Politický aspekt PESTLE analýzy

Domáci

Medzinárodný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.