Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v XXIX. etape tvorby a revízie

08.06.2022

V termíne od 13. mája 2022 do 8. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIX. etapy 64 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXIX. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
 2. Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
 3. Chovateľ hydiny

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Stolár, výrobca drevených konštrukcií
 2. Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií
 3. Technik operačného nasadenia lesnej techniky
 4. Technológ lesníckej výroby
 5. Sokoliar – biologická ochrana majetku

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie
 2. Dispečer v plynárenskom priemysle
 3. Dispečer v teplárni
 4. Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
 5. Operátor parného stroja a kotla (kurič)
 6. Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
 7. Prevádzkový laborant v teplárni
 8. Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
 9. Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
 10. Kvalitár, kontrolór v energetike

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Technik pre správu vodného toku
 2. Špecialista pre čistenie odpadových vôd
 3. Špecialista ochrany ovzdušia
 4. Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
 5. Špecialista pre hydroprognózu
 6. Dispečer v odpadovom hospodárstve

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

 1. Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
 2. Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie
 3. Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela
 4. Riadiaci pracovník (manažér) penziónu

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

 1. Audítor kybernetickej bezpečnosti
 2. Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení
 3. Technik infraštruktúry IKT
 4. Technik užívateľskej podpory IKT
 5. Vývojár multimediálnych aplikácií

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 1. Lízingový poradca
 2. Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
 3. Špecialista na platobné služby
 4. Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
 5. Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
 6. Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
 7. Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
 8. Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
 9. Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
 10. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kapitálového trhu

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Hudobný skladateľ
 2. Ostrič kamery
 3. Produkčný
 4. Majster javiskovej techniky
 5. Vedúci vydania (žurnalistika)

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Učiteľ praktického vyučovania
 2. Učiteľ pre primárne vzdelávanie
 3. Metodik práce s mládežou
 4. Kariérový poradca
 5. Koordinátor vzdelávacích aktivít
 6. Organizátor športových podujatí

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
 2. Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
 3. Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
 4. Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
 5. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Imunoalergológ
 2. Klinický onkológ
 3. Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
 4. Geriater
 5. Angiológ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.