Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie

Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov

Celková dodatočná potreba ľudských zdrojov z pohľadu sektorových zamestnaní v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 10,4 tisíc osôb, to je 21 % súčasného počtu pracujúcich. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 83 % (približne 1 700 pracovných príležitostí ročne). Iba 17 % z tejto potreby vznikne ako dôsledok ekonomickej expanzie (400 pracovných príležitostí ročne). 

V období rokov 2021 – ­2025 príde na trh práce 15,2 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl (Schéma č. 5), ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní v tomto sektore a nebudú pokračovať v štúdiu. Približne 55 % z prichádzajúcich absolventov budú tvoriť absolventi stredných škôl, podiel absolventov vysokých škôl bude na úrovni 45 %. V dlhšom horizonte, v nasledujúcich 10 rokoch sa očakáva nárast počtu stredoškolských absolventov. 

Príchod absolventov na trh práce

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[1]

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa očakáva do roku 2025 nedostatok absolventov na úrovni približne 10 tisíc osôb. Pracovné miesta neobsadené absolventmi s príslušným odvetvovým vzdelaním budú obsadzované ľuďmi z iných odvetví a zo zahraničia.

V Tabuľke č. 5 sú uvedené odbory vzdelania, z ktorých najviac absolventov sa uplatňuje mimo sektora (stĺpec Podiel absolventov pracujúcich v sektore v roku 2020 z celkového počtu absolventov odboru). V prvom kroku boli vyselektované odbory vzdelania s najnižším uplatnením v sektore a následne z nich boli vybrané odbory s najvyšším počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v najbližších 5 rokoch.

Odbory vzdelania, z ktorých najviac absolventov sa uplatňuje mimo sektor

Kód a názov odboru vzdelaniaStupeň vzdelaniaPočet žiakov/študentov
v odbore v školskom roku 2020/2021
Počet absolventov prichádzajúcich
na trh práce v SR
v rokoch
2021 – 2025
Podiel absolventov pracujúcich
v sektore v roku 2020
z celkového počtu absolventov odboru
Podiel zamestnaných
s absolvovaným odborom vzdelania
z celkového počtu zamestnaných
v sektore v roku 2020
6323 Hotelová akadémiaúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)7 1004 408 – 4 6080,2%0,0%
2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístrojeúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)4 7452 577 – 2 7770,3%0,5%
6284 Ekonomika a manažment podnikudruhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské1 7443 417 – 3 6170,5%0,7%
6421 Spoločné stravovanieúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)8822 504 – 2 7040,7%0,6%
2697 Mechanik elektrotechnikúplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU)4 3103 949 – 4 1490,7%0,8%
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Najväčšie úbytky počtu zamestnancov sa v tomto sektore prejavili v zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve a 3 Technici a odborní pracovníci.

Najväčší nárast počtu zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov zaznamenávajú nízkokvalifikované zamestnania. V zamestnaní 8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo) bol za posledných 7 rokov zaznamenaný nárast o 21 %, resp. o 1,8 tisíc osôb.

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 60 – 70 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak to premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, substituovaných by mohlo byť takmer 30 tisíc zamestnancov. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o pomerne vysoký podiel.

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku (robotizácia, umelá inteligencia, digitalizácia a pod.) je potrebné vždy mať na pamäti aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude. Podnik sa aj v čase technologického pokroku rozhoduje na základe zisku – pokiaľ náklady na technológiu sú vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná. Kapitálová investícia je totiž často investíciou s dlhodobou návratnosťou a pre podniky tak vždy nesie aj určitú dávku rizika. Pokiaľ podniky začnú implementovať technológie substituujúce ľudskú prácu vo väčšom rozsahu a súčasne nebude vytváraný dopyt po týchto pracovníkoch inde (v hospodárstve SR), tak bude súčasne klesať mzda, za ktorú sú tieto osoby ochotné pracovať. To vyústi do opätovného spomalenia zavádzania nových technológií, keďže ľudská práca sa stane pre podnik rentabilnejšou ako bola pred implementáciou technológií. Tento prirodzený trhový princíp a zisková motivácia podnikov bude v skutočnosti brániť tomu, aby automatizácia a robotizácia mali extrémny nárazový vplyv na trh práce a zamestnancov.

Nasledujúce grafy poukazujú na ohrozenie zamestnancov a zamestnaní technológiami.

Predpokladané ohrozenie činností zamestnancov strojmi

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[2]

Najviac zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov malo v roku 2020 vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia (úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)). V školskom roku 2020/2021 v tomto odbore študovalo 10 642 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2021 – 2025 na trh práce celkovo 4 527 – 5 527 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatňuje v spoločnostiach sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Druhým najpočetnejším odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 4210 Agropodnikanie (úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)). V období rokov 2021 – 2025 príde na trh práce celkovo 852 – 952 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 7 % z nich sa uplatní v tomto sektore.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa v najbližších 5 rokoch očakáva v zamestnaní 8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo), ktoré je špecifickým zamestnaním pre tento sektor. Zároveň sa očakáva, že dôjde k zlúčeniu tohto zamestnania s ďalšími špecifickým zamestnaniami sektora (Kombajnista, Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia). Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 1 902 – 2 102 osôb v tomto zamestnaní, 75,3 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní, vysoká dodatočná potreba sa očakáva v zamestnaní 6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz, a to 870 – 970 osôb. Celkovo v SR v tomto zamestnaní bude dodatočne potrebných 884 – 984 osôb. Najviac, približne 5,9 tis. osôb v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bude potrebných v zhluku zamestnaní POĽNOHOSPODÁRSTVO A AGROPODNIKANIE (SŠ). Popritom do roku 2025 príde na trh práce približne 1,8 tis. absolventov, ktorí ukončia štúdium v niektorom z korešpondujúcich odborov vzdelania vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. Z absolventov prichádzajúcich na trh práce, sa v sektore uplatňuje približne 6 %, v sektore sa tak do roku 2025 v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.


[1]Zdrojom je prognostický model absolventov prichádzajúcich na trh práce spoločnosti TREXIMA Bratislava. Absolventov nie je možné jednoznačne priradiť podľa divízií ekonomických činností, preto sú identifikovaní podľa garantovaných zamestnaní sektorovou radou. 

[2] Zdrojom je model spoločnosti TREXIMA Bratislava priraďujúci každému zamestnaniu podiel pracovných činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami v horizonte do roku 2030. Tieto údaje sú prepojené s údajmi ISCP (MPSVR SR) 1-04 a dopočítané podľa konceptu ESA2010. Finálny podiel činností potenciálne nahraditeľných technológiami je určený pri každom zamestnaní na základe počtu zamestnancov v danom zamestnaní a podielu činností, ktoré môžu byť nahradené technológiami (vychádzajúc z odhadov vplyvu automatizácie na pracovné procesy, ktoré urobil Oxford na jednotlivé zamestnania). Počet zamestnancov je informatívny údaj vyjadrujúci proporčne o koľko zamestnancov sa jedná. Je však potrebné uvedomiť si, že ak časť procesov môže byť nahradená strojmi pri danom zamestnancovi, tak to ešte nemusí znamenať, že spoločnosť zamestnanca prepustí. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.