PESTLE analýza sektora

Politický aspekt

Ekonomický aspekt

Sociálny aspekt

Technologický aspekt

Legislatívny aspekt

Environmentálny aspekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.