SWOT analýza sektora – sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Riziká


[1] Goldplating – transpozícia legislatívy EÚ, ktorá ide nad rámec toho, čo je vyžadované legislatívou a súčasne je v rámci zákonnosti, všeobecne sa má za to, že takéto regulačné zaťažovanie nad rámec povinnosti bráni budovaniu jednotného trhu a vedie k zhoršovaniu podnikateľského prostredia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.