Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) vykonáva všetky bežné strojové operácie na poľnohospodárskych strojoch a zariadeniach. Zabezpečuje ich bezproblémový chod a v prípade potreby zabezpečuje práce súvisiace s vedením a obsluhou poľnohospodárskej techniky. Teoreticky a prakticky ovláda jednotlivé funkcie príslušného poľnohospodárskeho stroja alebo zariadenia. Je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva a lesníctva. Je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny T. Ovláda príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, rovnako ako aj vybrané technológie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1719/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1 písm. b)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8341
SK ISCO-08
8341003
ESCO
2833
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
8341003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poľnohospodárska technika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pohonné hmoty, oleje a mazivá používané v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie používané v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné pojmy a veličiny automatického riadenia poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
zásady precízneho hospodárenia na pôde
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie montáže, demontáže a opráv poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie parametrov poľnohospodárskych strojov a zariadení, vrátane elektrických veličín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie porúch poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie súčastí poľnohospodárskych strojov a zariadení a ich montáž
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o zariadenia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie, údržba a obsluha strojov a zariadení v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia princípov precízneho hospodárenia na pôde
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
obsluha mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
vedenie, obsluha a údržba samojazdných poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
ovládanie spôsobov prejazdu - terénom, bezpečný pohyb po poli a v cestnej premávke
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda spôsob prejazdu terénom, pohyb po poli a v cestnej premávke.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.