Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prenájom a lízing

Ekonomická charakteristika divízie

V divízii Prenájom a lízing za posledných šesť rokov došlo k stabilizácii divízie po fluktuácii od obdobia krízy z rokov 2008. Za posledných šesť rokov došlo k miernemu rastu z 3,6 % na 4,0 % podielu divízie na HDP sektora. Očakáva sa, že tento trend a mierny rast bude pokračovať aj v budúcnosti.

Vývoj HDP v divízii 77 Prenájom a lízing v mil. EUR a podiel divízie na celkovom HDP sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V rámci divízie došlo k spomaleniu rastu medzi rokmi 2001 až 2010 na miernejší rast medzi rokmi 2010 až 2020, na konci ktorého sa HDP divízie Prenájom a lízing vyšplhal na úroveň 476 miliárd EUR. Podiel divízie na celkovom HDP sektora sa tak zastabilizoval na úrovni 4 %, čo je stále nízka úroveň oproti krajinám západnej Európy. V Belgicku dosahuje divízia až 8 % HDP sektora, vo Francúzsku 9 % a v Nemecku dokonca 10 %.

Najvyšší príspevok (46 %) k HDP divízie majú podniky s počtom zamestnancov 20-99, nasledované podnikmi s počtom zamestnancov medzi 1-19, ktoré prispievajú k HDP divízie 23 %-ami, a podnikmi bez zamestnancov (22 %). V tejto divízii existuje iba 6 spoločností s počtom nad 100 zamestnancov a žiadna s počtom nad 500 zamestnancov.

V divízii dominujú tuzemské podniky s 80 %-ným zastúpením a s 62 %-ným podielom na zamestnanosti divízie, naopak zahraničné podniky tvoria 20 % z celkového počtu spoločností, a 38 %-ným podielom na zamestnanosti. V porovnaní s rokom 2015, podiel zahraničných spoločností v divízii stúpol o 0,38 p.b.

Za posledných 10 rokov vzniklo v tejto divízii 2 737 spoločností, čo predstavuje až 84 %-ný podiel na celkovom počte spoločností v divízii, z čoho  za posledných 5 rokov to bolo 1 540 spoločností. Z hľadiska počtu zaniknutých spoločností za posledných 10 rokov zaniklo 1 177 spoločností (36 %-ný podiel na počte spoločností divízie). Z hľadiska tržieb došlo v divízii medzi rokmi 2014 až 2019 k nárastu tržieb o 48 % z 609,6 miliónov EUR na 904,2 miliónov EUR, čím priemerné tržby na jeden podnik stúpli zo 171,1 tisíc EUR na 230,5 tisíc EUR.

Vývoj celkových tržieb v divízii 77 Prenájom a lízing

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Mierne zlepšenie je vidieť v produktivite v rámci divízie Prenájom a lízing, keď od roku 2010 do roku 2019 napriek výkyvom došlo k nárastu produktivity z 72,9 tisíc EUR na 78,4 tisíc EUR, čo značí nárast o 7,5 %. Napriek tomu je potrebné poznamenať, že od úrovne z roku 2013 divízia v produktivite stagnuje, ale stále je vysoko nad priemernou produktivitou hospodárstva SR.

Vývoj produktivity v divízii 77 Prenájom a lízing

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Investície a kapitálové zázemie

Z hľadiska hrubej tvorby fixného kapitálu divízie Prenájom a lízing došlo k rastu z úrovne 151 miliónov EUR v roku 2014 na 220 miliónov EUR v roku 2019, čo znamenalo aj nárast priemernej tvorby fixného kapitálu na podnik z úrovne 184 tisíc EUR na 223 tisíc EUR za toto obdobie.

Divízia Prenájom a lízing v ostatných rokoch neinvestuje do vedy a výskumu, čo poukazuje na neexistenciu prepojení medzi vedou a výskumom na strane jednej a divíziou Prenájom a lízing na strane druhej a rovnaké tvrdenie platí aj v prípade výdavkov na inovácie v rámci divízie.

Ľudské zdroje

Z celkového počtu 6,2 tisíc pracujúcich v divízii tvoria 82,9 % zamestnanci v spoločnostiach, 12,2 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia a 4,9 % zamestnanci fyzických osôb – podnikateľov.

Od roku 2014 došlo k stabilizácii a nastoleniu mierneho rastu počtu pracujúcich v tejto divízii. Od roku 2014 do roku 2020 došlo k nárastu počtu pracujúcich zo 4,6 tisíc pracujúcich na 6,2 tisíc pracujúcich. Na základe tohto trendu sa očakáva podobný stabilný rast.

Vývoj počtu pracujúcich v divízii 77 Prenájom a lízing v tis. osôb

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Na rozdiel od ostatných divízií sektora, divízii Prenájom a lízing dominujú prevažne zamestnanci z radov mužov, ktorí tvoria až 60 % pracujúcich, hoci oproti roku 2015 došlo k poklesu podielu mužských pracujúcich o 5,8 p. b.

Rodové zastúpenie pracujúcich v divízii 77 Prenájom a lízing

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V divízii došlo medzi  rokmi 2015 až 2019 k poklesu podielu pracujúcich na skrátený úväzok zo 14 % na 6 %, čo naznačuje stabilizáciu pracovných ponúk v divízii.

Z hľadiska regionálneho rozloženia zamestnancov divízie Prenájom a lízing, aj v tejto divízii dominuje Bratislavský kraj so 76 %-ami zamestnancov, nasledovaný Žilinským a Trenčianskym krajom.

Z hľadiska mobility ide o divíziu, kde dochádza k miernejšej, ale stále významnej mobilite pracovnej sily. 33 percent zamestnancov dochádza do zamestnania z iného kraja. Oproti roku 2015 ide o rast o 6 percentuálnych bodov. Najviac zamestnancov dochádza do Bratislavského, Trenčianskeho a Trnavského kraja.

Priemerný vek pracujúcich v tejto divízii bol v roku 2020 na úrovni 45 rokov, čo je o 1 rok viac ako priemer ekonomiky SR. Oproti roku 2015 došlo k rastu priemerného veku o 3 roky. Najviac pracujúcich má táto divízia vo vekovej kategórii 35-44 rokov, nasledovaná kategóriou 45-54 rokov.

Veková pyramída zamestnancov divízie 77 Prenájom a lízing

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska vývoja a zmeny počtu zamestnancov v divízii došlo k  rastu na pozíciách administratívnych pracovníkov, kde za 10 rokov došlo k rastu počtu zamestnancov o 1,2 %,  kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (0,7 %), riadiacich pracovníkov (0,2 %) a špecialistov (0,1 %). K poklesu došlo u operátorov a montérov strojov a zariadení s poklesom počtu zamestnancov o 0,8 %, technikov a odborných pracovníkov (0,5 %),  pracovníkov v službách a obchode a  pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov (o 0,2 %).

Zmena počtu zamestnancov divízie 77 Prenájom a lízing 2010 – 2020 v %

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Divízia zároveň zažila medzi rokmi 2010 až 2019 výrazný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy, keď za 9 rokov došlo k rastu až o 89 %. Súčasná priemerná hrubá mesačná mzda v divízii je na úrovni 1377 EUR, čo je o 9 percent vyššia priemerná mzda ako je priemer ekonomiky SR.

Vývoj priemernej mzdy divízie 77 Prenájom a lízing 2010 – 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Celková dodatočná potreba v divízii Prenájom a lízing bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 1,2 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tejto divízii bude na úrovni 19,4 % súčasného počtu pracujúcich. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbu dodatočných pracovných príležitostí vplývať hlavne vznik pracovných príležitostí v dôsledku ekonomickej expanzie, kde sa očakáva, že priemerne ročne vznikne 200 dodatočných pracovných príležitostí, zatiaľ čo náhrada pracovných síl by mala predstavovať vznik približne 100 pracovných príležitostí ročne v rámci divízie Prenájom a lízing.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.