Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Ekonomická charakteristika divízie

V divízii Poistenia za posledné dva roky došlo k stabilizácii veľkosti tejto divízie, ako aj jeho podielu na ekonomike po viacerých rokoch mierneho poklesu, kedy podiel divízie na celkovom HDP sektora klesol z 5,8 % v roku 2008 na súčasnú úroveň 1,5 %. Očakáva sa, že tento trend sa stabilizuje a dôjde k nižšej volatilite tejto divízie.

Vývoj HDP v divízii 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia v mil. EUR a podiel divízie na celkovom HDP sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Na rozdiel od Finančných služieb, z hľadiska ukazovateľa HDP, je v divízii Poistenia za posledné roky vidieť klesajúcu tendenciu tohto ukazovateľa, kedy úroveň hrubého domáceho produktu v roku 2020 klesla oproti roku 2010, ako aj oproti roku 2001. V roku 2020 dosiahla úroveň 180 miliónov EUR. Aj to prispelo k poklesu významu divízie z hľadiska podielu na celkovom HDP sektora, ktorý z vyše 5 percent v roku 2001 klesol na úroveň pod 2 % v roku 2020. Oproti iným krajinám je toto relatívne nízky podiel, keď v krajinách západnej Európy je tento výraznejšie vyšší (Belgicko 7 %, Nemecko 6 % a Francúzsko 4 %).

Najvyšší príspevok (36 %) k HDP divízie majú podniky s počtom zamestnancov medzi 100 až 499, nasledované podnikmi s počtom zamestnancov nad 1000, ktorí prispievajú k HDP divízie 25 %-ami, a podnikmi s počtom zamestnancov medzi 500 až 999 (23 %).

V divízii dominujú zahraničné podniky s 78 %-ným zastúpením a dokonca s 99 %-ným podielom na zamestnanosti divízie, naopak domáce podniky tvoria 22 % z celkového počtu spoločností, avšak iba s 1 %-ným podielom zamestnanosti. V porovnaní s rokom 2015, podiel počtu zahraničných spoločností v divízii vzrástol o 0,99 p. b.

Za ostatných 10 rokov zaniklo v tejto divízii viac spoločností ako vzniklo a tento trend je ešte výraznejší v období ostatných 5 rokov, kedy zaniklo 1,8 násobne viac spoločností ako vzniklo.

V produktivite v rámci tejto divízie je vidieť relatívne zhoršenie, keď od roku 2010 do roku 2019 došlo k poklesu z 38,8 tisíc EUR na 26,4 tisíc EUR, čo značí pokles o 32 %. Týmto sa táto divízia dostala pod úroveň priemernej produktivity v slovenskom hospodárstve.

Vývoj produktivity v divízii 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia v období 2010 – 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Investície a kapitálové zázemie

Vývoj produktivity v divízii 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia v období 2010 – 2019

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Medzi rokmi 2014 až 2019 došlo k nárastu v oblasti hrubej tvorby fixného kapitálu v rámci divízie z 28 miliónov EUR na 32 miliónov EUR. Priemerná hrubá tvorba fixného kapitálu na úrovni spoločnosti dosiahla v roku 2019 úroveň 783 tisíc EUR.

Z dlhodobého hľadiska divízia nevykazuje žiadne investície do vedy a výskumu, čo poukazuje na neexistenciu prepojení medzi vedou a výskumom na strane jednej a divíziou poistenia na strane druhej. Oproti tomu, z hľadiska výdavkov divízie na inovácie došlo k nárastu celkových výdavkov v roku 2018 o 134 percent oproti roku 2014 a celkové výdavky na inovácie boli v sume 10,7 milióna EUR. V priemere spoločnosti v tejto divízii vynaložili na inovácie 280,3 tisíc EUR na jednu firmu. Aj v tomto ohľade došlo k rastu priemerných výdavkov o 165 % oproti roku 2014.

Výdavky na inovácie v divízii 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Ľudské zdroje

Z celkového počtu 6,8 tisíc pracujúcich v divízii tvoria až 99,6 % zamestnanci firiem a 0,4 % tvoria fyzické osoby – podnikatelia.

Od roku 2001 došlo k úvodnému poklesu z úrovne 9 700, resp. 9 900 pracujúcich, na úroveň pod 8 000 pracujúcich a následnej stabilizácii pod 7 tisíc pracujúcich. Na tejto úrovni sa počet pracujúcich stabilne drží zhruba od roku 2013.

Vývoj zamestnanosti v divízii 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V tejto divízii výraznejšie prevažujú ženy. Ich podiel síce poklesol oproti roku 2015 o 0,8 percentuálneho bodu, zo 70,8 % v roku 2015 na súčasných 70 %. Táto divízia však stále patrí medzi divízie s najvyšším podielom žien.

Podiel žien zamestnaných v divízii 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Na rozdiel od divízie Finančných služieb je v divízii Poistenia výraznejší podiel pracujúcich na skrátený úväzok, kedy od roku 2015 došlo k nárastu z 13 % na úroveň 27 %, čo je teda viac ako štvrtina celkového počtu pracujúcich v tejto divízii.

Podiel pracujúcich na skrátený úväzok v divízii 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska regionálneho rozloženia pracovnej sily dominuje Bratislavský kraj, kde z celkového počtu pracovníkov v tejto divízii pracuje až 95,58 %. Malá časť pracovníkov je lokalizovaná aj v Košickom kraji, kde je lokalizovaných približne tristo pracujúcich v tejto divízii.

Z hľadiska mobility ide o divíziu, kde dochádza k výraznej mobilite pracovnej sily, až 51 percent zamestnancov dochádza do zamestnania z iného kraja. Oproti roku 2015 ide o rast o 3 percentuálne body. Aj vzhľadom na geografické rozloženie pracovníkov, najviac zamestnancov dochádza do Bratislavského a Košického kraja.

Priemerný vek pracujúcich v tejto divízii bol v roku 2020 na úrovni 42 rokov, čo je o 2 roky menej ako priemer ekonomiky SR. Oproti roku 2015 došlo k zvýšeniu priemerného veku o jeden rok. Najviac pracujúcich má táto divízia vo vekovej kategórii 35-44 rokov, tesne nasledovaná kategóriou 25-34 rokov s postupným zastúpením ostatných vekových kategórií, ale len s minimálnym zastúpením kategórie do 25 rokov.

Veková pyramída zamestnancov divízie 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska vývoja a zmeny počtu zamestnancov v rámci divízie došlo k rastu v kategórii administratívnych pracovníkov, kde za 10 rokov došlo k rastu počtu týchto pracovníkov o 0,6 %. K  poklesu došlo u technikov a odborných pracovníkov, s poklesom počtu zamestnancov o 0,6 % a špecialistov o 0,2 %.

Divízia zároveň zažila medzi rokmi 2010 až 2019 výrazný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy, kedy za 9 rokov došlo k rastu o 22 %. Súčasná priemerná hrubá mesačná mzda v divízii je na úrovni 1672 EUR, čo je o 32 percent vyššia úroveň priemernej mzdy oproti priemeru ekonomiky v SR.

Vývoj priemernej hrubej mzdy zamestnancov divízie 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Celková dodatočná potreba v divízii Poistenia bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 0,5 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tejto divízii sa predpokladá na úrovni 7,3 % súčasného počtu pracujúcich. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť drvivú väčšinu celkovej dodatočnej potreby, zatiaľ čo v dôsledku ekonomickej expanzie vznikne iba minimum očakávaných dodatočných pracovných príležitostí.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v divízii SK NACE Rev. 2 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Zamestnanie SK ISCO-08Dodatočná potreba pracovných síl
v SR v období
2021-2025
Podiel nahradzujúceho dopytu  v SR
v období 2021-2025
Dodatočná potreba pracovných síl
v divízii
v období
2021-2025
3321001 Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb909 – 100992,9%162 – 262
4211004 Pracovník pri priehradke v poisťovníctve0 – 77100,0%0 – 83
3321005 Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv0 – 7660,8%0 – 72
3321002 Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve0 – 7236,3%0 – 71
1346002 Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve0 – 6998,9%0 – 66
4222001 Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)552 – 65219,8%0 – 62
3315002 Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí0 – 66100,0%0 – 58
2514000 Aplikačný programátor1 180 – 1 38028,4%0 – 57
2424000 Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov21 – 12160,7%0 – 57
2413012 Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí0 – 57100,0%0 – 56
3311002 Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia0 – 5686,3%0 – 56
2413001 Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve61 – 16165,2%0 – 56
1223003 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách23 – 12313,0%0 – 55
1221001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)1 408 – 1 60830,7%0 – 55
3511001 Technik prevádzky informačných technológií639 – 73926,5%0 – 55
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.