Základná dátová analýza sektora podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti subjektov

 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo je definovaný podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú do neho zahrnuté subjekty pôsobiace v divíziách SK NACE Rev. 2:

Sektor má v súčasnosti 14,3 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne rastie. Z hľadiska tvorby HDP je sektorom s najvyšším príspevkom k HDP. Napriek tomu sa Slovenská republika nachádza medzi 26 % krajinami EÚ s najnižším podielom tohto sektora na celkovom HDP. Až v 20 krajinách EÚ má sektor dominantnejší podiel na tvorbe HDP ako v SR. Najvýznamnejšie postavenie má sektor v krajinách Luxembursko (40 %), Írsko (24 %), Malta (23 %).

Najvýznamnejšími spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku sú Swiss Re Europe, Kooperativa poisťovňa, Slovenská sporiteľňa a Všeobecná úverová banka, ktoré spolu tvoria 8 % celkového HDP v sektore. Top 10 spoločností tvorí približne 14 % HDP v sektore. Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Bratislavskom kraji, kde tvorí približne 6 % krajského HDP a v Prešovskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 4 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 66 % celkového HDP sektora v SR.

Pre lepšie porovnanie stavu a vývoja jednotlivých častí tohto sektora je ekonomická analýza rozdelená podľa jednotlivých oblastí, ktoré majú odlišné charakteristiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.