Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku a manažment

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
 2. Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
 3. Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
 4. Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
 5. Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
 6. Administratívny pracovník vo výrobe
 7. Advokát
 8. Asistent audítora
 9. Asistent daňového poradcu
 10. Audítor
 11. Daňový špecialista
 12. Ekonomický analytik, prognostik
 13. Exekútor
 14. Exekútorský koncipient
 15. Fakturant
 16. Finančný kontrolór
 17. Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)
 18. Hlavný projektový manažér
 19. Hlavný účtovník
 20. Informátor
 21. Konzultant pre personálny lízing
 22. Metodik účtovníctva
 23. Náborový konzultant
 24. Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
 25. Nižší účtovník
 26. Odborný administratívny asistent
 27. Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
 28. Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
 29. Odborný pracovník podnikový ekonóm
 30. Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok
 31. Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok
 32. Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
 33. Odborný pracovník v oblasti štatistiky
 34. Operátor dát
 35. Operátor kódovania a spracovania údajov
 36. Operátor linky tiesňového volania
 37. Podnikový právnik
 38. Pracovník podateľne
 39. Pracovník reprografie
 40. Pracovník správy registratúry
 41. Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)
 42. Prepisovačka
 43. Projektový špecialista (projektový manažér)
 44. Recepčný (okrem hotelového)
 45. Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
 46. Riadiaci pracovník (manažér) kvality
 47. Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)
 48. Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
 49. Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
 50. Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
 51. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov
 52. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
 53. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
 54. Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu
 55. Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
 56. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
 57. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
 58. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
 59. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
 60. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu
 61. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
 62. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly
 63. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania
 64. Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
 65. Sekretárka
 66. Správca konkurznej podstaty
 67. Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
 68. Stenotypistka, zapisovateľka
 69. Strategický nákupca
 70. Supervízor administratívnych pracovníkov
 71. Supervízor operátorov dát
 72. Supervízor zákazníckeho centra
 73. Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 74. Špecialista kontrolingu
 75. Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
 76. Špecialista náboru a výberu pracovníkov
 77. Špecialista odmeňovania a benefitov
 78. Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)
 79. Špecialista optimalizácie procesov
 80. Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
 81. Špecialista podnikovej stratégie
 82. Špecialista podnikový ekonóm
 83. Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
 84. Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
 85. Špecialista reportingu
 86. Špecialista reportingu v účtovníctve
 87. Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
 88. Špecialista riadenia systému kvality
 89. Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
 90. Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
 91. Špecialista účtovník
 92. Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
 93. Špecialista v oblasti investícií
 94. Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
 95. Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
 96. Špecialista v oblasti vnútorného auditu
 97. Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
 98. Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 99. Technik hospodárskej správy a údržby majetku
 100. Technik požiarnej ochrany
 101. Technik vozového parku
 102. Vedúci sekretariátu, kancelárie
 103. Všeobecný administratívny pracovník
 104. Výkonný riaditeľ

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.