Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PESTLE analýza – odvetvie lesného hospodárstva

politické vplyvy
príležitostihrozby
–  prijatie politického rozhodnutia zjednotenia správy prírodných zdrojov (lesné a vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, ochrana prírody)
– strategické dokumenty reagujúce na ohrozenie a potrebu adaptácie na zmenu klímy a úloha trvalo obhospodarovaného lesa v tomto procese, čím sa zabezpečí zachovanie pracovných príležitostí najmä vo vidieckom prostredí
–  politický vplyv na obhospodarovateľa lesného majetku vo vlastníctve štátu  (LESY SR, š. p., ŠL TANAP-u, š. p., LPM Ulič, š. p., VLM, š. p.)
–  politické presadzovanie záujmov ochrany prírody napriek chýbajúcim právnym a vecným argumentom, obmedzovanie obhospodarovania lesov na veľkej časti územia lesov s dopadom na ľudské zdroje vo forme zníženia počtu potrebných pracovníkov
ekonomické vplyvy
príležitostihrozby
–  vstupom do EÚ sa vytvoril priestor na vyšší podiel medzinárodného obchodu za jednoduchších podmienok otvoreného európskeho trhu, rozvoj zamestnancov v jazykových kompetenciách a realizáciu medzinárodnej spolupráce
–  rozširujúce sa portfólio predávaných komodít vrátane ekosystémových služieb, s čím súvisí potreba prípravy ľudských zdrojov na zmenené podmienky podnikateľských subjektov
–  výzvy na čerpanie eurofondov, kde vzhľadom na nízke čerpanie sa otvárajú príležitosti pre kvalitné projekty a vzniká príležitosť rozvíjať schopnosť ľudských zdrojov predkladať a implementovať projekty EÚ
–  očakávaný nárast produkcie a rovnako spotreby všetkých drevných produktov (papier a lepenka, rezivo, priemyselné drevo) oproti roku 2005 do roku 2030 (FAO, 2009), vrátane nárastu stanoveného podielu energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v EÚ z 20 % na 27 % priemeru krajín EÚ do roku 2030, čím sa zabezpečí udržanie, resp. rast zamestnanosti vo vidieckej krajine
–  závislosť lesných podnikov  na úzkom portfóliu predávaných komodít
–  dlhodobo nevyriešené ocenenia ekosystémových služieb poskytovaných lesným hospodárstvom, nedostatočná kompenzácia náhrad za obmedzenie a zamedzenie realizácie vlastníckych práv,  s dopadom na ekonomiku lesných podnikov a mzdového ohodnotenia zamestnancov
– nízke čerpanie eurofondov – je potrebné podporiť zriaďovanie a fungovanie grantových agentúr §  nedostatočná podpora výskumných a rozvojových aktivít na zabezpečovanie multifunkčného lesníctva
sociálne vplyvy
príležitostihrozby
–  podporiť zamestnávanie obyvateľov vidieka, kde sú obmedzené pracovné príležitosti – vytváranie atraktívnejších pracovných príležitostí na vidieku a zamedzenie vyľudňovania a stagnácie vidieka
–  podporiť zamestnávanie obyvateľstva s nižším vzdelaním pri lesníckych činnostiach (podpora inklúzie)
–  vznik pracovných príležitostí aj pre obyvateľov vidieka s vyšším stupňom vzdelania zavádzaním moderných technológií
–  pri zamestnávaní obyvateľov vidieka je v okolí väčších miest a čím ďalej na západ Slovenska vysoký nárast konkurenčných podnikov (automobiliek)
–  nízky záujem o štúdium lesníckych odborov na stredných a vysokých školách §  nízky záujem o fyzicky náročnú prácu v sťažených klimatických podmienkach
technologické vplyvy
príležitostihrozby
– spolupráca s výskumom pri zavádzaní modernejších technológií pri evidencii dreva, mapovaní, ťažbe dreva, podpora výskumu a vedecko-výskumných pracovníkov v sektore
– podpora uplatňovania nových, výkonných a ekologických technológií v lesnícko-drevárskom sektore s  potrebou primerane pripraveného obslužného personálu
–  podpora digitálnej komunikácie s orgánmi štátu, štátnou správou a tým znižovanie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov
–  minimálna obnova mechanizačných prostriedkov v lesnej prevádzke, čím sa obmedzuje aj potenciál odborného rastu obsluhy mechanizačných prostriedkov    
legislatívne vplyvy
príležitostihrozby
–  prijatie kompatibilného zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody  –  časté novelizácie zákona o lesoch, zákona o ochrane prírody a krajiny, Zákonníka práce, daňových a odvodových zákonov majú negatívny vplyv na podnikateľské prostredie lesných podnikov a pracovníkov v lesnom hospodárstve
–  národná legislatíva je prísnejšia ako európska a pri zavádzaní a presadzovaní mnohých legislatívnych obmedzení sa používa účelová, pritom zavádzajúca argumentácia potrebou ich prijatia na základe pokynov definovaných Európskou komisiou
ekologické vplyvy
príležitostihrozby
–  zvyšovanie podielu lesov, v ktorých sa uplatňuje prírode blízke obhospodarovanie, s potrebou primerane pripravených absolventov odborných škôl
–  zavádzanie ekologicky priaznivých technologických postupov do lesnej výroby
– zvyšovanie podielu drevených výrobkov na úkor napr. plastov
–  zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na báze lesných produktov
–  ekosystémový prístup ku krajine
–  klimatická zmena
–  nepriaznivé dopady bezzásahového režimu na vodu, klímu, biodiverzitu a ostatné ekosystémové služby
–  nepriaznivé dopady neregulovaných a neodborných zásahov do životného prostredia.    

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.