Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v I. etape tvorby a revízie

02.12.2021

V termíne  od 18. septembra do  4. októbra 2020. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci I. etapy 63 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v I. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

 1. Inšpektor plemenárskej inšpekcie  
 2. Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe  
 3. Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky  

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

 1. Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín 
 2. Pomocný lamač 
 3. Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok 

Sektorová rada pre potravinárstvo 

 1. Cestovinár 
 2. Mäsiar, údenár 
 3. Operátor zariadenia na výrobu liehovín 
 4. Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve 
 5. Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe  

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

 1. Hutník operátor 
 2. Koksár 
 3. Operátor stroja na valcovanie kovov 
 4. Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe 
 5. Tavič 
 6. Hutník neželezných kovov 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 1. Operátor sklárskeho taviaceho agregátu 
 2. Palič na pecných agregátoch 
 3. Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

 1. Maliar 
 2. Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve 
 3. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

 1. Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov 
 2. Rušňovodič v železničnej doprave 
 3. Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave 
 4. Vodič autobusu 
 5. Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla 
 6. Vodič trolejbusu 

Sektorová vara pre informačné technológie a telekomunikácie 

 1. Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení 
 2. Správca informačného systému 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

 1. Aktuár – odborný pracovník 
 2. Aktuár špecialista 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

 1. Animátor (tvorca animácie)
 2. Kultúrno-osvetový pracovník 
 3. Kurátor 
 4. Múzejný galerijný pedagóg 
 5. Pamiatkar 
 6. Vizuálny umelec – fotograf 
 7. Vydavateľský redaktor 
 8. Žurnalista, novinár 
 9. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

 1. Pedagogický asistent 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

 1. Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti 
 2. Hlavný kontrolór obce 
 3. Matrikár 
 4. Odborný pracovník štátnej správy pre pozemkové úpravy 
 5. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy 
 6. Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ 
 7. Špecialista procesu verejného obstarávania 
 8. Špecialista v oblasti autorského práva 
 9. Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy 
 10. Vyšetrovateľ Policajného zboru 
 11. Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy 
 12. Pracovník justičnej stráže 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

 1. Balzamovač ľudských tiel 
 2. Detektív 
 3. Detektívny koncipient 
 4. Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) 
 5. Inštruktor autoškoly 
 6. Pedikér 
 7. Podológ 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.