Schválené národné štandardy zamestnaní v XIX. etape tvorby a revízie

28.01.2022

V termíne od 6. novembra do 30. novembra 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XIX. etapy 57 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XIX. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Chovateľ vtákov
 2. Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
 3. Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
 4. Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
 2. Špecialista vo výskume a vývoji v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
 2. Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
 3. Špecialista pre správu lesného majetku

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Zlievarenský technik modelár
 2. Zlievarenský technik normovač
 3. Majster (supervízor) v zlievarenstve

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
 2. Technik výroby sklených a minerálnych materiálov
 3. Umelecký sklár
 4. Tribotechnik

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov
 2. Strojársky špecialista v oblasti kvality
 3. Programátor priemyselných robotov

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
 2. Technik systémov zberu dát v energetike
 3. Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v energetike a plynárenstve
 4. Technický riaditeľ v energetike
 5. Technik údržby energetických a plynárenských zariadení

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

 1. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia
 2. Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky
 3. Hovorca
 4. Špecialista popredajných služieb

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Filozof
 2. Lektor ďalšieho vzdelávania
 3. Lektor vzdelávania seniorov
 4. Sociálny pedagóg
 5. Školský psychológ

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Brigádny generál
 2. Generál
 3. Generálmajor
 4. Generálporučík
 5. Kontista v oblasti sociálneho poistenia
 6. Odborný pracovník v oblasti dôchodkového poistenia
 7. Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
 8. Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia
 9. Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku
 10. Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky
 11. Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa
 12. Špecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočností
 13. Špecialista zahraničnoobchodnej politiky
 14. Špecialista sociálnej kurately pre deti
 15. Špecialista sociálnej kurately pre dospelých

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
 3. Špecialista kontrolingu
 4. Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
 5. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
 6. Operátor linky tiesňového volania
 7. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.