Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Agromechatronik
 2. Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)
 3. Botanik
 4. Dojič kráv, oviec a kôz
 5. Farmár v zmiešanom hospodárstve
 6. Fytoinšpektor
 7. Fytopatológ
 8. Chovateľ a cvičiteľ psov
 9. Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
 10. Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
 11. Chovateľ hydiny
 12. Chovateľ ošípaných
 13. Chovateľ v zmiešanom hospodárstve
 14. Chovateľ vtákov
 15. Inseminačný technik
 16. Inšpektor plemenárskej inšpekcie
 17. Kombajnista
 18. Kováč, podkúvač
 19. Kynológ
 20. Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov
 21. Manažér závlah
 22. Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
 23. Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
 24. Ošetrovateľ koní a jazdec
 25. Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
 26. Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
 27. Ovocinár
 28. Pedológ, pôdoznalec
 29. Pestovateľ chmeľu
 30. Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
 31. Poľnohospodár v zmiešanom hospodárstve
 32. Pomocný pracovník v akvakultúre
 33. Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
 34. Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
 35. Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
 36. Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
 37. Poradca pre pôdohospodárstvo
 38. Pracovník v akvakultúre
 39. Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
 40. Predavač a aranžér kvetov
 41. Realizátor záhradných a krajinných úprav
 42. Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
 43. Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
 44. Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
 45. Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
 46. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
 47. Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
 48. Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)
 49. Špecialista agrochemickej kontroly
 50. Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel
 51. Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo
 52. Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)
 53. Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia
 54. Špecialista v oblasti záhradníctva
 55. Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
 56. Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
 57. Špecialista výživy a technológie výroby krmív
 58. Technik pre precízne poľnohospodárstvo
 59. Technik v akvakultúre
 60. Technik v oblasti plemenárskej biológie
 61. Technik v oblasti záhradníctva
 62. Technik v rastlinnej výrobe
 63. Technik v živočíšnej výrobe
 64. Traktorista (poľnohospodárstvo)
 65. Tréner koní
 66. Úradný veterinárny asistent
 67. Úradný veterinárny lekár
 68. Včelár
 69. Vedúci strediska v poľnohospodárstve
 70. Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
 71. Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
 72. Veterinárny technik
 73. Vinohradník
 74. Záhradník – pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
 75. Záhradník – pestovateľ okrasných rastlín a drevín
 76. Záhradník – pestovateľ sadbového materiálu
 77. Zoológ

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.