Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PESTLE analýza – odvetvie drevospracujúceho priemyslu (ďalej len “DSP”)

politické vplyvy
príležitostihrozby
– autonómne rozhodovanie súkromných vlastníkov firiem v DSP na Slovensku.– politické vplyvy vytvárajúce nestabilné prostredie v lesníckych štátnych podnikoch,  ktoré sú rozhodujúcimi dodávateľmi suroviny pre DSP, brániace autonómnemu rozhodovaniu subjektov v DSP.
ekonomické vplyvy
príležitostihrozby
– otvorili sa širšie možnosti pre slovenský DSP formou exportu produktov, ale aj dreva v nespracovanom stave po vstupe do Európskej únie a menovej únie
– prístup na svetové trhy vstupom veľkých zahraničných investorov do DSP v segmente stavebného reziva a aglomerovaných materiálov na báze dreva
– z dôvodov  chýbajúcich dlhodobých zmlúv zo štátnych lesov a extrémne decentralizovaných neštátnych vlastníkov sa nepodarilo vytvoriť prirodzenú motiváciu pre ďalšie významné investície potrebné na zvyšovanie stupňa finalizácie spracovania dreva. To spôsobilo, že veľkú časť dreva ešte stále exportujeme v nespracovanom, resp. len v prvostupňovom spracovaní dreva ako stavebné rezivo.
sociálne vplyvy
príležitostihrozby
– DSP je tradičným zamestnávateľom aj v oblastiach s vyššou nezamestnanosťou, čo v praxi znamená významné riešenie sociálnej situácie v priemyselne zaostalých regiónoch. Z pôvodných pracovných pozícií pri prvotnom spracovaní dreva, kde prevládali manuálne činnosti, sa zavádzaním mechanizácie, automatizácie a nových moderných technológií znižujú nároky na fyzické zručnosti. Naopak, zvyšujú sa požiadavky na technické a digitálne skúsenosti zamestnancov v sektore DSP.– nevyhnutnosť realizácie reforiem v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania pre nevyhnutné štrukturálne zmeny v DSP, súvisiace so zavádzaním mechanizácie, automatizácie a nových moderných technológií využívajúcich IT a CNC technológie pre vybrané profesie.
technologické vplyvy
príležitostihrozby
– pre DSP sú potrebné štrukturálne zmeny a realizácia špecializácie z pohľadu vyrábaného sortimentu.V prvotnom spracovaní dreva dochádza ku koncentrácii výroby s výrazným zvyšovaním produktivity práce a zvyšovaním kvality produkcie. Menšie piliarske kapacity sa orientujú na produkciu atypických výrobkov. Obdobná situácia je aj v segmente nábytkárskej výroby, kde vo veľkých, ale aj stredných prevádzkach dochádza k výraznému nasadzovaniu moderných CNC technológií a vo viacerých prevádzkach aj priemyselných robotov. Možno konštatovať, že v produkcii reziva, aglomerovaných materiálov a nábytku je slovenský DSP na európskej technologickej úrovni. Budúci investičný potenciál bude potrebné nasmerovať do vyššieho stupňa finalizácie reziva, na produkty s vyššou pridanou hodnotou z lepeného dreva (CLT panely, KVH hranoly a iné). Tým sa vytvoria lepšie podmienky pre perspektívne sa rozvíjajúcu výrobu drevených domov a drevených produktov pre stavebníctvo. Slovenský DSP potrebuje pre lepšie využitie potenciálu obnoviteľných zásob dreva a zvýšenie konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch ďalšie výrazné investície do moderných technológií, ktoré umožnia ďalšie zvýšenie produktivity a kvality výroby pri zvyšovaní pridanej hodnoty produkcie.– na podporu ďalšej modernizácie a rozvoj DSP je nevyhnutné nasmerovanie podporných finančných mechanizmov a stimulov a realizovať cielenú prípravu nových pracovníkov, ako aj zvyšovanie kvalifikácie súčasných zamestnancov.
legislatívne vplyvy
príležitostihrozby
– v oblasti pracovnej legislatívy sú v súčasnom období na Slovensku štandardné zákony obdobné ako v iných krajinách Európskej únie.– na základe nových legislatívnych noriem, prijímaných po roku 2015, ktoré zvyšujú osobné náklady, sa znižuje možnosť investovať do technológií a vyrovnávať tak náskok krajín s kontinuitným trhovým hospodárstvom. Zásadným problémom pre ekonomické a hospodárske prostredie SR ostáva nízka vymožiteľnosť práva, vysoká byrokratická zaťaženosť a nízka digitálna úroveň komunikácie so štátnou správou.
ekologické vplyvy
príležitostihrozby
– racionálne a zodpovedné hospodárenie je garanciou trvalej udržateľnosti zelených lesov, ktoré budú ekologickým a hospodárskym prínosom pre občanov a ekonomiku Slovenska. K tejto téme je potrebné vytvoriť široko akceptovanú platformu na odbornú diskusiu, ktorej výsledkom budú návrhy na záväznú zmenu legislatívy. V oblasti osvety, ale aj legislatívy je nutné presadiť myšlienku efektívneho využitia dreva a to pri uplatnení trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska.– prístup a požiadavky ekologických aktivistov a rezortných ministerstiev spôsobujú v spoločnosti rozdelenie, vyplývajúce z nesprávneho prístupu k možnosti ekologicky využívať hospodársky potenciál lesnícko-drevárskeho sektora na Slovensku.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.