Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PESTLE analýza sektora

Cieľom tejto analýzy je zadefinovať aspekty, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na oblasť ľudských zdrojov v tomto sektore. V tomto smere sú hodnotené Politické, Ekonomické (makroekonomické), Sociálne, Technologické, Legislatívne a Ekologické faktory, ktoré vplývajú na dopyt po konkrétnych zamestnancoch alebo požadovanej vzdelanostnej štruktúre pracovnej sily do budúcnosti. Základom analýzy je identifikovať konkrétne faktory, udalosti a vplyvy pre sektor.

Politické faktory

Ekonomické faktory

Sociálne faktory

Technologické faktory

Legislatívne faktory

Ekologické faktory

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.