Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pedológ, pôdoznalec

Pedológ, pôdoznalecPedológ, pôdoznalec skúma zákonitosti stavby a fungovania pôdy ako samostatnej geosféry Zeme – pedosféry. Zameriava sa na komplexné interakcie procesov abiotickej a biotickej povahy vo vnútri pôdneho systému. Venuje sa tiež interakciám s ostatnými zložkami životného prostredia (vrátane vplyvu človeka) a hľadaniu východísk na zabezpečenie optimálnych vlastností a funkcií pôdy v meniacich sa podmienkach. Pedológ, pôdoznalec realizuje pedologický výskum na určitom území, koordinuje starostlivosť o pôdu, hodnotí a interpretuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy a procesy prebiehajúce v pôdach, vypracúva projekty bilancie skrývky humusových horizontov, projekty rekultivácie a zúrodňovania pôd, hodnotí eróziu, kontamináciu a iné typy poškodenia pôd a navrhuje nápravné opatrenia, rieši problémy spojené s hydrológiou pôd, skúma a interpretuje vzťahy v systéme pôda–voda–rastlina, resp. vegetácia. Pedológ, pôdoznalec využíva poznatky z rôznych oblastí pedológie pri hodnotení gen...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
496016/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENSoil scientist
SKPedológ
SKPôdoznalec
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2114
SK ISCO-08
2114002
ESCO
406
SK NACE Rev. 2
A01,M72,M74
CPA 2015
A01,M72,M74
Príslušnosť k povolaniu
2114002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
teória terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Terénny prieskum a mapovania pôd.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klimatológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydropedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri pozemkových úpravách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pedológia a ochrana pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
taxonómia a pravidlá taxonomickej nomenklatúry
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika pôd
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikromorfológia pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy bonitácie a určovania ceny pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy meliorácie a rekultivácie pôd
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zúrodňovania pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy monitorovania a analýz životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
agroekológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie koncepcií, štúdií a programov v odbore pedológia z hľadiska ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie odborných posudkov a stanovísk v odbore pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie, hodnotenie a interpretácia chemických rozborov pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie, vyhodnocovanie a interpretácia fyzikálnych rozborov pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie, hodnotenie a interpretácia mikrobiologických rozborov pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie interakcií v systéme pôda–rastlina, resp. vegetácia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia terénneho prieskumu a mapovania pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bonitácia a určovania ceny pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát prostredníctvom geografických informačných systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov pedologického výskumu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
hodnotenie kvality životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
samostatné riešenie výskumných úloh v rámci odbornej činnosti v oblasti pedológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
vypracovanie projektov bilancie skrývky humusového horizontu pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie projektov rekultivácie a zúrodnenia pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie štúdií vplyvu klimatickej zmeny na pôdy, vrátane vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a ukladanie odborných informácií o pôde do príslušných databáz
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
vyhľadávanie, spracovanie a vyhodnocovanie vedeckých informácií z odboru pedológia, vrátane publikačnej činnosti v odbore
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
odborné činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie pedologických podkladov pre projekty pozemkových úprav
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva v oblasti hnojív a pesticídov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva o prevencii znečisťovania pôdy a vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany pôdy a vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia odborných činností súvisiacich so zúrodňovaním pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meliorácia a rekultivácia pôd
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.