Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Predavač a aranžér kvetov

Predavač a aranžér kvetovPredavač a aranžér kvetov je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom schopný pracovať v obchode a službách, ako aj pri aranžovaní a úprave interiérov a exteriérov. Ovláda princípy ekonomiky a podnikania v podmienkach trhového mechanizmu, vie sa slušne správať k spolupracovníkom a zákazníkom. Pozná jednotlivé druhy kvetín a sadovníckeho materiálu, vie odborne poradiť zákazníkom ako správne manipulovať so zakúpeným tovarom. Ovláda základné viazačské a aranžérske práce, vie vhodne použiť a ošetriť kvetinový a sadovnícky materiál. Predavač a aranžér kvetov dokáže posúdiť a navrhnúť výzdobu interiérov a úpravu exteriérov. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Ovláda zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom, efektívne využíva informačné a komunikačné technológie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
17730/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKFlorista / Floristka
SKKvetinár / Kvetinárka
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Prax je odporúčaná vzhľadom k adaptácii zamestnanca v prevádzke.
ISCO-08
5223
SK ISCO-08
5223006
ESCO
1995
SK NACE Rev. 2
G47,N82
CPA 2015
G47,N82
Príslušnosť k povolaniu
5223006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
3
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby pestovania kvetín a iných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
záhradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
parametre kvality v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka maloobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Práva spotrebiteľov, ochrana spotrebiteľa, príčiny poškodzovania spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hotovostný peňažný obeh
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pokladničné služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzkový a reklamačný poriadok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kalkulácie a evidencie nákladov na skladovanie a ďalšie činnosti v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prijímania a vybavovania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Práca s PC, MS Office, pokladničný systém, hmotná zodpovednosť, bezpečnostné pravidlá pri platbe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
služby v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane práce s e-kasou.
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzkové a bezpečnostné predpisy v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky predaja výrobkov na trhových miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy obstarávania tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo a aranžovanie kvetín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady skladovania a ošetrovania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bytové rastliny a spôsoby ich ošetrovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov vyplývajúcich z daňových zákonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v oblasti prevádzky obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane dodržiavania hygienických a bezpečnostných predpisov v oblasti prevádzky služieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola stavu pokladničnej hotovosti vo vzťahu k údajom účtovnej evidencie a stanoveným pokladničným limitom
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kvalitatívna kontrola tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie reklamácií a sťažností
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania postupov preberania, skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie kalkulácie a prezentácia ceny zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inventarizácia finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kalkulácia ceny a vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vypracovanie kalkulácií a ponúk pre zákazníkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie podkladov na cenové kalkulácie výrobkov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
prieskum trhu na účely dosiahnutia konkurencieschopnosti
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia skladovaného tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inventarizácia tovarov v maloobchodnej jednotke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie administratívnej agendy v obchodno-prevádzkovej jednotke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem objednávok, ich spracovanie a fakturácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vystavovanie dokladov o kúpe tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
profesionálna komunikácia so zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Komunikácia so spolupracovníkmi, prípadne podriadenými zamestnancami.
Perspektíva: Aktuálna
3
objednávanie zákazníkov prostredníctvom elektronických systémov a aplikácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preberie tovaru a doplnkového sortimentu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie a prejednávanie požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
korektná komunikácia so zákazníkom, dojednávanie obchodných podmienok
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Komunikácia so zákazníkom v súlade s požadovanými štandardmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
objednávanie tovaru a doplnkového sortimentu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj finálnych produktov zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spoločenské a profesionálne vystupovanie v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj tovaru a služieb zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie mäkkých obchodníckych techník a predajných zručností
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie platieb za tovar a služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby. Bezhotovostné platby - platba kartou.
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie platieb od zákazníkov v hotovosti, ale aj bezhotovostnými spôsobmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca pri spracovaní ponúk produktov a služieb zákazníckeho servisu a pri vypracovaní zmlúv
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie a inštalácia propagačných prostriedkov z rôznych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava a aranžovanie tovaru v predajných a výkladných priestoroch
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zber, triedenie, balenie, skladovanie, expedícia kvetov a ďalšieho okrasného materiálu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
likvidácia obalov z tovarov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
balenie tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava tovaru na predaj
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dokladanie tovaru do regálov a stojanov v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba aranžmánov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s bytovými kvetmi, ich ošetrovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o kvety a okrasné rastliny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie okrasných drevín a kvetín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha pokladne a pokladničných systémov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Hmotná zodpovednosť. Vrátane e-kasy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
reklama poskytovaných služieb a tovarov, návrh propagačných prostriedkov, marketingové aktivity
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.