Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku a manažment

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
 2. Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
 3. Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
 4. Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
 5. Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
 6. Administratívny pracovník vo výrobe
 7. Advokát
 8. Asistent audítora
 9. Asistent daňového poradcu
 10. Audítor
 11. Daňový špecialista
 12. Ekonomický analytik, prognostik
 13. Exekútor
 14. Exekútorský koncipient
 15. Fakturant
 16. Finančný kontrolór
 17. Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)
 18. Hlavný projektový manažér
 19. Hlavný účtovník
 20. Informátor
 21. Konzultant pre personálny lízing
 22. Metodik účtovníctva
 23. Náborový konzultant
 24. Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
 25. Nižší účtovník
 26. Odborný administratívny asistent
 27. Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
 28. Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
 29. Odborný pracovník podnikový ekonóm
 30. Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok
 31. Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok
 32. Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
 33. Odborný pracovník v oblasti štatistiky
 34. Operátor dát
 35. Operátor linky tiesňového volania
 36. Podnikový právnik
 37. Pracovník podateľne
 38. Pracovník reprografie
 39. Pracovník správy registratúry
 40. Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)
 41. Prepisovačka
 42. Recepčný (okrem hotelového)
 43. Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
 44. Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)
 45. Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
 46. Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
 47. Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
 48. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov
 49. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
 50. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
 51. Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu
 52. Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
 53. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
 54. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
 55. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
 56. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu
 57. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
 58. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly
 59. Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
 60. Sekretárka
 61. Správca konkurznej podstaty
 62. Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
 63. Stenotypistka, zapisovateľka
 64. Strategický nákupca
 65. Supervízor administratívnych pracovníkov
 66. Supervízor operátorov dát
 67. Supervízor zákazníckeho centra
 68. Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 69. Špecialista kontrolingu
 70. Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
 71. Špecialista náboru a výberu pracovníkov
 72. Špecialista odmeňovania a benefitov
 73. Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)
 74. Špecialista optimalizácie procesov
 75. Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
 76. Špecialista podnikovej stratégie
 77. Špecialista podnikový ekonóm
 78. Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
 79. Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
 80. Špecialista reportingu
 81. Špecialista reportingu v účtovníctve
 82. Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
 83. Špecialista riadenia systému kvality
 84. Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
 85. Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
 86. Špecialista účtovník
 87. Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
 88. Špecialista v oblasti investícií
 89. Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
 90. Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
 91. Špecialista v oblasti vnútorného auditu
 92. Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
 93. Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 94. Technik hospodárskej správy a údržby majetku
 95. Technik požiarnej ochrany
 96. Technik vozového parku
 97. Vedúci sekretariátu, kancelárie
 98. Všeobecný administratívny pracovník
 99. Výkonný riaditeľ

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.