zo 73 % v roku 2015 na súčasných 74,9 %. Sektor patrí medzi 25 % sektorov s najvyšším podielom mužov.

Zmena počtu podielu muži/ženy v rokoch 2015 – 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[2]

Regionálne rozloženie zamestnancov

Až 21 % zamestnancov sektora pracuje v Trenčianskom kraji, kde má sektor 2 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti. Spolu s Bratislavským a Trnavským krajom tvoria 55 % zamestnanosti sektora. Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa najrýchlejšie rozvíja v Košickom kraji, kde za posledných 5 rokov vzrástol počet zamestnancov o 298 %. Najnižší počet zamestnancov sektora je v Prešovskom kraji.

Regionálne rozloženie zamestnancov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[3]

Vekové skupiny zamestnancov

Z hľadiska veku zamestnancov patrí sektor medzi mladšie sektory. Vyšší priemerný vek majú zamestnanci v 63 % sektorov. Priemerný vek zamestnancov v sektore je na úrovni priemerného veku v SR. V celej SR má 24 % zamestnancov 55 a viac rokov, v sektore je ich podiel na úrovni 23 %. Ak sektor definujeme podľa sektorových zamestnaní, priemerný vek zamestnancov je taktiež na úrovni 44 rokov.

Veková pyramída zamestnancov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[4]

Kvalifikácia zamestnancov

V sektore je podpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokej kvalifikácie. Z celkového počtu pracovných miest v sektore tvoria 9 % manažérske pozície a pozície pre špecialistov. Ich podiel sa za posledných 10 rokov nezmenil. Najviac zamestnancov pracuje v hlavných triedach zamestnaní 8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, ktoré spolu majú 60 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti sektora. Pri porovnaní s rokom 2010 sa najvýraznejšie zvýšil počet zamestnancov v hlavnej triede zamestnaní 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kde bol zaznamenaný nárast o 31 %. Najvýraznejší pokles v počte zamestnancov zaznamenáva hlavná trieda zamestnaní 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, kde za posledných 10 rokov poklesol počet zamestnancov o 19 %.

Ak sektor definujeme podľa špecifických zamestnaní, podiel pracovných miest s vysokou kvalifikáciou dosahuje 6 %. Dominujúcimi hlavnými triedami zamestnaní sú 8 Operátori a montéri strojov a zariadení a 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci s 50 % a 18 % podielom na zamestnanosti sektora.

Zmena počtu zamestnancov 2010 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[5]

Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore rastie. Za 8 rokov vzrástol ich podiel o 1 p. b. na súčasných 21 %. Sektor tak patrí medzi 21 % sektorov s najnižším podielom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, resp. najvyšším podielom stredoškolsky vzdelaných zamestnancov. Sektor zamestnáva v SR 0,3 % všetkých vysokoškolsky a 0,7 % všetkých stredoškolsky vzdelaných zamestnancov. Pri definícii sektora podľa sektorových zamestnaní má vysokoškolské vzdelanie 7 % zamestnancov sektora.

Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 2012 – 2030

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[6]

V  sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály vystúpilo v roku 2019 z pracovného pomeru 13 % zamestnancov, čo predstavuje približne 2 950 zamestnancov. V roku 2019 však do pracovného pomeru nastúpilo v sektore 15 % zamestnancov, čo predstavuje približne 2 300 zamestnancov. V období rokov 2012 – 2019 možno vidieť pomerne rastúcu fluktuáciu zamestnancov. Podiel vystupujúcich aj podiel nastupujúcich zamestnancov v sektore je nižší než na národnej úrovni. Sektor je tak charakteristický podpriemernou fluktuáciou pracovných síl.

Vystupujúci/nastupujúci zamestnanci z/do pracovného pomeru 2012 – 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[7]

V sektore klesá podiel pracujúcich v odbore vzdelania. V súčasnosti približne 33 % zamestnancov sektora vyštudovalo k vykonávanému zamestnaniu optimálny odbor vzdelania. Z toho je 30 % vysokoškolsky a 33 % stredoškolsky vzdelaných zamestnancov. Z hľadiska sektorovo špecifických zamestnaní vykonáva približne 28 % zamestnancov prácu, na ktorú sa aj pripravovali počas štúdia.

Podiel pracujúcich v odbore vzdelania 2015 – 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[8]

V roku 2020 prišlo na trh práce k sektorovým zamestnaniam 4 000 absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania. Sektor čelí významnému úniku mozgov do zahraničia, 10 % z absolventov odišlo za prácou do zahraničia. V SR odišlo do zahraničia celkovo 9 % absolventov.

Absolventi prichádzajúci na trh práce z korešpondujúcich odborov vzdelania

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[9]

Priemerná hrubá mesačná mzda

Mzdy v sektore sú nad úrovňou SR. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je o 10 % vyššia ako priemer v SR a mediánová mzda o 14 % vyššia ako v SR. Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 29 % sektorov s najvyššími mzdami v SR.

Za uplynulých 10 rokov vzrástli mzdy o 57 %, čo predstavuje 5 %-ný priemerný medziročný rast. Rast miezd v sektore tak vykazuje vyššiu dynamiku ako v SR. V zahraničných sektorových spoločnostiach sú mzdy o 38 % vyššie ako v tuzemských spoločnostiach.

Nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[10]

Priemerná hrubá mesačná mzda podľa sektorov v EUR

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

[1] Metodická poznámka č. 2

[2] Metodická poznámka č. 3

[3] Metodická poznámka č. 4

[4] Metodická poznámka č. 5

[5]       Metodická poznámka č. 6

[6]       Metodická poznámka č. 7

[7]       Metodická poznámka č. 8

[8]     Metodická poznámka č. 9

[9]     Metodická poznámka č. 10

[10]     Metodická poznámka č. 11

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.