Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Ekonomická charakteristika divízie

V divízii Pomocných činností finančných služieb a poistenia za posledné štyri roky došlo k výraznému rastu divízie ako aj jeho podielu na ekonomike po viacerých rokoch turbulentného vývoja, kedy podiel divízie na celkovom HDP sektora osciloval medzi 2,2 % a 3,9 %. Očakáva sa, že tento trend sa bude stabilizovať a mierny rast bude pokračovať aj v budúcnosti.

Vývoj HDP v divízii 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia v mil. EUR a podiel divízie na celkovom HDP sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období 2001 – 2020

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska dlhodobého vývoja došlo od roku 2001 do roku 2020 k výraznému rastu tejto divízie, keď zo 40 miliónov EUR v roku 2001 dosiahla táto divízia úroveň 465 miliónov EUR, čo je ilustrované rastom podielu HDP v rámci sektora z 1 % na súčasnú úroveň 4 %. V tomto smere sa Slovensko dostáva bližšie k úrovni krajín západnej Európy, kde Nemecko má 4 %, Francúzsko 5 % a Belgicko 6 %.

Najvyšší príspevok (56 %) k HDP divízie majú spoločnosti bez zamestnancov, nasledované podnikmi s počtom zamestnancov medzi 20-99, ktorí prispievajú k HDP divízie 20 %-ami, a podnikmi s počtom zamestnancov medzi 500 až 999 (14 %).

V divízii dominujú tuzemské podniky s 99 %-ným zastúpením a s 85 %-ným podielom na zamestnanosti divízie, naopak zahraničné podniky tvoria iba 1 % z celkového počtu spoločností, s 15 %-ným podielom na zamestnanosti v rámci divízie.

Za posledných 10 rokov vzniklo v tejto divízii 26 980 spoločností, z toho za posledných 5 rokov to bolo 18 062 spoločností. Z hľadiska počtu je ale následne možné evidovať zánik firiem, predstavujúci viac ako  2/3  týchto spoločností a to 18 533 v období ostatných 10 rokov, z čoho veľká väčšina, 15 282, zanikla za posledných 5 rokov.

Z hľadiska tržieb došlo v divízii medzi rokmi 2014 až 2019 k nárastu tržieb o 24 % zo 103,0 miliónov EUR na 128,2 miliónov EUR, čím priemerné tržby na jeden podnik stúpli z 6,6 tisíc EUR na 7,4 tisíc EUR.

Vývoj celkových tržieb v divízii 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Relatívne zlepšenie je vidieť aj v produktivite v rámci tejto divízie, keď od roku 2010 do roku 2019 došlo k nárastu produktivity z 22,8 tisíc EUR na 30 tisíc EUR, čo značí nárast o 32 %.

Vývoj produktivity práce v divízii 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Investície a kapitálové zázemie

Z hľadiska hrubej tvorby fixného kapitálu divízie došlo k výraznejšiemu prepadu z úrovne 36 miliónov EUR v roku 2014 na 14 miliónov EUR v roku 2019, čo znamenalo aj prepad priemernej tvorby fixného kapitálu na podnik z úrovne 84 tisíc EUR na 30 tisíc EUR za toto obdobie.

Zanedbateľné celkové investície do vedy a výskumu poukazujú na neexistenciu prepojení medzi vedou a výskumom na strane jednej a divíziou Pomocných činností na strane druhej. Na druhej strane, z hľadiska výdavkov divízie na inovácie došlo k celkovým výdavkom v roku 2018 na úrovni 3,5 milióna EUR, čo bol nárast o 3 percentá oproti roku 2014. Priemerne podniky v tejto divízii vynaložili na inovácie v 8,1 tisíc EUR. V tomto ohľade došlo k rastu priemerných výdavkov o 7 % oproti roku 2014.

Ľudské zdroje

Z celkového počtu 14,7 tisíc pracujúcich v divízii tvoria až 74,1 % fyzické osoby – podnikatelia a 21,8 % zamestnanci v podnikoch a 4,1 % zamestnanci fyzických osôb – podnikateľov.

Zamestnanecká štruktúra v divízii 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Od roku 2001 došlo dlhodobému a postupnému rastu počtu pracujúcich v rámci tejto divízie. Súčasný počet pracujúcich je takmer 10-násobný oproti pôvodnej hodnote. Aj z tohto dôvodu sa očakáva aj naďalej stabilný rast a posilnenie tejto divízie.

Vývoj zamestnanosti v divízii 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V tejto divízii výraznejšie prevažujú ženy. Ich podiel síce klesol oproti roku 2015 o 4,1 percentuálneho bodu, zo 71,1 % v roku 2015 na súčasných 67 %. Rovnako ako iné divízie sektora, aj táto divízia patrí medzi divízie s vyšším podielom žien.

Podiel žien zamestnaných v divízii 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

V divízii Pomocných služieb je podobne ako v divízii Poistenia výraznejší podiel pracujúcich na skrátený úväzok, keď od roku 2015 došlo k nárastu z 8 % na úroveň 11 % v roku 2019.

Podiel pracujúcich na skrátený úväzok v divízii 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska regionálneho rozloženia pracovnej sily dominuje Bratislavský kraj, kde pracuje viac ako 90 % všetkých zamestnancov divízie. Z hľadiska mobility ide o divíziu, kde dochádza k miernejšej, ale stále významnej mobilite pracovnej sily, keď 1/3 zamestnancov dochádza do zamestnania z iného kraja.

Priemerný vek pracujúcich v tejto divízii bol v roku 2020 na úrovni 35 rokov, čo je o 9 rokov menej ako priemer ekonomiky SR. Oproti roku 2015 došlo dokonca k poklesu priemerného veku o 4 roky. Najviac pracujúcich má táto divízia vo vekovej kategórii 35-44 rokov, a kategórii 25-34 rokov.

Veková pyramída zamestnancov divízie 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Z hľadiska vývoja a zmeny počtu zamestnancov v rámci divízie došlo k najväčšiemu rastu u špecialistov a administratívnych pracovníkov, kde za 10 rokov došlo k rastu počtu zamestnancov o 1,1 % resp. 1,0 %. K poklesu došlo iba u technikov a odborných pracovníkov, s poklesom počtu zamestnancov o 0,5 % a riadiacich pracovníkov o 0,1 %.

Divízia zároveň zažila medzi rokmi 2010 až 2019 výrazný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy, kedy za 9 rokov došlo k rastu o 58 %. Súčasná priemerná hrubá mesačná mzda v divízii je na úrovni 2144 EUR, čo je o 70 percent vyššia priemerná mzda oproti priemeru ekonomiky v SR.

Vývoj priemernej hrubej mzdy zamestnancov divízie 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Celková dodatočná potreba ľudských zdrojov v divízii Pomocných činností finančných služieb a poistenia bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 2 tisíc osôb. Dodatočná potreba v tejto divízii bude na úrovni 13,6 % súčasného počtu pracujúcich. V období rokov 2021 – 2025 bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť drvivú väčšinu celkovej dodatočnej potreby, zatiaľ čo v dôsledku ekonomickej expanzie vznikne iba minimum očakávaných dodatočných pracovných príležitostí.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v divízii SK NACE Rev. 2 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Zamestnanie SK ISCO-08Dodatočná potreba pracovných síl
v SR v období
2021-2025
Podiel nahradzujúceho dopytu  v SR
v období 2021-2025
Dodatočná potreba pracovných síl
v divízii
v období
2021-2025
3321001 Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb909 – 100992,9%582 – 682
2412001 Osobný bankár1 024 – 1 22487,5%489 – 589
2413014 Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb478 – 57899,8%331 – 431
3322000 Obchodný zástupca913 – 1013100,0%79 – 179
3313004 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)2 041 – 2 24188,9%0 – 68
3312004 Odborný pracovník pre bankopoistenie0 – 6457,1%0 – 62
2512002 Softvérový architekt, dizajnér234 – 3348,8%0 – 56
2413999 Finančný analytik a špecialista v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb inde neuvedený147 – 24723,6%0 – 56
2413001 Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve61 – 16165,2%0 – 56
2611999 Právnik inde neuvedený45 – 145100,0%0 – 55
2413026 Špecialista obchodník na finančných trhoch0 – 9182,0%0 – 58
2413008 Špecialista pre správu poistných zmlúv0 – 7368,1%0 – 56
Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.