SWOT analýza – odvetvie lesného hospodárstva

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.