Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Agromechatronik
 2. Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)
 3. Botanik
 4. Dojič kráv, oviec a kôz
 5. Farmár v zmiešanom hospodárstve
 6. Fytoinšpektor
 7. Chovateľ a cvičiteľ psov
 8. Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
 9. Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
 10. Chovateľ hydiny
 11. Chovateľ ošípaných
 12. Chovateľ v zmiešanom hospodárstve
 13. Chovateľ vtákov
 14. Inseminačný technik
 15. Inšpektor plemenárskej inšpekcie
 16. Kombajnista
 17. Kováč, podkúvač
 18. Kynológ
 19. Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov
 20. Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
 21. Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
 22. Ošetrovateľ koní a jazdec
 23. Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
 24. Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
 25. Ovocinár
 26. Pedológ, pôdoznalec
 27. Pestovateľ chmeľu
 28. Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
 29. Pomocný pracovník v akvakultúre
 30. Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
 31. Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
 32. Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
 33. Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
 34. Poradca pre pôdohospodárstvo
 35. Pracovník v akvakultúre
 36. Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
 37. Predavač a aranžér kvetov
 38. Realizátor záhradných a krajinných úprav
 39. Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
 40. Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
 41. Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
 42. Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
 43. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
 44. Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)
 45. Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
 46. Špecialista agrochemickej kontroly
 47. Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel
 48. Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo
 49. Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)
 50. Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia
 51. Špecialista v oblasti záhradníctva
 52. Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
 53. Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
 54. Špecialista výživy a technológie výroby krmív
 55. Technik pre precízne poľnohospodárstvo
 56. Technik v akvakultúre
 57. Technik v oblasti plemenárskej biológie
 58. Technik v oblasti záhradníctva
 59. Technik v rastlinnej výrobe
 60. Technik v živočíšnej výrobe
 61. Traktorista (poľnohospodárstvo)
 62. Tréner koní
 63. Úradný veterinárny asistent
 64. Úradný veterinárny lekár
 65. Včelár
 66. Vedúci strediska v poľnohospodárstve
 67. Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
 68. Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
 69. Veterinárny technik
 70. Vinohradník
 71. Záhradník – pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
 72. Záhradník – pestovateľ okrasných rastlín a drevín
 73. Záhradník – pestovateľ sadbového materiálu
 74. Zoológ

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.