Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce

01.03.2022

Sektorové charakteristiky uvedené v článkoch vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce zachytili vývoj početnosti UoZ, ako aj mieru špecifickej nezamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP z vekového a regionálneho hľadiska. Na tento účel inovatívne vyvinutý a aplikovaný ukazovateľ „miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti“ vyjadruje podiel sektorovo špecifických UoZ vzhľadom na súčet sektorovo špecifických UoZ a sektorovo špecifických zamestnancov (podrobnosti sú uvedené v časti „Metodika a vymedzenie pojmov“). Z rozboru vývoja na trhu práce v rokoch 2019 a 2020 vyplýva, že pandémia COVID-19 sa v sektorovej štruktúre NSP prejavila najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery špecifickej nezamestnanosti:

 • mladších (do 29 rokov) v sektoroch:
  • obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, hlavne vysokých počtov čašníkov, servírok, predavačov v obchodnej prevádzke, kuchárov,
  • automobilový priemysel a strojárstvo, a to najmä montážnych pracovníkov (operátorov) v strojárskej výrobe, iných montážnych pracovníkov, operátorov stacionárnych zariadení a strojov, automechanikov osobných motorových vozidiel,
  • administratíva, ekonomika, manažment, predovšetkým všeobecných administratívnych pracovníkov, pomocných administratívnych pracovníkov, recepčných (okrem hotelového),
 • stredných (od 29 do 50 rokov) v sektoroch:
  • obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, v prvom rade predavačov v obchodnej prevádzke, následne čašníkov, servírok, predavačov a kuchárov,
  • administratíva, ekonomika, manažment, hlavne všeobecných administratívnych pracovníkov, pomocných administratívnych pracovníkov, odborných administratívnych asistentov,
  • automobilový priemysel a strojárstvo, najmä montážnych pracovníkov (operátorov) v strojárskej výrobe, iných montážnych pracovníkov, operátorov stacionárnych zariadení a strojov, automechanikov osobných motorových vozidiel,
 • starších  (starší ako 50 rokov) v sektoroch:
  • obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, predovšetkým predavačov v obchodnej prevádzke, pomocníkov v kuchyni, predavačov,         
  • remeslá a osobné služby, najmä pracovníkov fyzickej ochrany majetku (strážnikov), údržbárov, upratovačiek,
  • automobilový priemysel a strojárstvo, a to hlavne montážnych pracovníkov (operátorov) v strojárskej výrobe, iných montážnych pracovníkov, iných operátorov stacionárnych zariadení a strojov, automechanikov osobných motorových vozidiel,
 • všeobecne vo všetkých vekových kategóriách boli ovplyvnené najmä zamestnania s nízkou úrovňou zručností v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a 5 – Pracovníci v službách a obchode,
 • z pohľadu krajov sa zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery špecifickej nezamestnanosti vyznačovali hlavne Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Tam, kde sa pred pandémiou hľadalo pracovné uplatnenie najťažšie, sa situácia zhoršila najvýraznejšie,
 • pandémia zvýraznila roztváranie nožníc v uplatňovaní ľudského činiteľa na trhu práce, keď na jednej strane silnejú problémy zabezpečovať kvalifikované odborné činnosti a na druhej strane nie sú pracovné príležitosti pre voľné pracovné sily s nedostatkom požadovaných vedomostí, zručností a schopností.

Celkový počet sektorovo špecifických UoZ v SR k 31. 12. 2020 predstavoval približne 160 tis. osôb. V tomto počte UoZ metodicky nie sú zahrnuté tie osoby v evidencii UoZ, ktoré nie je možné klasifikačne špecifikovať podľa 24 sektorov SRI, pretože bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ nemali uvedené žiadne vykonávané zamestnanie, a to najmä dlhodobo nezamestnaní, absolventi škôl, ktorí nezískali prvé platené zamestnanie, iní pomocní pracovníci inde neuvedení a pod. Z tohto počtu sektorovo špecifických UoZ, t. j. z približne 160 tis. osôb, bolo cca 17,7 % mladších do 29 rokov, cca 51,4 % v strednom veku od 29 do 50 rokov a cca 30,9 % starších ako 50 rokov. Prehľad o ich distribúcii v sektorovej štruktúre poskytujú nasledujúce súhrnné tabuľky.

Štruktúra sektorovo špecifických UoZ v SR v rámci jednotlivých vekových kategórií k 31. 12. 2020

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Presný súčet podielov, ktoré sú v tabuľke zobrazené na jedno desatinné miesto, je rovných 100 %.

Interpretácia číselných údajov v tabuľke je nasledovná: Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ v SR starších ako 50 rokov k 31. 12. 2020 tvorili približne 4,1 %-ný podiel tí UoZ starší ako 50 rokov, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. (Hodnota 4,1 % je uvedená v prvom riadku a treťom stĺpci tabuľky, všetci sektorovo špecifickí UoZ v SR sú rozdelení najprv podľa veku a potom do 24 sektorov NSP.). Čiže zo všetkých UoZ v kategórií starších ako 50 rokov v SR malo cca 4,1 % predchádzajúcu prax v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, s možnosťou uplatnenia ich odborných vedomostí, zručností a skúseností v tomto, resp. iných sektoroch.

Podiely jednotlivých sektorov SRI a vekových kategórií UoZ na celkovom počte sektorovo špecifických UoZ v SR k 31. 12. 2020

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Presný súčet podielov, ktoré sú v tabuľke zobrazené na jedno desatinné miesto, je rovných 100 %.

Interpretácia číselných údajov v tabuľke je nasledovná: Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ v SR (t. j. všetkých sektorov a vekových kategórií spolu) k 31. 12. 2020 tvorili približne 1,3 %-ný podiel tí UoZ, ktorí boli starší ako 50 rokov a ich posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. (Hodnota 1,3 % je uvedená v prvom riadku a treťom stĺpci tabuľky, zobrazuje podiel danej kombinácie vek/sektor vypočítanej zo všetkých sektorovo špecifických UoZ v SR). Čiže zo všetkých sektorovo špecifických UoZ bez rozdielu veku v SR bolo cca 1,3 % starších ako 50 rokov s predchádzajúcou praxou v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, s možnosťou využitia odborných vedomostí, zručností a skúseností v tomto, resp. iných sektoroch.

Odkazy na sektorové charakteristiky

01 – Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
02 – Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
03 – Sektorová rada pre potravinárstvo
04 – Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
05 – Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
06 – Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
07 – Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
08 – Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
09 – Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
10 – Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
11 – Sektorová rada pre elektrotechniku
12 – Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu
13 – Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
14 – Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
15 – Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
16 – Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
17 – Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
18 – Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
19 – Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
20 – Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
21 – Sektorová rada pre verejné služby a správu
22 – Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
23 – Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
24 – Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.