Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Analýza sektora

Táto podkapitola sa zameriava na zhodnotenie špecifických charakteristík podnikateľského prostredia s ohľadom na konkrétny sektor. Na zhodnotenie kľúčových aspektov sa využíva osobitné zhodnotenie vnútorných a vonkajších analýz jednotlivých oblastí tohto sektora. Pri ich analýze sa vychádza z dátových údajov a očakávaného vývoja. Hodnotenie sa zameriava na celkovú ekonomickú výkonnosť sektora a osobitne na ľudské zdroje v sektore. Tieto analýzy zamerané výhradne na ľudské zdroje v sektore napomôžu identifikovať reálne potreby sektora v oblasti rozvoja a skvalitňovania ľudských zdrojov. Na základe takto identifikovaných potrieb v oblasti ľudských zdrojov sa následne formulujú konkrétne návrhy opatrení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.