Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Analýza sektora

Ekonomická analýza sektora

Pre túto časť štúdie je sektor elektrotechnika definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté podniky pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:

Sektor má v súčasnosti 1,8 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne rastie. Z hľadiska tvorby HDP tak patrí medzi top 38 % sektorov s najnižším príspevkom k tvorbe HDP. Sektor má v  siedmich krajinách EÚ dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie má sektor v krajinách Česko (4 %) a Maďarsko (3 %). Slovenská republika sa nachádza medzi 30 % krajinami EÚ s najvyšším podielom tohto sektora na celkovom HDP.  

Najvýznamnejšími spoločnosťami sú ZKW Slovakia s. r. o. a SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o., ktoré spolu tvoria 14 % celkového HDP v sektore. Top 10 spoločností tvorí v sektore približne 41 % HDP. Podiel jednotlivých divízií patriacich do tohto sektora na celkovom HDP sektora: 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (30,9 %), 27 Výroba elektrických zariadení (69,1 %).  

Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Trenčianskom kraji, kde tvorí približne 8 % krajského HDP a v Nitrianskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 5 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 48 % celkového HDP sektora v SR. Na základe dlhodobých vývojových tendencií očakávame výrazný rast pridanej hodnoty v sektore v najbližších desiatich rokoch, avšak podiel na celkovom HDP v SR bude mierne klesať.

Vývoj HDP v sektore elektrotechnika v mil. EUR a podiel sektora na celkovom HDP v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Predpokladaný vývoj HDP v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Najvyšší príspevok (38 %) k HDP sektora majú podniky s 1 000 a viac zamestnancami. Príspevok tejto kategórie mierne klesá, keď v roku 2010 bol na úrovni 43 %. Daná veľkostná kategória má v sektore dominantnejšie postavenie ako v iných sektoroch SR, kde priemerne tvorí 21 % HDP. Najviac pracujúcich je vo veľkostnej kategórii 1 000 a viac zamestnancov s podielom 31 % na celkovej zamestnanosti sektora. V roku 2010 bol tento podiel na úrovni 18 % a daná veľkostná kategória sa tak stáva významnejšou z hľadiska pracovných síl.

Štruktúra podnikov v sektore podľa tvorby HDP a počtu zamestnancov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 3

V sektore dominujú tuzemské podniky s 85 %-ným zastúpením a 23 %-ným podielom na zamestnanosti sektora. V sektore tak pracuje väčšia časť zamestnancov v zahraničných podnikoch ako v  slovenských podnikoch. V porovnaní s rokom 2015 podiel zahraničných podnikov v sektore vzrástol o 1 p. b. a záujem zahraničných investorov rastie. Zahraničné spoločnosti ponúkajú o 19 % vyššie mzdy (1 278 EUR) pre svojich zamestnancov ako tuzemské a majú o 12 % vyššiu produktivitu práce (32 tis. EUR za rok na pracujúceho). Ich podiel na celkovej tvorbe HDP sektora predstavuje 79 %.

Štruktúra podnikov podľa vlastníctva

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 4

Štruktúra zamestnanosti podľa vlastníctva

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 5

Za posledných päť rokov pripadalo na 100 existujúcich podnikateľských subjektov 80 novovzniknutých a 20 zaniknutých podnikateľských subjektov. V dlhodobom horizonte dynamika vzniku podnikateľských subjektov rastie a rastie aj počet zaniknutých podnikov. V porovnaní so SR sa sektor vyznačuje vyššou dynamikou vzniku a nižšou dynamikou zániku podnikateľských subjektov. Prevažnú časť vzniknutých podnikateľských subjektov predstavujú spoločnosti s ručením obmedzeným (60 %), prevažnú časť zaniknutých podnikateľských subjektov predstavujú fyzické osoby – podnikatelia (84 %).

Vznik a zánik podnikov v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 6

Najdominantnejšou kategóriou spotrebiteľov produkcie je zahraničie s 95 % podielom na celkovej spotrebe produkcie sektora. Do zahraničia smeruje 95 % produkcie, z toho je 31 % vstupom do ďalšieho výrobného procesu v zahraničí. Sektor tak produkuje menej ako 1 % pre domácu finálnu spotrebu, 65 % pre finálnu spotrebu v zahraničí, 6 % pre domácu medzispotrebu a 29 % pre medzispotrebu v zahraničí. Hlavnými spotrebiteľmi produkcie v zahraničí sú Nemecko, ostatné krajiny* a Poľsko.

Štruktúra spotrebiteľov produkcie

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 7

* Medzi ostatné krajiny patria viaceré väčšie a menšie ekonomiky mimo EÚ. Najväčšími obchodnými partnermi SR spomedzi týchto krajín sú: Ukrajina, Vietnam, Srbsko, Malajzia a Egypt.

Sektor elektrotechnika má pasívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, že vyvážame o 5 % menej produktov sektora ako dovážame. Podiel vývozu sektora na celkovom vývoze zo SR predstavuje 20,4 %, pričom tento podiel poklesol od roku 2010 o 5 p. b. Dovoz produktov sektora predstavuje 21,8 % z celkového dovozu v SR a tento podiel klesá. Sektor patrí medzi 8 % sektorov s najvyšším vývozom a 8 % sektorov s najvyšším dovozom v SR.

Štruktúra dovozu podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (68,4 %), 27 Výroba elektrických zariadení (31,6 %).

Štruktúra vývozu podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (69,6 %), 27 Výroba elektrických zariadení (30,4 %).

Vývoj importu a najviac dovážané tovary a služby

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 8

Vývoj exportu a najviac vyvážané tovary a služby

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 9

Zamestnanosť sektora elektrotechnika závisí od dopytu po tovaroch a službách nielen tohto sektora, ale aj zahraničia a ostatných sektorov. Pokles finálneho zahraničného dopytu po tuzemských produktoch sektora o 10 % spôsobí pokles zamestnanosti v sektore o 5 %, čo predstavuje pokles približne o 2,5 tisíc zamestnancov. Poklesom dopytu sú však nepriamo ovplyvnené aj subdodávateľské sektory, predovšetkým sektory obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch a administratíva, ekonomika, manažment.

Obrázok č. 7 vyjadruje pokles zamestnanosti v súvislosti s poklesom finálneho dopytu v zahraničí. Zahraničie však dopytuje produkty sektora aj na medzispotrebu, teda ako vstupy do ďalšej výroby. Ak aj táto klesne o 10 %, tak to bude znamenať pokles zamestnanosti o ďalších 3 tisíc zamestnancov v sektore (o ďalších 5,2 %). V hypotetickom scenári, ak by poklesol zahraničný dopyt po produkcii sektora úplne na nulu, tak by to znamenalo pokles zamestnanosti o 54,8 tisíc osôb (24,8 tisíc v dôsledku poklesu finálneho dopytu a 30 tisíc v dôsledku poklesu dopytu po tovaroch a službách, ktoré sú vstupom pre ďalšiu výrobu).

Vo všeobecnosti patrí elektrotechnika medzi sektory s najväčším vplyvom zahraničia na zamestnanosť.

Vplyv zahraničného dopytu na zamestnanosť

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 10

Pomer pridanej hodnoty a medzispotreby celkového objemu produkcie sektora elektrotechnika je 16 % a 84 %. Hlavnými subdodávateľmi sektora sú sektory elektrotechnika, chémia a farmácia a obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, ktoré spolu tvoria 83 % medzispotreby.

Celkový objem produkcie sektora elektrotechnika v roku 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 11

Podniky v sektore elektrotechnika mali v roku 2019 celkové tržby vo výške 8 268,4 mil. EUR, podnikateľské subjekty (vrátane fyzických osôb – podnikateľov) mali v priemere 2 101,8 tisíc EUR tržieb. V porovnaní s ostatnými sektormi, podniky v sektore majú pomerne vysoké tržby. Najvyššie tržby majú (v prepočte na podnik) podniky s 500 – 999 zamestnancami, ktoré majú priemerné tržby na úrovni takmer 91 430 tisíc EUR. V podnikoch s 1 000 a viac zamestnancami od roku 2014 poklesli tržby na zamestnanca o 63 %. Najvyššie priemerné tržby mali podniky v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (v priemere 2 309 tisíc EUR na podnik).

Celkové tržby sektora

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 12

Elektrotechnika patrí medzi 25 % sektorov s najvyššími ziskami na podnik a 46 % sektorov s najnižšími ziskami na zamestnanca. Na jedno euro tržieb podniku v tomto sektore pripadá 0,38 EUR zisku, t. j. ide o sektor s podpriemernou rentabilitou tržieb. Najziskovejšie sú veľké podniky, ktoré vyprodukujú v priemere 3 mil. EUR zisku ročne a na jedného zamestnanca pripadá 3,7 tisíc EUR zisku. Nie všetky podniky v sektore končia v „zelených číslach“. Približne 34 % podnikov v sektore ukončilo svoje hospodárenie v roku 2019 so stratou. V roku 2015 bolo takýchto podnikov 29 % a teda ich podiel rastie. Najvyšší podiel stratových podnikov je vo veľkostnej kategórii bez zamestnancov, kde stratu vykazuje 51 % podnikov. 

Podniky majú v priemere bankové úvery na úrovni 9,0 tisíc EUR na zamestnanca a 403,1 tisíc EUR na podnik. Elektrotechnika tak patrí medzi 29 % najzadlženejších sektorov v SR. Z hľadiska likvidných finančných aktív majú podniky v sektore v priemere na účtoch v bankách 880,0 tisíc EUR (19,5 tisíc EUR na zamestnanca) a v hotovosti (pokladnici) 25,5 tisíc EUR (0,6 tisíc EUR na zamestnanca). Celkovo tak sektor patrí medzi 21 % sektorov s najvyššími rezervami na jedného zamestnanca. 

Priemerný zisk sektora na podnik a zamestnanca v rokoch 2014 – 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 13

V sektore elektrotechnika je o 10 % nižšia produktivita práce ako v SR, avšak sektor má stále vyššiu produktivitu ako 50% sektorov. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 19 %. Na tomto zvýšení produktivity práce sa podieľalo zvýšenie pridanej hodnoty o 21 % a súčasné zvýšenie počtu pracujúcich o 5 %. V sektore má 6 % podnikov vysoko nadpriemernú produktivitu, a tieto podniky zamestnávajú 4 % zamestnancov sektora. Najviac, takmer 51 % podnikov v sektore má vysoko podpriemernú produktivitu, jeden zamestnanec tu vyprodukuje v priemere 12 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok. Tieto podniky zamestnávajú približne 15 % zamestnancov sektora.

Sektor má v SR o 59 % nižšiu produktivitu práce ako v EÚ a patríme medzi 41 % krajín EÚ s najnižšou produktivitou práce v tomto sektore. Najvyššia produktivita práce sektora je v krajinách Holandsko, Rakúsko a Fínsko, kde je o 346 % až 405 % vyššia ako v SR.

V obidvoch divíziách patriacich do tohto sektora (t. j. v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov a v divízii 27 Výroba elektrických zariadení) jeden zamestnanec vyprodukuje v priemere 30,8 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok.

Vývoj produktivity podnikov v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 14

Podniky v sektore disponujú priemerným kapitálom na jedného zamestnanca na úrovni 166 tisíc EUR. Dlhodobý hmotný majetok z toho tvorí 95,3 %. Z hľadiska špecifických kapitálových položiek tvoria 28,4 % budovy a stavby, 59,5 % stroje a hnuteľné veci a 2 % softvérové vybavenie. Sektor má podpriemernú potrebu kapitálu na zamestnanca (o 71% nižšiu ako priemer v SR) a patrí medzi 50 % sektorov s najnižšou kapitálovou náročnosťou produkcie. Keďže objem kapitálu na zamestnanca rastie, rastie aj jeho dôležitosť v produkčných procesoch. Tento rast je menej výrazný ako v hospodárstve SR a je nižší ako v 82 % sektorov. 

Objem kapitálu na zamestnanca v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 15

Priemerná ročná zmena kapitálu v období 2014 – 2019 podľa veľkosti podnikov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 16

Majetková štruktúra podnikov v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 17

V roku 2019 investovali podniky v sektore o 3,4 % menej ako pred piatimi rokmi. Na jedného zamestnanca pripadali investície vo výške 8,7 tis. EUR, čo je o 5 % viac ako na národnej úrovni. Sektor tak má nadpriemernú dynamiku investičnej aktivity. Investície v sektore tvoria 2 % investičnej aktivity v SR. Všetky investície smerujú do hmotného majetku. Hlavnou investičnou položkou sú stroje a hnuteľné veci. Oproti roku 2015 vzrástol ich podiel na investíciách o 16,3 p. b. Investície do softvéru predstavovali 4,8 % celkových investícií a ich podiel za päť rokov vzrástol o 2,7 p. b. V roku 2019 najviac investovali podniky v divízii 27 Výroba elektrických zariadení (72,1 % z celkových investícií sektora).

Tvorba fixného kapitálu sektora

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 18

Podniky v sektore potrebujú v priemere kapitál na úrovni 1,02 EUR na tvorbu jedného eura produkcie a 5,4 EUR na tvorbu jedného eura pridanej hodnoty. Rastúci trend tohto ukazovateľa hovorí o rastúcom podiele kapitálu na výrobnom procese spoločností, ale súčasne hovorí aj o znižujúcej sa produktivite kapitálu (t. j. jednotka kapitálu v minulosti prinášala väčší príspevok k tvorbe pridanej hodnoty ako v súčasnosti). Takýto vývoj nie je v skutočnosti negatívny a vyplýva priamo z ekonomickej teórie zo zákona klesajúcej marginálnej produktivity. Z každého eura realizovanej produkcie používajú spoločnosti na ďalšie investície približne 5 centov (5 %) a na každé euro pridanej hodnoty prislúcha približne 28 centov nových investícií.

Sektor má podpriemernú úroveň kapitálu na tvorbu eura pridanej hodnoty, ktorá je o 68 % nižšia ako v SR. Patrí medzi 50 % sektorov s najnižšou úrovňou tohto ukazovateľa v SR. Sektor na jednotku pridanej hodnoty investuje ročne o 17 % viac je ako priemer SR.

Potreba kapitálu v podnikoch v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 19

Návratnosť investícií indikuje ako rýchlo môžu podniky získať späť investované finančné prostriedky, respektíve aká je rentabilita investícií. Hoci nie je možné priamo identifikovať, aká časť zisku je v dôsledku investícií a aká v dôsledku iných faktorov, tento ukazovateľ je pri identifikácii investičného potenciálu kľúčový.

Návratnosť investícií sektora elektrotechnika je vyššia ako v SR, čo indikuje nadpriemernú rentabilitu investičnej aktivity sektora. V sektore je tak vyššia motivácia k investíciám ako v SR, keďže ich návratnosť je kratšia. V SR pripadá na 1 EUR investícií 2,07 EUR zisku, v sektore 2,33 EUR zisku. Návratnosť investícií v sektore rastie pomalšie ako v celej SR, čo môže byť brzdiacim faktorom investičnej aktivity v budúcnosti.

Návratnosť investícií v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 20

V roku 2019 podniky v sektore investovali do vedy a výskumu 34,9 mil. EUR. V porovnaní s ostatnými sektormi, sektor elektrotechnika patrí medzi sektory s podpriemernými investíciami do vedy a výskumu a tvorí 4,5 % celkových výdavkov do vedy a výskumu v SR. Priemerné výdavky na vedu a výskum na podnik rastú v sektore rýchlejšie ako v SR.

Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu na úrovni zamestnanca možno vidieť výrazný rozdiel medzi sektorom elektrotechnika a národnou úrovňou výdavkov. V sektore na jedného zamestnanca pripadá 596 EUR výdavkov na vedu a výskum. Nemenej dôležité sú výdavky na inovácie. Sektor investuje do inovácií v priemere 151,3 tisíc EUR na podnik, čo je 11-krát viac ako je národný priemer. Celkovo sa sektor na celkových výdavkoch do inovácií v SR podieľa 7 %-ami.

Výdavky na vedu a výskum v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 21

Výdavky na inovácie v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 22

Kapitál (investície) a práca sú hlavné výrobné faktory, prostredníctvom ktorých je realizovaná produkcia. Často sa intuitívne predpokladá, že s rastom podielu kapitálu na výrobe by mala klesať úroveň pracovných vstupov a rásť produktivita práce. Zjednodušene, rovnakú úroveň produkcie dokáže vyrobiť menšie množstvo pracovníkov. Medzi úrovňou investícií a produktivitou práce by tak za tohto predpokladu mala existovať priama závislosť. V sektore elektrotechnika tento vzťah neplatí. Takáto závislosť existuje v prípade, že podniky investujú predovšetkým do kapitálu zefektívňujúceho súčasnú výrobu (napríklad efektívnejšie stroje, automatizácia procesov a pod.). Pokiaľ však na investičnej aktivite prevažujú rozširujúce investície, produktivita práce rásť nemusí.

S investíciami tiež nemusí rásť produktivita práce v čase výraznej ekonomickej expanzie, keď je prítomný rast dopytu po produkcii sektora a sektor sa snaží tento zvýšený dopyt uspokojiť prostredníctvom vyššieho počtu pracovníkov. Faktor práce je totiž stále viac flexibilný ako kapitál. Pracovníci totiž môžu byť prijatí, keď sú potrební a prepustení, keď už nie sú. O investíciách a kapitále to neplatí. Investície do kapitálu sú tak pre podnik omnoho rizikovejšie a v skutočnosti je to aj jeden z hlavných dôvodov obmedzujúci rýchlosť technologického pokroku aplikovaného v podnikoch. Tu sa v plnej miere prejavuje zákon klesajúcej marginálnej produktivity, kedy každý ďalší pracovník prináša menší príspevok do finálneho outputu.

Podniky sektora elektrotechnika, v ktorých na jedného zamestnanca pripadá nadpriemerný objem kapitálu, majú priemernú produktivitu práce. V podnikoch s nadpriemernými investíciami poklesla produktivita práce o 9 %.

Vplyv kapitálu na úroveň produktivity práce

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 23

Rast kapitálu na zamestnanca v sektore

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava, metodická poznámka č. 24 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.