Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Ekonomická charakteristika divízie

V divízii bánk za posledné dva roky došlo k stabilizácii veľkosti tohto subsektora ako aj jeho podielu na ekonomike, a tento vývoj sa očakáva aj do budúcnosti.

Vývoj HDP v divízii 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, v mil. EUR a podiel divízie na celkovom HDP sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Za posledných dvadsať rokov došlo k rastu tejto divízie na viac ako štvornásobok, zo 478 mil. EUR v roku 2001 na viac ako 2000 mil. EUR v roku 2020. Síce podiel divízie na celkovom HDP sektora medzi rokmi 2010 a 2020 mierne klesol (z 19% na 17%), napriek tomu sa ale táto divízia z hľadiska významu v sektore drží nad úrovňou krajín ako Nemecko či Francúzsko, kde podiel tejto divízie na celkovom HDP sektora dosahuje 14%, resp. 13%.

Najvyšší príspevok (58 %) k HDP divízie majú podniky s viac ako 1000 zamestnancami. Druhou najsilnejšou veľkostnou kategóriou sú podniky medzi 500 až 999 zamestnancami, ktoré vytvárajú 25 % HDP a zamestnávajú 4 % pracujúcich v divízii.

Z hľadiska počtu subjektov, v divízii dominujú tuzemské spoločnosti s 84 %-ným zastúpením, no iba 12 %-ným podielom na zamestnanosti divízie, naopak zahraničné spoločnosti tvoria 16 % z celkového počtu spoločností, no 88 %-ným podielom zamestnanosti. V porovnaní s rokom 2015, podiel zahraničných spoločností v divízii stúpol o 2,87 p.b.

Medzi rokmi 2010 až 2019 došlo k nárastu produktivity práce o 12 %. Oproti priemernej produktivite v rámci Slovenskej republiky je divízia na úrovni 221,28 %, čím patrí medzi divízie s významnou úrovňou produktivity práce.

Vývoj produktivity práce v divízii 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Investície a kapitálové zázemie

Z hľadiska hrubej tvorby fixného kapitálu v rámci divízie došlo medzi rokmi 2014 až 2019 k nárastu z úrovne 188 miliónov na 322 miliónov EUR. Zároveň s tým vzrástla aj priemerná hrubá tvorba fixného kapitálu z 1 076 tisíc EUR na 1 628 tisíc EUR a v prepočte na zamestnanca zo 7,3 tisíc EUR na 12 tisíc EUR.

Hrubá tvorba fixného kapitálu v divízii 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Pri pohľade na investovanie do vedy a výskumu je vidieť, že divízia v roku 2019 investovala do vedy a výskumu 4,2 milióna EUR, s priemernou mierou investícií spoločností v divízii na úrovni 24,1 tisíc EUR. V divízii na jedného zamestnanca pripadá 160 EUR výdavkov na vedu a výskum.

Výdavky na vedu a výskum v divízii 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska výdavkov na inovácie boli v roku 2018 výdavky divízie na úrovni 86,8 miliónov EUR, čo predstavovalo oproti roku 2014 rast o 119 %. V rámci divízie išlo o priemerné výdavky na inovácie na podnik na úrovni 495,9 tisíc EUR, teda oproti roku 2014 rast o 158 %.

Výdavky na inovácie v divízii 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Ľudské zdroje

Z celkového počtu 27 tisíc pracujúcich v divízii tvoria 95 % zamestnanci vo firmách a 3,5 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia.

Rozdelenie pracujúcich v divízii 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Ako znázorňuje graf nižšie, úroveň zamestnanosti v rámci divízie oscilovala medzi 23,8 tisícmi pracujúcimi v roku 2002 až 25,9 tisícmi pracujúcimi do roku 2017, odkedy došlo k miernemu poklesu počtu pracujúcich. Dlhodobo sa miera podielu na celkovej zamestnanosti držala na úrovni približne 1%.

Vývoj zamestnanosti v divízii 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V tejto divízii výraznejšie prevažujú ženy. Ich podiel síce poklesol oproti roku 2015 o 3,4 percentuálneho bodu, zo 73,4 % v roku 2015 na súčasných 70 %. Táto divízia však patrí medzi divízie s najvyšším podielom žien.

Z hľadiska regionálneho rozloženia pracovnej sily dominuje Bratislavský kraj, kde z celkového počtu približne 25,4 tisíc pracujúcich v tejto divízii pracuje až 89% zamestnancov. Druhý, Žilinský kraj, má iba niečo viac ako tisíc pracujúcich v tejto divízii.

Regionálne rozloženie zamestnancov divízie 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska mobility ide o divíziu, kde dochádza k výraznej mobilite pracovnej sily, až 53 percent zamestnancov dochádza do zamestnania z iného kraja. Oproti roku 2015 ide o pokles o 7 percentuálnych bodov. Najviac zamestnancov dochádza do Bratislavského, Žilinského a Košického kraja.

Priemerný vek pracujúcich v tejto divízii bol v roku 2020 na úrovni 39 rokov, čo je o 5 rokov menej ako priemer ekonomiky SR. Oproti roku 2015 došlo k zvýšeniu priemerného veku iba o jeden rok. Najviac pracujúcich má táto divízia vo vekovej kategórii 25-34 rokov a v kategórii 35-44 rokov.

Veková pyramída zamestnancov divízie 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska vývoja a zmeny počtu zamestnancov v rámci divízie došlo k najväčšiemu rastu u špecialistov, kde za 10 rokov došlo k rastu počtu o 3,2 percenta, ktorí sú nasledovaní administratívnymi pracovníkmi (rast 2,5 percenta), riadiacimi pracovníkmi a kvalifikovanými pracovníkmi. K výraznejšiemu poklesu došlo iba u technikov a odborných pracovníkov s poklesom počtu zamestnancov o 3,5 percenta.

Divízia zároveň zažila medzi rokmi 2010 až 2019 výrazný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy, kedy za 9 rokov došlo k rastu o 37 %. Súčasná priemerná hrubá mesačná mzda v divízii je na úrovni 2061 EUR, čo je úroveň o 63 percent vyššia priemerná mzda oproti priemeru ekonomiky v SR.

Priemerná hrubá mzda divízie 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Celková dodatočná potreba ľudských zdrojov v divízii Finančných služieb bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 2,5 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tejto divízii bude na úrovni 10 % súčasného počtu pracujúcich. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 40 % celkovej dodatočnej potreby, zatiaľ čo v dôsledku ekonomickej expanzie vznikne ostatných 60 % dodatočne potrebných zamestnancov.

Dodatočná potreba ľudských zdrojov divízie 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v divízii SK NACE Rev. 2 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Zamestnanie SK ISCO-08Dodatočná potreba pracovných síl
v SR v období
2021-2025
Podiel nahradzujúceho dopytu  v SR
v období 2021-2025
Dodatočná potreba pracovných síl
v divízii
v období
2021-2025
4211003 Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách624 – 72436,0%621 – 721
2412001 Osobný bankár1 024 – 1 22487,5%141 – 241
4211002 Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve92 – 19267,9%129 – 229
1346001 Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve60 – 16059,0%54 – 154
2413001 Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve61 – 16165,2%48 – 148
3312001 Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb30 – 13075,3%25 – 125
4213000 Pracovník v záložni, veriteľ24 – 12424,8%24 – 124
2412002 Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov5 – 10543,8%5 – 105
2512001 Systémový programátor3 328 – 3 5284,8%0 – 99
3312002 Odborný pracovník pre schvaľovanie, verifikovanie úverov0 – 9779,8%0 – 92
4222001 Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)552 – 65219,8%0 – 92
2514000 Aplikačný programátor1 180 – 1 38028,4%0 – 90
2511003 Analytik informačných a komunikačných technológií435 – 53529,0%0 – 84
3343000 Odborný administratívny asistent1 092 – 1 29291,7%0 – 78
3311999 Odborný pracovník v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi inde neuvedený0 – 8762,5%0 – 76
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.