Činnosti v oblasti nehnuteľností

Ekonomická charakteristika divízie

V divízii Činností v oblasti nehnuteľností za posledné dva roky došlo k stabilizácii divízie po piatich rokoch mierneho rastu, keď podiel divízie na celkovom HDP sektora stúpol zo 6,71 % na 7,31 %. Očakáva sa, že tento trend a mierny rast bude pokračovať aj v budúcnosti.

Vývoj HDP v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností v mil. EUR a podiel divízie na celkovom HDP sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska dlhodobého vývoja došlo od roku 2001 do roku 2020 k rastu tejto divízie, keď z 3289 miliónov EUR v roku 2001 dosiahla táto divízia úroveň 8 836 miliónov EUR v roku 2020, čo je ilustrované stabilitou podielu HDP v rámci sektora na súčasnej úrovni 74 %. V tomto smere sa Slovensko z hľadiska tejto divízie drží nad úrovňou krajín západnej Európy, kde vo Francúzsku tvorí táto divízia 69 % sektorového HDP, v Nemecku 66 % a v Belgicku 54 %.

Porovnanie HDP v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností v mil. EUR

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Najvyšší príspevok (44 %) k HDP divízie majú spoločnosti bez zamestnancov, nasledované firmami s počtom zamestnancov medzi 1-19, ktoré prispievajú k HDP divízie 31 %-ami.

V divízii dominujú tuzemské spoločnosti, ktorých je až 89 % a majú 81 %-ný podiel na zamestnanosti divízie, naopak zahraničné podniky tvoria 11 % z celkového počtu spoločností, a 19 %-ný podiel na zamestnanosti.

Za posledných 10 rokov vzniklo v tejto divízii 13 759 spoločností, čo predstavuje až 57 %-ný podiel na celkovom počte spoločností v divízii, z čoho za posledných 5 rokov to bolo 7 184 spoločností. Z hľadiska zaniknutých spoločností za posledných 10 rokov zaniklo 4 656 spoločností (19 %-ný podiel na počte spoločností divízie).

Vznik/zánik spoločností v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností v horizonte 10, resp. 5 rokov

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska tržieb došlo v divízii medzi rokmi 2014 až 2019 k nárastu tržieb až o 87 % zo 1 873,6 miliónov EUR na 3 506,7 miliónov EUR, čím priemerné tržby na jednu spoločnosť stúpli z 67,3 tisíc EUR na 114,1 tisíc EUR.

Vývoj celkových tržieb v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Relatívne zlepšenie je vidieť aj v produktivite v rámci tejto divízie, kedy od roku 2010 do roku 2019 napriek výkyvom došlo k nárastu produktivity z 288,8 tisíc EUR na 316,2 tisíc EUR, čo predstavuje nárast o 9,4 %.

Vývoj produktivity práce v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Investície a kapitálové zázemie

Z hľadiska hrubej tvorby fixného kapitálu divízie došlo k rastu z úrovne 2 231 miliónov EUR v roku 2014 na 3 852 miliónov EUR v roku 2019, čo znamenalo aj nárast priemernej tvorby fixného kapitálu na podnik z úrovne 402 tisíc EUR na 612 tisíc EUR za toto obdobie.

Hrubá tvorba fixného kapitálu v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska analýzy investícií do vedy a výskumu aj v tejto divízii možno konštatovať, že neexistuje prepojenie medzi vedou a výskumom na strane jednej a divíziou Činností v oblasti nehnuteľností na strane druhej, nakoľko takéto výdavky divízia nerealizovala. Na rozdiel od ostatných divízií finančného sektora však v tejto divízii neevidujeme ani výdavky na inovácie.

Ľudské zdroje

Od roku 2001 došlo k oscilácii počtu pracujúcich v rámci divízie okolo úrovne 19 tisíc pracujúcich až do roku 2009, odkedy narástol počet pracujúcich až na úroveň 28,9 tisíca v roku 2019, ktorá mierne poklesla na 28,2 tisíca pracujúcich v roku 2020. Očakáva sa ďalší mierny rast v rámci divízie.

Vývoj zamestnanosti v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V tejto divízii je podiel mužov a žien prakticky vyrovnaný. Podiel žien poklesol o 3 p.b. oproti roku 2015 na 49 %, čím muži získali miernu prevahu (51 %) v rámci zastúpenia v divízii.

Rodové zastúpenie pracujúcich v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V divízii Činnosti v oblasti nehnuteľností je podobne ako v divízii Pomocných činností obdobný podiel pracujúcich na skrátený úväzok, kedy od roku 2015 zostáva tento podiel na nezmenenej úrovni 10 %.

Na rozdiel od iných divízií sektora je divízia Činnosti v oblasti nehnuteľností oveľa menej centrovaná do Bratislavského kraja, v ktorej pôsobí o niečo viacej ako 50 % zamestnancov divízie.

Regionálne rozloženie zamestnancov divízie 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska mobility ide o divíziu, kde dochádza iba k  miernej mobilite pracovnej sily, 16 percent zamestnancov dochádza do zamestnania z iného kraja. Oproti roku 2015 ide o rast o 1 percentuálny bod. Na rozdiel od ostatných divízií sektora, v divízii Činnosti v oblasti nehnuteľností je priemerný vek na úrovni 49 rokov v roku 2020 (5 rokov nad priemerom hospodárstva SR), kde došlo oproti roku 2015 k zvýšeniu priemeru o 2 roky. Z hľadiska vekových kategórií dominujú vekové skupiny 55-64 rokov a 45-54 rokov.

Veková pyramída zamestnancov divízie 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska vývoja a zmeny počtu zamestnancov v rámci divízie došlo k najväčšiemu rastu u administratívnych pracovníkov, kde za 10 rokov došlo k rastu počtu zamestnancov o 2,6 %, u pracovníkov v službách a obchode (2,3 %), špecialistov (2,0 %) a pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov (1,3 %). K poklesu došlo iba u technikov a odborných pracovníkov s poklesom počtu zamestnancov o 1,5 % a u kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov o 1,1 %.

Divízia zároveň zažila medzi rokmi 2010 až 2019 mierny nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy, keď za 9 rokov došlo k rastu priemernej hrubej mesačnej mzdy o 33 %. Súčasná mesačná mzda v divízii je na úrovni 1144 EUR, čím je o 9 percent nižšia ako priemerná mzda v ekonomike na Slovensku.

Vývoj priemernej hrubej mesačnej mzdy v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Celková dodatočná potreba v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností  bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 6,4 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tejto divízii bude na úrovni 22,7 % súčasného počtu pracujúcich. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí mierne viesť náhrada pracovných síl (priemerne 700 zamestnancov ročne), zatiaľ čo v dôsledku ekonomickej expanzie sa očakáva, že vznikne priemerne 600 dodatočných pracovných príležitostí za rok.

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v divízii SK NACE Rev. 2 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Zamestnanie SK ISCO-08Dodatočná potreba pracovných síl
v SR v období
2021-2025
Podiel nahradzujúceho dopytu  v SR
v období 2021-2025
Dodatočná potreba pracovných síl
v divízii
v období
2021-2025
4110000 Všeobecný administratívny pracovník4 918 – 5 91846,0%463 – 563
5153003 Údržbár4 159 – 4 35960,2%344 – 444
9629005 Vrátnik3 696 – 3 89691,4%313 – 413
2411001 Hlavný účtovník3 325 – 3 52533,3%284 – 384
4311999 Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený2 582 – 2 78235,4%245 – 345
5153002 Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov570 – 67064,6%232 – 332
1439004 Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností174 – 27430,5%131 – 231
4225000 Informátor681 – 78193,6%130 – 230
1120001 Generálny riaditeľ (prezident spoločnosti)1 550 – 1 75041,9%98 – 198
9622000 Pomocný pracovník údržby budov a areálov875 – 97577,3%91 – 191
4311002 Administratívny pracovník správy a evidencie majetku878 – 97848,9%83 – 183
9214000 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve396 – 49631,5%74 – 174
3313004 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)2 041 – 2 24188,9%73 – 173
7411001 Stavebný a prevádzkový elektrikár1 548 – 1 748100,0%60 – 160
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.