Schválené národné štandardy zamestnaní v XVII. etape tvorby a revízie

08.12.2021

V termíne od 14. septembra do 11. októbra 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XVII. etapy 57 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XVII. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Farmár v zmiešanom hospodárstve
 2. Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
 3. Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
 4. Pracovník v akvakultúre
 5. Technik v rastlinnej výrobe
 6. Technik v živočíšnej výrobe
 7. Včelár
 8. Kynológ

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Garbiar
 2. Operátor stroja na výrobu obuvi

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
 2. Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Zlievarenský technik technológ

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
 2. Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánu
 3. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
 4. Špecialista údržby v sklárskej výrobe
 5. Technik prípravy a tavenia skloviny
 6. Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
 7. Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Operátor povrchových úprav
 2. Operátor robotiky
 3. Procesný špecialista v strojárskej výrobe
 4. Servisný poradca v autoservise
 5. Strojársky technik v oblasti údržby

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Elektromontér trakčnej siete
 2. Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Laborant pre analýzu vôd
 2. Meteorológ klimatológ
 3. Technik meteorológ

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

 1. Obchodný zástupca

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchova a šport

 1. Historik (okrem umenia)
 2. Športový rozhodca

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Dávkový aprobant
 2. Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
 3. Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia
 4. Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo
 5. Vyšetrovateľ finančnej správy

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Strategický nákupca
 2. Hlavný účtovník
 3. Ekonomický analytik, prognostik
 4. Supervízor operátorov dát

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Gerontopsychiater
 2. Lekár bez špecializácie
 3. Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve
 4. Podporný pracovník v zdravotníctve
 5. Poradca pre jednotlivca, pár a rodinu
 6. Rádiologický technik špecialista v nukleárnej medicíne
 7. Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár
 8. Sociálny poradca
 9. Špecialista samosprávy pre sociálne služby

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
 2. Pracovník obsluhujúci solárium
 3. Pracovník permanentného make-upu
 4. Ručný práč, detašér
 5. Umývač okien výškových budov
 6. Žehliar

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.